Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. (32.01, osa) Hallinto
         20. (32.20, osa ja 01, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (32.50, 20, osa ja 30, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, terveelle kilpailulle, työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta.

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kasvupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2017:

  • — Yksityisen sektorin suorituskyky paranee ja liiketoiminta suuntautuu vahvemmin kansainvälisille markkinoille
  • — Yritykset hyödyntävät aiempaa enemmän uudenlaisia arvonluontiverkostojen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia
  • — Yrityksiä kannustetaan eri keinoin uusien toimintamallien, tuotteiden ja asiakastarpeiden kehittämiseen sekä nopeaan reagointiin markkinoilla
  • — T&k-panostuksia kohdentuu riittävästi merkittävien uusien avauksien kehittämiseen
  • — Työelämän rakenteet kehittyvät niin, että jokaisen työpanos ja osaaminen saadaan muuttuvan elinkeinorakenteen oloissa täysimääräisesti hyödynnettyä
  • — Energia-alan ja muiden alojen infrastruktuuri rakentuu kasvua tukevalla tavalla
  • — Aluekehityksessä hyödynnetään kasvupolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Aluehallintouudistuksessa varmistetaan liiketoimintalähtöinen kasvua ja työllisyyttä tukeva toteuttamistapa
  • — Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan edellytyksiä parannetaan.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2013—2015. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 37 % vuonna 2015, 36 % vuonna 2014 ja 43 % vuonna 2013, kotoutumiskoulutus 60 % vuonna 2015 ja 59 % vuosina 2013—2014, palkkatuettu työ 48 % vuonna 2015, 47 % vuonna 2014 ja 48 % vuonna 2013 ja starttiraha 48 % vuonna 2015, 46 % vuonna 2014 ja 47 % vuonna 2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2015.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus241,015240,515
32.20.41Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus5,000-
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus500,000500,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus146,823146,823
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus140,430127,800
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.42Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus5,000-
32.50.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus1,000-
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus326,965378,684
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,00035,000

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto372 007-63002 895374 272
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
33 558089534 453
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
172 660-630172 030
20.Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
4 9394 939
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 3 v)
2 3262 0004 326
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
35 85435 854
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
14 143014 143
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
2020
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
8 5078 507
89.Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
100 000100 000
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka868 81612 630072 860954 306
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
31 55731 557
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
43 523-1 37042 153
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
400400
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
274 50010 00040 000324 500
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
2 5002 500
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 1004 00008 100
43.Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
43 00043 000
46.Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
30 86030 860
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
64 643-10 00054 643
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
40 30040 300
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
87 30387 303
51.Naisille suunnattu innovaatiopalkinto
(siirtomääräraha 2 v)
118118
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
82 46212 00094 462
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
10010
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
139 9004 300144 200
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
(siirtomääräraha 3 v)
5 00005 000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
29 50029 500
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
20 000-4 30015 700
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka596 88410 00000606 884
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
173 131173 131
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
423 75310 000433 753
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä76 4011 3500077 751
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
10 61910 619
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
6 0551 3507 405
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
19 482019 482
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
4 7314 731
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
892892
51.Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 5722 572
52.Palkkaturva
(arviomääräraha)
32 00032 000
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
5050
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka437 9812 0000-15 913424 068
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
11 0005 98716 987
41.Valtionavustus Finpron toimintaan
(siirtomääräraha 3 v)
34 1302 00080036 930
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
20 0781 80021 878
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
5 315-2 0003 315
44.Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 0005 000
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
357 458-20 000337 458
65.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
5 000-2 5002 500
60.Energiapolitiikka464 4836350-35 330429 788
01.Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
6 4076 407
20.Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 5002 500
40.Energiatuki
(arviomääräraha)
70 076-2 70067 376
41.LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
28 465-13 83014 635
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
3856351 020
43.Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
250250
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
273 400-18 800254 600
45.Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki
(siirtomääräraha 3 v)
40 00040 000
46.Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki
(arviomääräraha)
43 00043 000
70.Kotouttaminen233 876000233 876
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 63101 631
30.Valtion korvaukset kotouttamisesta
(arviomääräraha)
232 2450232 245
 Yhteensä3 050 44825 985024 5123 100 945

 Henkilöstön kokonaismäärä8 1908 0008 000