Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

10. Militärt försvarPDF-versio

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Den viktigaste faktorn för förvaltningsområdets verkningar och försvarsmaktens resultat av verksamheten är försvarsmaktens förmåga att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Grunden för den är en ändamålsenlig fredstida organisation och verksamhetsmodell (funktionell effektivitet) och en krigstida kapacitet som bygger på dessa (produktion och kvalitetsledning).

Centrala nyckeltal för den funktionella effektiviteten

Funktionell effektivitet2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
    
Resurshushållning   
Pris per dag i beväringstjänst (euro)484948
Pris per dag i reservisttjänst (euro)158171173
Pris per flygtimme, HN (euro)7 4699 0009 250
Pris per flygtimme, NH90 (euro)6 83213 30015 900
Produktivitet   
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%)121212
Antal utbildade beväringar/antal som inlett beväringstjänst (%)868585
Lönsamhet   
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst99105105

Den mest grundläggande faktorn för produktionen och kvalitetsledningen är en krigstida kapacitet som skapats under fredstid, dvs. krigstida trupper som utbildats och utrustats i enlighet med kapacitetskraven. Preliminära resultatmål för produktion och kvalitetsledning inklusive mätinstrument

Produktion och kvalitetsledning2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
    
Resultatmål   
Materiell beredskap som uppfyller kapacitetskraven   
Resultatmål   
Den verksamhetsnivå som krävs för uppgifterna och för att man ska kunna ta fram prestationsdugliga trupper   
Antal utbildade beväringar21 32821 20020 800
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar18 52618 00018 000
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper8,17,87,8
Flygtimmar, HN (st.)8 9998 8008 800
Flygtimmar, NH90 (st.)1 6541 6501 650
Fartygsdygn (st.)1 1961 3001 300
Resultatmål   
Sådan högklassig utbildning av värnpliktiga som uppfyller kapacitetskraven   
Utbildningens kvalitet (”armétiden” 1—5, slutenkäten för beväringarna)4,23,83,8
Antal utbildare/utbildningspluton2,52,52,5
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar och andra terrängdygn/ beväring som tjänstgjort 6 månader363535
Antal militära kurser beställda av Försvarsutbildningsföreningen261250250
Antal personer som utbildats på kurser beställda av Försvarsutbildningsföreningen11 0929 0009 000

Viktiga projekt och åtgärder för förvaltningsområdets verkningar och resultat av verksamheten

 • — Försvarsmakten genomför planenligt de arrangemang som gäller ersättandet av strategisk kapacitet som försvinner inom flygvapnet och marinen
 • — Försvarsmakten utvecklar insatsberedskapen så som verksamhetsmiljön förutsätter
 • — Försvarsmakten ser till att den kvalitativa nivån på beväringsutbildningen tryggas
 • — Försvarsmakten säkerställer tillräckliga repetitionsövningar
 • — Underskottet i fråga om underhållet av materiel och ammunition löses på ett hållbart sätt. Underskottet får inte öka
 • — Försvarsmakten vidtar de åtgärder som krävs för tillhandahållandet av värdlandsstöd och fortsätter genomförandet av de åtgärder som krävs för lämnande av stöd och mottagande av utomstående militärt stöd som en del av utvecklingen av försvarsförmågan
 • — Försvarsmakten genomför försvarsministeriets materielpolitiska riktlinjer i pågående och planerade centrala projekt som ingår i beställningsfullmakterna
 • — Försvarsmakten fortsätter arbetet med främja att kvinnor söker sig till frivillig militärtjänst och militära krishanteringsuppgifter
 • — Försvarsmakten fortsätter att utveckla värnplikten och det frivilliga försvaret i samarbete med försvarsministeriet och övriga förvaltningsområden
 • — Försvarsmakten minimerar fastighetsinvesteringarna, förutom när det gäller förbättrandet av sprängämnessäkerheten, reparationer som görs av hälsoskäl och utvecklandet av miljövården i samband med skjutbanor
 • — Försvarsmakten genomför lokalstrategin med fokus på kostnadsbesparingar genom förbättrad lokal- och energieffektivitet och en minskning av antalet utrymmen
 • — Försvarsmakten vidtar före utgången av 2022 de åtgärder som avses i försvarsministeriets beslut om att utveckla lagringen av sprängämnen
 • — Det internationella försvarssamarbetet fördjupas och utvidgas till att stödja upprätthållandet och utvecklandet av försvarsförmågan. Samarbetet som gäller en sjö- och luftlägesbild fördjupas och fortsätter att utvecklas. Försvarsmakten utnyttjar inom ramen för resurserna de möjligheter som det multinationella övningssamarbetet erbjuder och utvecklar sitt deltagande i övningsverksamheten
 • — Försvarsmakten deltar i genomförandet och utvecklingen av den nationella cyberstrategin i enlighet med verkställighetsprogrammet för förvaltningsområdet.

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 914 035 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 3 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakter

1) År 2017 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 180 803 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2017).

2) År 2017 får långtidsavtal för anskaffning av underhållstjänster och flygutbildning i anslutning till utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ingås så att de åren 2017—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 32 400 000 euro (Beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).

3) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring: Momentets bruttoutgifter på 1 949,2 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 762,8 miljoner euro, utgifter i anslutning till den materiella beredskapen (exkl. löner) 434,6 miljoner euro, fastighetsutgifter 255,2 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 154,7 miljoner euro samt övriga omkostnader 341,9 miljoner euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20172018201920202021—Sammanlagt fr.o.m. 2017
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 3 5022 424   5 926
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)9 750    9 750
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI)3 0003 0003 0003 000 12 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201531 63810 207   41 845
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)97 21495 55995 13193 897 381 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning22 00015 000   37 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201689 91641 3928 4866 380600146 774
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt257 020167 582106 617103 277600635 096
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för omkostnader 201716 00097 38145 08222 340 180 803
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning1 9003 5004 5004 50018 00032 400
Nya beställningsfullmakter sammanlagt17 900100 88149 58226 84018 000213 203
       
Fullmakter sammanlagt274 920268 463156 199130 11718 600848 299

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 50 årsverken jämfört med år 2016. Minskningen beror främst på att antalet visstidsanställda kontraktsoldater minskar.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ska skaffa fordon, reservdelar samt service- och underhållstjänster för materiel. Avsikten är att med beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning skaffa underhålls- och flygutbildningstjänster som ingår i det utbildningssystem som ersätter Flygvapnets Vinka-utbildning.

De nya beställningsfullmakterna tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 885 4241 949 2841 949 157
Bruttoinkomster33 52231 86635 122
Nettoutgifter1 851 9021 917 4181 914 035
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år122 458  
— överförts till följande år109 496  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 0981 6372 113
— övriga intäkter15 81314 73117 085
Intäkter sammanlagt17 91116 36819 198
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader16 21513 89716 461
— andel av samkostnaderna1 8181 7181 821
Kostnader sammanlagt18 03315 61518 282
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-122753916
Kostnadsmotsvarighet, %99105105
    
Prisstöd 351155155
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd2299081 071

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017)17 175
Kostnadsnivåjustering (2015)-18 090
Minskning av tilläggsfinansieringen för TUVE-1 500
Överföring från moment 27.10.1840 400
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-180
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-7 384
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror-219
Löneglidningsbesparing-5 923
Lönejusteringar-1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1 251
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-11 815
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5 878
Temporär sänkning av StPL-avgiften-2 816
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-361
Sammanlagt-3 383

2017 budget1 914 035 000
2016 II tilläggsb.-17 708 000
2016 budget1 917 418 000
2015 bokslut1 838 940 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 475 173 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 93 254 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2017 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 519 000 000 Euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2017)

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2017 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2017.

2) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring: Anslaget under momentet ombildas från ett treårigt till ett femårigt reservationsanslag. Genom ändringen ökas flexibiliteten i samband med finansieringen av fleråriga projekt som gäller försvarsmateriel. Samtidigt minskas antalet tekniska ändringar i budgeten. Konsekvenserna av ändringen bedöms vid övergången av valperioderna, och utifrån bedömningen bestäms den period för reservationsanslag som ska tillämpas i fortsättningen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20172018201920202021—Sammanlagt
fr.o.m.
2017
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1)9 80019 100   28 900
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009)15 000    15 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012)11 5416 0575 000  22 598
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013)66 152    66 152
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014)81 35049 95051 00022 000 204 300
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015)50 00016 82514 700  81 525
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2016)68 42656 10012 00011 200 147 726
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt302 269148 03282 70033 200 566 201
       
Ny beställningsfullmakt      
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2017)71 00083 000114 000118 000133 000519 000
Ny beställningsfullmakt sammanlagt71 00083 000114 000118 000133 000519 000
       
Fullmakter sammanlagt373 269231 032196 700151 200133 0001 085 201

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på de kapaciteter som ska utvecklas genom dem

Utvecklingsprogram / Kapacitet / Mål
Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av försvarsmaktens samlade kapacitet och stöder ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägeskännedomen och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster. Myndigheternas gemensamma ledningssystem och vardagslösningar utnyttjas som stöd för stridsledningssystemet.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den informationstekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas; personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — cyberförsvarsförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen spaning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för spaning förvaltas
 • — skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära spaningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem

Den kapacitet med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

 • — ammunition för fjärrverkan skaffas
 • — uppbyggnaden av försvarsmaktens specialtrupper och helikoptersystem fortsätter.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem förvaltas. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

 • — enhetliga logistiska strukturer, verksamhetssätt och ett enhetligt kunnande för försvarsmakten skapas och försvarsgrenarnas underhållssystem integreras för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet
 • — lufttransportförmågan utvecklas och upprätthålls genom utnyttjandet av internationella projekt för strategisk transportförmåga
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materielanskaffningarna för territoriella trupper
 • — anskaffningen av ammunition fortgår.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

De territoriella och operativa truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas kapacitet upprätthålls.

 • — arméns taktiska och operativa rörlighet upprätthålls och utvecklas
 • — förmågan till mötesstrid utvecklas
 • — det territoriella artilleriet förvaltas och ett operativt artilleri utvecklas
 • — soldaternas utrustning utvecklas
 • — pionjär- och skyddsmateriel förvaltas
 • — kamoufleringsmateriel utvecklas
 • — pansarvärnet förvaltas och utvecklas.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minröjningskapaciteten och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — nya minröjningsfartyg tas i bruk
 • — stridsfartygens kapacitet upprätthålls
 • — minerings- och röjningskapaciteten upprätthålls och utvecklas
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft upprätthålls
 • — undervattensförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets kapacitet upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2) och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — markmålskapaciteten byggs upp
 • — stridsbaserna utvecklas
 • — sådan materiel för primär flygutbildning som avvecklas ersätts
 • — sådana kapaciteter inom luftvärnet som avvecklas ersätts.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — en virtuell utbildningsmiljö för utvecklandet av stridsutbildningen skapas
 • — det första skedet av utvidgningen av simuleringssystemet för tvåsidig strid slutförs.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem främjar man hanteringen av helheter, övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet vid beslutsfattande och vid verkställande av beslut.

 • — forskningsdata produceras i första hand för försvarsmaktens strategiska planering.
 • — truppernas övningsverksamhet utvecklas och gemensamma lärandemiljöer förvaltas och utvecklas.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2017 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för de utvecklingsprogram som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2017

Inom ramen för programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning genomförs utvecklingsprojekt som gäller inhämtande av information för den militära spaningen, målidentifieringsstöd för den militära spaningen och kompletterande radarspaning.

Inom utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem skapas med hjälp av ett projekt om elektronisk påverkan en kapacitet som stöder alla försvarsgrenar och försvarsmaktens insatser.

Inom programmet för utveckling av markförsvarets stridssystem fortsätter arbetet med att utveckla kapaciteten för de territoriella trupperna när det gäller eldledning, eldverkan, ledning, pansarvärn och rörlighet.

Tyngdpunkten för programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret ligger på att utveckla stridsförmågan. Genom projekt som tryggar den återstående livscykeln för Hornet- och Hawk- planen förbättras planens förmåga att fungera som operativt system och utbildningssystem.

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik anskaffas den ammunition som behövs för beväringarnas och reservisternas trupproduktion samt inhemsk ammunition för artilleriet och granatkastarförbandet.

Det uppskattas att 373 269 000 euro av anslaget under momentet kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 8 650 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 93 254 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017)8 285
Nivåförändring av försvarsbudgeten (regeringsprogr. 2015)30 000
Totalrenoveringen av minfärjorna av Pansio-klass (I tilläggsbudg. 2015)-4 000
Ändringar i tidsplanen för betalning av utgifter-61 447
Överföring till moment 27.10.01-40 400
Sammanlagt-67 562

2017 budget475 173 000
2016 II tilläggsb.16 882 000
2016 budget542 735 000
2015 bokslut469 563 000

19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 600 000 euro.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk51-plan ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring: Anslaget grundar sig på den i budgeten för 2015 godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk 51-plan.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20172018Sammanlagt
fr.o.m. 2017
    
Beställningsfullmakt för modifiering av Hawk Mk 51-plan4 6004 6009 200
Fullmakt sammanlagt4 6004 6009 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i fullmaktens andel per år2 600
Sammanlagt2 600

2017 budget4 600 000
2016 budget2 000 000
2015 bokslut4 000 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas1 625 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
    
Resurshushållning   
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (euro)385353
Produktivitet   
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antal årsverken för Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)1 9841 4101 370
Produktion och kvalitetsledning2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
    
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn)60 20045 10037 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar3 0003 0003 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—54,324,004,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-400
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015)-4
Sammanlagt-404

2017 budget1 625 000
2016 budget2 029 000
2015 bokslut2 028 000