Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2017

01. Försvarspolitik och förvaltningPDF-versio

Förklaring:

FÖRSVARSMINISTERIET

Som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet för planeringen och beredningen samt för verkställandet och uppföljningen av försvarspolitiken, det militära försvaret, samordningen av totalförsvaret samt den militära krishanteringen och den fredsbevarande verksamheten.

Inom verksamheten prioriteras tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för det militära försvaret på 2020-talet som en del av den övergripande säkerheten.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Försvarspolitik som främjar Finlands intressen
 • — Beredning av riktlinjerna i statsrådets försvarsredogörelse och deltagande i utarbetandet av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse
 • — Beredning av grunderna för utveckling av försvarsförmågan på lång sikt och av den anknytande styrningen
 • — Fördjupning och diversifiering av det multinationella, regionala och bilaterala försvarssamarbetet
 • — Förberedelser inför ordförandeskapet för det nordiska försvarssamarbetet 2017 och EU-ordförandeskapet 2020 samt fullgörande av förpliktelserna som ordförandeland
 • — Fortsatt beredning och genomförande av de centrala lagstiftningsprojekt som påverkar förvaltningsområdets verksamhetsförutsättningar.
Förebyggande militär försvarsförmåga
 • — Sådan försvarsförmåga som krävs för försvarsförvaltningens uppgifter och som svarar mot förändringar i omvärlden
 • — Hantering av strategiska projekthelheter som gäller prestationsförmågan
 • — Internationellt samarbete som säkerställer utvecklingen av försvarsförmågan och försörjningsberedskapen, i synnerhet med EU, Nato och de nordiska länderna
 • — Säkerställande av förutsättningarna för lämnande och mottagande av internationell hjälp
 • — Genomförande av de materielpolitiska riktlinjerna i samband med verkställigheten av centrala projekt och utvecklingsprogram
 • — Skapande av verksamhetsförutsättningar för upprätthållandet och utvecklingen av förvaltningsområdets personalförvaltningssystem och värnplikten på lång sikt
 • — Genomförande av utvecklingsriktlinjerna för lokalhantering och miljöskydd i enlighet med en övergripande granskning och med försvarsmaktsreformen
 • — Utvecklande och ibruktagande inom förvaltningsområdet av de gemensamma IKT-tjänsterna för statsförvaltningen och framför allt säkerhetsmyndigheterna.
Ett tryggt samhälle
 • — Samordnande och utvecklande av den övergripande säkerheten i enlighet med principerna i säkerhetsstrategin för samhället.
Stärkande av den internationella säkerheten
 • — Verksamhetsförutsättningar för deltagande i militär krishantering och styrning av genomförandet.
FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS BYGGVERK

Byggverkets verksamhetsidé är att under alla förhållanden ordna kvalitativa och ändamålsenliga fastighetstjänster för försvaret. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighetssektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som försvarsförvaltningen behöver samt tjänster i samband med den.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Förebyggande militär försvarsförmåga
 • — Byggverket utvecklas med beaktande av statskoncernens riktlinjer, försvarsförvaltningens strategier, försvarsmaktsreformen och de riktlinjer som utgår från helhetsgranskningen av lokalhanteringen
 • — Byggverket effektiviserar i enlighet med försvarsministerns beslut av den 5 maj 2014 sin verksamhet samt samarbetet med försvarsmakten och Senatfastigheter. Målet är att nå kostnadsbesparingar på sammanlagt 7 miljoner euro på årsnivå före utgången av 2018
 • — Byggverket vidtar de åtgärder i samband med byggnadsarbeten och motsvarande som föranleds av försvarsministeriets beslut om att utveckla lagringen av sprängämnen och som beställts av försvarsmakten och dess samarbetspartner
 • — Byggverket deltar i arbetet med att utveckla och ta i bruk de gemensamma IKT-tjänsterna för statsförvaltningen och framför allt för säkerhetsmyndigheterna.
Ett tryggt samhälle
 • — Genom avtalshanteringen vid byggverket och genom säkerhetsarrangemang och utbildning säkras produktionen av tjänster från byggverket och dess underleverantörer vid störningar och undantagstillstånd.
Stärkande av den internationella säkerheten
 • — Byggverket utvecklar förmågan att stödja försvarsmakten i militära krishanteringsinsatser i enlighet med sina uppdrag.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 716 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder

3) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Resurshushållning      
Utgifter per funktionsområde (1 000 euro)      
Försvarspolitik 3 122 2 076 2 725
Militärt försvar 1 174 393 1 259
Samordning av totalförsvaret 1 053 782 1 731
Militär krishantering 200 126 290
Styrfunktioner 10 064 5 773 4 210
Stödfunktioner   7 378 4 751
Sammanlagt 15 613 16 528 14 966
       
Produktivitet      
Årsverken per funktionsområde      
Försvarspolitik 26 21 25
Militärt försvar 16 4 5
Samordning av totalförsvaret 9 8 20
Militär krishantering 2 2 3
Styrfunktioner 81 45 39
Stödfunktioner   55 41
Sammanlagt 134 135 133

1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna 2015 har överförts på kärn- och handledningsfunktionerna.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
       
Arbetstillfredsställelse (1—5) 3,83 3,7 3,8
— kvinnor 3,55    
— män 4,02    

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 273 15 334 14 762
Bruttoinkomster - 32 46
Nettoutgifter 16 273 15 302 14 716
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 116    
— överförts till följande år 4 065    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring från moment 23.01.01) 123
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -107
Löneglidningsbesparing -39
Lönejusteringar 1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -99
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -16
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -163
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -76
Temporär sänkning av StPL-avgiften -102
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt -586

2017 budget 14 716 000
2016 II tilläggsb. -102 000
2016 budget 15 302 000
2015 bokslut 16 222 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 875 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som till 75 procent motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.


2017 budget 2 875 000
2016 budget 2 875 000
2015 bokslut 2 875 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 364 098 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring från moment 28.01.29) 338
Nivåförändring -3 609
Sammanlagt -3 271

Anslaget står utanför ramen.


2017 budget 364 098 000
2016 budget 367 369 000
2015 bokslut 310 740 901