Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       02. Eduskunnan kanslia
            21. Toimintamenot

Talousarvioesitys 2017

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 569 000 euroa.

Valtiovarainvaliokunta:

Momentille on ehdotettu 9 569 000 euroa, missä lisäystä edelliseen vuoteen on 7,8 prosenttia. Tähän sisältyy VTV:n vuokramenojen 29 prosentin nousu.

Valtiovarainvaliokunta kiinnittää huomiota Valtiontalouden tarkastusviraston resurssitilanteeseen. Palkkausmäärärahojen niukkuudesta johtuen osa viroista on jouduttu pitämään viime vuosina avoimina. Nyt esitetyllä määrärahalla voidaan saadun selvityksen mukaan nostaa virkojen täyttöastetta kahdella henkilötyövuodella, jolloin 145:tä virasta voidaan täyttää 137. Määrärahassa on otettu huomioon myös 2,5 prosentin palkantarkitusmahdollisuus, mutta se ei sisällä uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvia menoja. Tätä koskevat neuvottelut ovat edelleen kesken.

Valtiontalouden tarkastusviraston uusi asema eduskunnan yhteydessä ja sen seurauksena lisääntyneet tehtävät ovat samalla nostaneet viraston työlle asetettavaa vaatimustasoa. VTV:n henkilöstön palkkauksen jälkeenjääneisyys ja siitä aiheutunut henkilöstön huomattava vaihtuvuus vaarantavat laadukkaiden palveluiden tarjoamisen eduskunnalle, valtioneuvostolle ja muille hallinnon ohjaustahoille.

Valiokunta katsoo, että palkkaus on tärkeä kilpailutekijä, millä on merkitystä erityisesti pätevän henkilöstön rekrytoinnissa muualta hallinnosta. Paremmalla palkkauksella voidaan motivoida myös nykyistä henkilöstöä entistä parempiin työsuorituksiin. Tässäkin mielessä valtiovarainvaliokunta pitää Valtiontalouden tarkastusviraston palkkausjärjestelmän kehittämistä tärkeänä.


2003 talousarvio 9 569 000
2002 talousarvio 8 876 000
2001 tilinpäätös 8 591 880