Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2017

10. Militärt försvarPDF-versio

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Den viktigaste faktorn för förvaltningsområdets verkningar och försvarsmaktens resultat av verksamheten är försvarsmaktens förmåga att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Grunden för den är en ändamålsenlig fredstida organisation och verksamhetsmodell (funktionell effektivitet) och en krigstida kapacitet som bygger på dessa (produktion och kvalitetsledning).

Centrala nyckeltal för den funktionella effektiviteten

Funktionell effektivitet 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Resurshushållning      
Pris per dag i beväringstjänst (euro) 48 49 48
Pris per dag i reservisttjänst (euro) 158 171 173
Pris per flygtimme, HN (euro) 7 469 9 000 9 250
Pris per flygtimme, NH90 (euro) 6 832 13 300 15 900
Produktivitet      
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%) 12 12 12
Antal utbildade beväringar/antal som inlett beväringstjänst (%) 86 85 85
Lönsamhet      
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst 99 105 105

Den mest grundläggande faktorn för produktionen och kvalitetsledningen är en krigstida kapacitet som skapats under fredstid, dvs. krigstida trupper som utbildats och utrustats i enlighet med kapacitetskraven. Preliminära resultatmål för produktion och kvalitetsledning inklusive mätinstrument

Produktion och kvalitetsledning 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
       
Resultatmål      
Materiell beredskap som uppfyller kapacitetskraven      
Resultatmål      
Den verksamhetsnivå som krävs för uppgifterna och för att man ska kunna ta fram prestationsdugliga trupper      
Antal utbildade beväringar 21 328 21 200 20 800
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar 18 526 18 000 18 000
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper 8,1 7,8 7,8
Flygtimmar, HN (st.) 8 999 8 800 8 800
Flygtimmar, NH90 (st.) 1 654 1 650 1 650
Fartygsdygn (st.) 1 196 1 300 1 300
Resultatmål      
Sådan högklassig utbildning av värnpliktiga som uppfyller kapacitetskraven      
Utbildningens kvalitet (”armétiden” 1—5, slutenkäten för beväringarna) 4,2 3,8 3,8
Antal utbildare/utbildningspluton 2,5 2,5 2,5
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar och andra terrängdygn/ beväring som tjänstgjort 6 månader 36 35 35
Antal militära kurser beställda av Försvarsutbildningsföreningen 261 250 250
Antal personer som utbildats på kurser beställda av Försvarsutbildningsföreningen 11 092 9 000 9 000

Viktiga projekt och åtgärder för förvaltningsområdets verkningar och resultat av verksamheten

 • — Försvarsmakten genomför planenligt de arrangemang som gäller ersättandet av strategisk kapacitet som försvinner inom flygvapnet och marinen
 • — Försvarsmakten utvecklar insatsberedskapen så som verksamhetsmiljön förutsätter
 • — Försvarsmakten ser till att den kvalitativa nivån på beväringsutbildningen tryggas
 • — Försvarsmakten säkerställer tillräckliga repetitionsövningar
 • — Underskottet i fråga om underhållet av materiel och ammunition löses på ett hållbart sätt. Underskottet får inte öka
 • — Försvarsmakten vidtar de åtgärder som krävs för tillhandahållandet av värdlandsstöd och fortsätter genomförandet av de åtgärder som krävs för lämnande av stöd och mottagande av utomstående militärt stöd som en del av utvecklingen av försvarsförmågan
 • — Försvarsmakten genomför försvarsministeriets materielpolitiska riktlinjer i pågående och planerade centrala projekt som ingår i beställningsfullmakterna
 • — Försvarsmakten fortsätter arbetet med främja att kvinnor söker sig till frivillig militärtjänst och militära krishanteringsuppgifter
 • — Försvarsmakten fortsätter att utveckla värnplikten och det frivilliga försvaret i samarbete med försvarsministeriet och övriga förvaltningsområden
 • — Försvarsmakten minimerar fastighetsinvesteringarna, förutom när det gäller förbättrandet av sprängämnessäkerheten, reparationer som görs av hälsoskäl och utvecklandet av miljövården i samband med skjutbanor
 • — Försvarsmakten genomför lokalstrategin med fokus på kostnadsbesparingar genom förbättrad lokal- och energieffektivitet och en minskning av antalet utrymmen
 • — Försvarsmakten vidtar före utgången av 2022 de åtgärder som avses i försvarsministeriets beslut om att utveckla lagringen av sprängämnen
 • — Det internationella försvarssamarbetet fördjupas och utvidgas till att stödja upprätthållandet och utvecklandet av försvarsförmågan. Samarbetet som gäller en sjö- och luftlägesbild fördjupas och fortsätter att utvecklas. Försvarsmakten utnyttjar inom ramen för resurserna de möjligheter som det multinationella övningssamarbetet erbjuder och utvecklar sitt deltagande i övningsverksamheten
 • — Försvarsmakten deltar i genomförandet och utvecklingen av den nationella cyberstrategin i enlighet med verkställighetsprogrammet för förvaltningsområdet.

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 914 035 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 3 000 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakter

1) År 2017 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 180 803 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2017).

2) År 2017 får långtidsavtal för anskaffning av underhållstjänster och flygutbildning i anslutning till utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ingås så att de åren 2017—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 32 400 000 euro (Beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).

3) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 949,2 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 762,8 miljoner euro, utgifter i anslutning till den materiella beredskapen (exkl. löner) 434,6 miljoner euro, fastighetsutgifter 255,2 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 154,7 miljoner euro samt övriga omkostnader 341,9 miljoner euro.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt fr.o.m. 2017
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 3 502 2 424       5 926
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013) 9 750         9 750
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000 3 000 3 000   12 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 31 638 10 207       41 845
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 97 214 95 559 95 131 93 897   381 801
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 22 000 15 000       37 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 89 916 41 392 8 486 6 380 600 146 774
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 257 020 167 582 106 617 103 277 600 635 096
             
Nya beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 16 000 97 381 45 082 22 340   180 803
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 1 900 3 500 4 500 4 500 18 000 32 400
Nya beställningsfullmakter sammanlagt 17 900 100 881 49 582 26 840 18 000 213 203
             
Fullmakter sammanlagt 274 920 268 463 156 199 130 117 18 600 848 299

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 50 årsverken jämfört med år 2016. Minskningen beror främst på att antalet visstidsanställda kontraktsoldater minskar.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader 2017 ska skaffa fordon, reservdelar samt service- och underhållstjänster för materiel. Avsikten är att med beställningsfullmakten för tjänsteupphandling av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning skaffa underhålls- och flygutbildningstjänster som ingår i det utbildningssystem som ersätter Flygvapnets Vinka-utbildning.

De nya beställningsfullmakterna tillsammans med alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 885 424 1 949 284 1 949 157
Bruttoinkomster 33 522 31 866 35 122
Nettoutgifter 1 851 902 1 917 418 1 914 035
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 122 458    
— överförts till följande år 109 496    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
utfall
2016
ordinarie
budget
2017
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 098 1 637 2 113
— övriga intäkter 15 813 14 731 17 085
Intäkter sammanlagt 17 911 16 368 19 198
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 16 215 13 897 16 461
— andel av samkostnaderna 1 818 1 718 1 821
Kostnader sammanlagt 18 033 15 615 18 282
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -122 753 916
Kostnadsmotsvarighet, % 99 105 105
       
Prisstöd 351 155 155
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 229 908 1 071

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017) 17 175
Kostnadsnivåjustering (2015) -18 090
Minskning av tilläggsfinansieringen för TUVE -1 500
Överföring från moment 27.10.18 40 400
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -180
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -7 384
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror -219
Löneglidningsbesparing -5 923
Lönejusteringar -1
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1 251
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -11 815
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5 878
Temporär sänkning av StPL-avgiften -2 816
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -361
Sammanlagt -3 383

2017 budget 1 914 035 000
2016 II tilläggsb. -17 708 000
2016 budget 1 917 418 000
2015 bokslut 1 838 940 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 475 173 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 93 254 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2017 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2017—2020, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 519 000 000 Euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2017)

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2017 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2017.

2) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:Anslaget under momentet ombildas från ett treårigt till ett femårigt reservationsanslag. Genom ändringen ökas flexibiliteten i samband med finansieringen av fleråriga projekt som gäller försvarsmateriel. Samtidigt minskas antalet tekniska ändringar i budgeten. Konsekvenserna av ändringen bedöms vid övergången av valperioderna, och utifrån bedömningen bestäms den period för reservationsanslag som ska tillämpas i fortsättningen.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 2019 2020 2021— Sammanlagt
fr.o.m.
2017
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för utrustande av beredskapsförband (VYV 1) 9 800 19 100       28 900
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2009) 15 000         15 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2012) 11 541 6 057 5 000     22 598
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2013) 66 152         66 152
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2014) 81 350 49 950 51 000 22 000   204 300
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2015) 50 000 16 825 14 700     81 525
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2016) 68 426 56 100 12 000 11 200   147 726
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 302 269 148 032 82 700 33 200   566 201
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2017) 71 000 83 000 114 000 118 000 133 000 519 000
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 71 000 83 000 114 000 118 000 133 000 519 000
             
Fullmakter sammanlagt 373 269 231 032 196 700 151 200 133 000 1 085 201

Den materiella utvecklingen av försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för försvarsmakten och på de kapaciteter som ska utvecklas genom dem

Utvecklingsprogram / Kapacitet / Mål
Programmet för utveckling av försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av försvarsmaktens samlade kapacitet och stöder ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägeskännedomen och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster. Myndigheternas gemensamma ledningssystem och vardagslösningar utnyttjas som stöd för stridsledningssystemet.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den informationstekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas; personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa IT-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — cyberförsvarsförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen spaning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för spaning förvaltas
 • — skapandet av försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära spaningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem

Den kapacitet med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

 • — ammunition för fjärrverkan skaffas
 • — uppbyggnaden av försvarsmaktens specialtrupper och helikoptersystem fortsätter.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem förvaltas. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

 • — enhetliga logistiska strukturer, verksamhetssätt och ett enhetligt kunnande för försvarsmakten skapas och försvarsgrenarnas underhållssystem integreras för att det ska vara bättre anpassat till det allt mer internationaliserade näringslivet
 • — lufttransportförmågan utvecklas och upprätthålls genom utnyttjandet av internationella projekt för strategisk transportförmåga
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materielanskaffningarna för territoriella trupper
 • — anskaffningen av ammunition fortgår.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

De territoriella och operativa truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas kapacitet upprätthålls.

 • — arméns taktiska och operativa rörlighet upprätthålls och utvecklas
 • — förmågan till mötesstrid utvecklas
 • — det territoriella artilleriet förvaltas och ett operativt artilleri utvecklas
 • — soldaternas utrustning utvecklas
 • — pionjär- och skyddsmateriel förvaltas
 • — kamoufleringsmateriel utvecklas
 • — pansarvärnet förvaltas och utvecklas.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minröjningskapaciteten och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — nya minröjningsfartyg tas i bruk
 • — stridsfartygens kapacitet upprätthålls
 • — minerings- och röjningskapaciteten upprätthålls och utvecklas
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft upprätthålls
 • — undervattensförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets kapacitet upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2) och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — markmålskapaciteten byggs upp
 • — stridsbaserna utvecklas
 • — sådan materiel för primär flygutbildning som avvecklas ersätts
 • — sådana kapaciteter inom luftvärnet som avvecklas ersätts.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — en virtuell utbildningsmiljö för utvecklandet av stridsutbildningen skapas
 • — det första skedet av utvidgningen av simuleringssystemet för tvåsidig strid slutförs.
Programmet för utveckling av försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem främjar man hanteringen av helheter, övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet vid beslutsfattande och vid verkställande av beslut.

 • — forskningsdata produceras i första hand för försvarsmaktens strategiska planering.
 • — truppernas övningsverksamhet utvecklas och gemensamma lärandemiljöer förvaltas och utvecklas.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2017 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

De största projekten inom ramen för de utvecklingsprogram som ingår i beställningsfullmakten PVKEH 2017

Inom ramen för programmet för utveckling av stöd för försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning genomförs utvecklingsprojekt som gäller inhämtande av information för den militära spaningen, målidentifieringsstöd för den militära spaningen och kompletterande radarspaning.

Inom utvecklingsprogrammet för den samlade kapaciteten inom försvarsmaktens stridssystem skapas med hjälp av ett projekt om elektronisk påverkan en kapacitet som stöder alla försvarsgrenar och försvarsmaktens insatser.

Inom programmet för utveckling av markförsvarets stridssystem fortsätter arbetet med att utveckla kapaciteten för de territoriella trupperna när det gäller eldledning, eldverkan, ledning, pansarvärn och rörlighet.

Tyngdpunkten för programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret ligger på att utveckla stridsförmågan. Genom projekt som tryggar den återstående livscykeln för Hornet- och Hawk- planen förbättras planens förmåga att fungera som operativt system och utbildningssystem.

Inom programmet för utveckling av försvarsmaktens logistik anskaffas den ammunition som behövs för beväringarnas och reservisternas trupproduktion samt inhemsk ammunition för artilleriet och granatkastarförbandet.

Det uppskattas att 373 269 000 euro av anslaget under momentet kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 8 650 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 93 254 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2017) 8 285
Nivåförändring av försvarsbudgeten (regeringsprogr. 2015) 30 000
Totalrenoveringen av minfärjorna av Pansio-klass (I tilläggsbudg. 2015) -4 000
Ändringar i tidsplanen för betalning av utgifter -61 447
Överföring till moment 27.10.01 -40 400
Sammanlagt -67 562

2017 budget 475 173 000
2016 II tilläggsb. 16 882 000
2016 budget 542 735 000
2015 bokslut 469 563 000

19. Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 600 000 euro.

Fullmakt

År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk51-plan ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:Anslaget grundar sig på den i budgeten för 2015 godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk 51-plan.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m. 2017
       
Beställningsfullmakt för modifiering av Hawk Mk 51-plan 4 600 4 600 9 200
Fullmakt sammanlagt 4 600 4 600 9 200

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i fullmaktens andel per år 2 600
Sammanlagt 2 600

2017 budget 4 600 000
2016 budget 2 000 000
2015 bokslut 4 000 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas1 625 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet 2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
       
Resurshushållning      
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (euro) 38 53 53
Produktivitet      
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt)/antal årsverken för Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn) 1 984 1 410 1 370
Produktion och kvalitetsledning 2015
utfall
2016
prognos
2017
mål
       
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som försvarsmakten beställt) (dygn) 60 200 45 100 37 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar 3 000 3 000 3 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—5 4,32 4,00 4,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -400
Besparingar i organisationsstöd (regeringsprogr. 2015) -4
Sammanlagt -404

2017 budget 1 625 000
2016 budget 2 029 000
2015 bokslut 2 028 000