Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              (44.) Median innovaatiotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää annettavan yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen valtioneuvoston asetuksen mukaisten valtionavustusten maksamiseen uutis- ja ajankohtaistoimintaa tuottavien yleisen edun tv-kanavan ohjelmistoluvan omaaville toimijoille.

Selvitysosa:Määrärahalla varmistetaan uutistoiminnan monimuotoisuus ja vaihtoehtoiset uutislähteet kaikki kansalaiset tavoittavassa lineaarisessa televisiossa sekä lisätään yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan kilpailukykyä ja kattavuutta sekä kehitetään sisällöntuotannon toimintamalleja.

Tukea voidaan myöntää uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuviin toimituskustannuksiin. Tukikelpoisia kustannuksia ovat uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituskulut valtioneuvoston asetuksessa esitetyin perustein. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan tulee olla säännöllistä. Ylläpidon ja kehittämisen toimituskustannuksiin perustuva tukimalli edellyttää palveluvelvoitteen asettamista tuen saajalle.

Tukea voidaan myös myöntää projektitukena lineaarisen television uutistoimintaa, sisällöntuotantoa ja sen edellytyksiä parantaviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin. Tukikelpoisia kustannuksia ovat välittömät hankkeen toteutukseen liittyvät kustannukset valtioneuvoston asetuksessa esitetyin perustein. Tuen maksatukset ovat sidottuja hankkeen etenemiseen. Projektikohtainen tukimalli tulee notifioida ja sille tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tuen myöntämisestä ja valvonnasta. Tuen tarkemmat kriteerit, ehdot ja myöntämisedellytykset ja määritykset tehtäisiin ministeriön valmistelemalla valtioneuvoston asetuksella.

Määräaikainen ohjelma ehdotetaan toteutettavaksi ajalla 1.7.2017—30.6.2019.

Lisäksi momentin 31.40.44 vuodelta 2015 ja 2016 siirtynyttä määrärahaa on tarkoitus käyttää samaan tarkoitukseen.


2017 I lisätalousarvio 1 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 5/2017 vp (22.6.2017)

Momentille ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa, jota saa myöntää yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseen toimijoille, joilla on yleisen edun tv-kanavan ohjelmistolupa. Tukea voidaan myöntää uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuviin toimituskustannuksiin, mikä edellyttää palveluvelvoitteen asettamista tuen saajalle. Lisäksi tukea voidaan myöntää projektitukena lineaarisen television uutistoimintaa, sisällöntuotantoa ja sen edellytyksiä parantaviin kehitys- ja kokeiluhankkeisiin. Tämä tukimalli tulee notifioida ja sille tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käyttämistä. Lisäksi hallitus ehdottaa momentin 31.40.44 perustelujen täydentämistä niin, että myös median innovaatiotukea voidaan suunnata uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen.

Esityksen taustalla on tänä keväänä loppuraporttinsa jättäneen työryhmän ehdotus (LVM, Raportit ja selvitykset 3/2017), jonka mukaan kaupallisen television uutistoiminnalle myönnettäisiin kolmivuotinen yhteensä 24 milj. euron tukiohjelma. Tuki olisi tarkoitettu yleisen edun ohjelmistotoimiluvan omaaville toimijoille, eli yleisen edun kanaville ja se olisi keino varmistaa, että laajan yleisön tavoittavaa, Yleisradiolle vaihtoehdon tarjoavaa television uutistoimintaa olisi jatkossakin vähintään yhtä paljon kuin nykyisin.

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa ehdotukseen on suhtauduttu kriittisesti, sillä tuen on mm. arvioitu suuntautuvan vain yhdelle mediakanavalle. Tukea on myös pidetty selektiivisenä, koska sitä voitaisiin myöntää vain lineaarista televisiolähetystoimintaa harjoittaville toimijoille.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä millään kanavalla ei ole sellaista yleisen edun toimilupaa, joka on edellytyksenä tuen saamiselle. Kanavat voisivat hakea tällaisen luvan, mutta lupaan liittyy myös velvoitteita, kuten ohjelmien tekstittämistä koskevia vaatimuksia.

Valiokunta puoltaa esitystä ja pitää perusteltuna, että kaupallisen median toiminnan kehittämistä ja monipuolisia sisältöjä tuetaan osin julkisin varoin, jotta voidaan turvata uutis- ja ajankohtaistoiminnan riittävyys sekä jatkuvuus. Lineaarisen television uutistoiminnalla on vielä toistaiseksi tärkeä rooli, mutta jatkossa yleisen edun toimijoiden määrittely on tehtävä tavalla, joka ottaa huomioon näiden tuottamat yhteiskunnalliset hyödyt neutraalisti.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää annettavan yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukeen valtioneuvoston asetuksen mukaisten valtionavustusten maksamiseen uutis- ja ajankohtaistoimintaa tuottavien yleisen edun tv-kanavan ohjelmistoluvan omaaville toimijoille.