Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
              20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
              95. Kursfluktuationer
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. Militär krishanteringPDF-versio

Förklaring: Under moment 24.10.20 i utrikesministeriets huvudtitel budgeteras anslagen för underhållsutgifter för de finska krishanteringstrupperna (inkluderar utgifter för EU:s stridsgrupper under utbildnings- och beredskapstiden samt löneutgifter för insatser). Anslagen för materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen samt för utgifter för observatörsverksamhet budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

Krishantering är ett viktigt säkerhets- och försvarspolitiskt instrument med vars hjälp Finlands säkerhet och stabiliteten i konfliktområden i världen främjas. Försvarsmaktens deltagande i internationell militär krishantering är en del av försvarsmaktens verksamhet och kapacitetsutveckling. Försvarsmakten använder samma kapaciteter för internationell militär krishantering som för Finlands försvar. Kapaciteterna bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt. Försvarsmakten utvecklar också beredskap att delta i utbildnings-, rådgivnings- och stöduppdrag i krisområden.

Resultatmål för verksamheten

För den militära krishanteringen ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Stärkande av den internationella säkerheten
  • — För den militära krishanteringen använder försvarsmakten i första hand sådana enheter som har utvärderats i styrkeregistret.
  • — Kapaciteterna bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt samt för utbildnings- och rådgivningsuppdrag
  • — Stödet till och olycksfallsförmånerna för personer som tjänstgör eller har tjänstgjort i krishanteringsuppdrag utvecklas i enlighet med det nationella programmet för krishanteringsveteraner genom förvaltningsövergripande samarbete med respektive myndighet.

Utgifter för militär krishantering (mn euro)1)

 2015
utfall
2016
prognos
2017
uppskattning
    
Underhållsutgifter för de finska krishanteringsstyrkorna (UM)49,249,037,9
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (FSM)55,636,647,0
Sammanlagt104,785,684,9

1) Utfall enligt kassaprincipen 2015. Inkluderar varken utgifter för anskaffning av sådan materiel för det nationella försvaret som använts för krishantering eller mervärdesskatteutgifter. Krishanteringsstyrkornas kapacitet grundar sig i huvudsak på det nationella försvarets materiel, som kompletteras med sådan specialmateriel som omständigheterna och uppgifterna kräver och som skaffas med anslag under moment 27.30.20.

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 46 993 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar

3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna

6) till utgifter för utrustande av sådana trupper för internationell krishantering som Finland utser

7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem

8) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

9) till materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i övrigt deltar i

10) till betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet

11) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC) - avtalet

12) till utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden

13) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen.

Dispositionsplan (euro)

   
01.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)993 000
02.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)275 000
03.Utgifter för militärobservatörsverksamheten3 355 000
04.Resolute Support-insatsen, Afghanistan4 000 000
05.Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak11 000 000
07.Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser5 274 000
08.Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering9 000 000
10.Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet480 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia320 000
13.Utgifter för Atalanta-insatsen250 000
15.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon10 460 000
16.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali120 000
17.Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)1 150 000
20.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering316 000
Sammanlagt46 993 000

Förklaring: Anslaget har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i 2017. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 410 årsverken.

Ersättningarna för kostnader som hänför sig till militär krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Föregripande kostnadsnivåjustering532
Förändring av kostnadsnivån (2015)-796
OIR-insatsen i Irak11 000
Nivåförändring-300
Sammanlagt10 436

2017 budget46 993 000
2016 II tilläggsb.-796 000
2016 budget36 557 000
2015 bokslut47 422 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringstrupperna.


2017 budget10 000
2016 budget10 000
2015 bokslut-134 671