Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokaketjun tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
30.10.40 Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuus 66,0 67,51)
30.10.41 Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)    
  — korkotukivaltuus 250,0 250,01)
30.10.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 127,8 154,31)
30.20.40 Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)    
  — myöntämisvaltuus 30,0 30,0
30.20.43 Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuudet 20,0 20,01)
30.40.44 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 58,0 59,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta (ja momentin 30.10.41 korkotukivaltuutta) on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2017.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto ja tutkimus 127 431 5 660 0 0 133 091
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
23 124 3 060 26 184
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
70 801 1 600 72 401
22. Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 343 1 343
23. Hallinnolliset järjestelyt
(siirtomääräraha 2 v)
420 1 000 1 420
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
27 390 27 390
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)
4 353 4 353
10. Maaseudun kehittäminen 372 572 0 0 26 560 399 132
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
(siirtomääräraha 3 v)
71 976 71 976
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
14 000 14 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet
(siirtomääräraha 2 v)
57 230 57 230
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
67 767 67 767
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
0 0 0
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 366 5 366
51. Porotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 843 1 843
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla
(siirtomääräraha 2 v)
39 772 39 772
55. Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
3 905 3 905
63. Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 273 1 273
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
109 440 26 560 136 000
20. Maa- ja elintarviketalous 1 834 993 6 600 0 36 741 1 878 334
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
39 941 321 40 262
03. Maaseutuviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
24 202 24 202
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
6 028 6 028
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
327 900 327 900
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
540 000 1 100 541 100
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
300 043 300 043
44. Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
551 888 21 000 572 888
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 605 500 0 5 105
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 419 2 000 420 6 839
60. Siirto interventiorahastoon
(kiinteä määräraha)
200 200
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 3 v)
30 000 3 000 15 000 48 000
62. Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
5 767 5 767
40. Luonnonvaratalous 194 781 11 020 0 0 205 801
20. Kalakannan hoitovelvoitteet
(siirtomääräraha 3 v)
3 000 3 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
13 520 13 520
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
16 880 16 880
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
7 136 7 136
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
(arviomääräraha)
1 245 1 245
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 400 3 400
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 2 v)
7 900 7 900
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
56 230 11 020 67 250
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 027 3 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)
41 200 41 200
50. Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
10 130 10 130
51. Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
8 850 8 850
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
1 332 1 332
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
20 881 20 881
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
50 50
(63.) Metsähallitus 0 0 0 0 0
64. Metsähallitus 5 514 0 0 0 5 514
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
5 514 5 514
70. Maanmittaus ja tietovarannot 48 752 0 0 2 100 50 852
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
45 352 2 100 47 452
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
3 400 3 400
  Yhteensä 2 584 043 23 280 0 65 401 2 672 724

  Henkilöstön kokonaismäärä 4 395 4 455 4 200