Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
            (63.) Metsähallitus
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokaketjun tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus66,067,51)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,01)
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus127,8154,31)
30.20.40Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)  
 — myöntämisvaltuus30,030,0
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuudet20,020,01)
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus58,059,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta (ja momentin 30.10.41 korkotukivaltuutta) on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2017.

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto ja tutkimus127 4315 66000133 091
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
23 1243 06026 184
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
70 8011 60072 401
22.Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 3431 343
23.Hallinnolliset järjestelyt
(siirtomääräraha 2 v)
4201 0001 420
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
27 39027 390
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)
4 3534 353
10.Maaseudun kehittäminen372 5720026 560399 132
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
(siirtomääräraha 3 v)
71 97671 976
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
14 00014 000
42.Luopumistuet ja -eläkkeet
(siirtomääräraha 2 v)
57 23057 230
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
67 76767 767
44.Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
000
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 3665 366
51.Porotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 8431 843
54.Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla
(siirtomääräraha 2 v)
39 77239 772
55.Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
3 9053 905
63.Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 2731 273
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
109 44026 560136 000
20.Maa- ja elintarviketalous1 834 9936 600036 7411 878 334
02.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
39 94132140 262
03.Maaseutuviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
24 20224 202
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
6 0286 028
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
327 900327 900
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
540 0001 100541 100
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
300 043300 043
44.Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
551 88821 000572 888
46.EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 60550005 105
47.Kansallinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 4192 0004206 839
60.Siirto interventiorahastoon
(kiinteä määräraha)
200200
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 3 v)
30 0003 00015 00048 000
62.Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
5 7675 767
40.Luonnonvaratalous194 78111 02000205 801
20.Kalakannan hoitovelvoitteet
(siirtomääräraha 3 v)
3 0003 000
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
13 52013 520
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
16 88016 880
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
7 1367 136
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
(arviomääräraha)
1 2451 245
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 4003 400
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 2 v)
7 9007 900
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
56 23011 02067 250
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 0273 027
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)
41 20041 200
50.Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
10 13010 130
51.Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
8 8508 850
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
1 3321 332
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
20 88120 881
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5050
(63.)Metsähallitus00000
64.Metsähallitus5 5140005 514
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
5 5145 514
70.Maanmittaus ja tietovarannot48 752002 10050 852
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
45 3522 10047 452
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
3 4003 400
 Yhteensä2 584 04323 280065 4012 672 724

 Henkilöstön kokonaismäärä4 3954 4554 200