Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, terveelle kilpailulle, työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta.

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kasvupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2017:

  • — Yksityisen sektorin suorituskyky paranee ja liiketoiminta suuntautuu vahvemmin kansainvälisille markkinoille
  • — Yritykset hyödyntävät aiempaa enemmän uudenlaisia arvonluontiverkostojen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia
  • — Yrityksiä kannustetaan eri keinoin uusien toimintamallien, tuotteiden ja asiakastarpeiden kehittämiseen sekä nopeaan reagointiin markkinoilla
  • — T&k-panostuksia kohdentuu riittävästi merkittävien uusien avauksien kehittämiseen
  • — Työelämän rakenteet kehittyvät niin, että jokaisen työpanos ja osaaminen saadaan muuttuvan elinkeinorakenteen oloissa täysimääräisesti hyödynnettyä
  • — Energia-alan ja muiden alojen infrastruktuuri rakentuu kasvua tukevalla tavalla
  • — Aluekehityksessä hyödynnetään kasvupolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Aluehallintouudistuksessa varmistetaan liiketoimintalähtöinen kasvua ja työllisyyttä tukeva toteuttamistapa
  • — Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan edellytyksiä parannetaan.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2013—2015. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 37 % vuonna 2015, 36 % vuonna 2014 ja 43 % vuonna 2013, kotoutumiskoulutus 60 % vuonna 2015 ja 59 % vuosina 2013—2014, palkkatuettu työ 48 % vuonna 2015, 47 % vuonna 2014 ja 48 % vuonna 2013 ja starttiraha 48 % vuonna 2015, 46 % vuonna 2014 ja 47 % vuonna 2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2015.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)    
  — rahoitusvaltuus 241,015 240,515
32.20.41 Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 5,000 -
32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 500,000 500,000
32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 146,823 146,823
32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)    
  — hankintasopimusvaltuus 140,430 127,800
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä    
  — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400
  — myöntämisvaltuus 0,034 0,034
32.50.42 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 5,000 -
32.50.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 1,000 -
32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 326,965 378,684
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 35,000 35,000

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Hallinto 372 007 -630 0 2 895 374 272
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
33 558 0 895 34 453
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
172 660 -630 172 030
20. Siviilipalvelus
(arviomääräraha)
4 939 4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 3 v)
2 326 2 000 4 326
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
35 854 35 854
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
14 143 0 14 143
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
(arviomääräraha)
20 20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(siirtomääräraha 2 v)
8 507 8 507
89. Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
100 000 100 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 868 816 12 630 0 72 860 954 306
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
31 557 31 557
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
43 523 -1 370 42 153
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
400 400
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
(arviomääräraha)
274 500 10 000 40 000 324 500
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
2 500 2 500
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 100 4 000 0 8 100
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
43 000 43 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
(siirtomääräraha 3 v)
30 860 30 860
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset
(arviomääräraha)
64 643 -10 000 54 643
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
(arviomääräraha)
40 300 40 300
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
87 303 87 303
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto
(siirtomääräraha 2 v)
118 118
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
(arviomääräraha)
82 462 12 000 94 462
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
(arviomääräraha)
10 0 10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
(arviomääräraha)
139 900 4 300 144 200
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 0 5 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
29 500 29 500
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
20 000 -4 300 15 700
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 596 884 10 000 0 0 606 884
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
173 131 173 131
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
423 753 10 000 433 753
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 76 401 1 350 0 0 77 751
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
10 619 10 619
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
6 055 1 350 7 405
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
19 482 0 19 482
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä
(siirtomääräraha 2 v)
4 731 4 731
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle
(kiinteä määräraha)
892 892
51. Eräät merimiespalvelut
(arviomääräraha)
2 572 2 572
52. Palkkaturva
(arviomääräraha)
32 000 32 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
50 50
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 437 981 2 000 0 -15 913 424 068
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
11 000 5 987 16 987
41. Valtionavustus Finpron toimintaan
(siirtomääräraha 3 v)
34 130 2 000 800 36 930
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
(arviomääräraha)
20 078 1 800 21 878
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
5 315 -2 000 3 315
44. Alueellinen kuljetustuki
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 5 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
357 458 -20 000 337 458
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
(arviomääräraha)
5 000 -2 500 2 500
60. Energiapolitiikka 464 483 635 0 -35 330 429 788
01. Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
6 407 6 407
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 500 2 500
40. Energiatuki
(arviomääräraha)
70 076 -2 700 67 376
41. LNG-terminaalien investointituki
(arviomääräraha)
28 465 -13 830 14 635
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi
(arviomääräraha)
385 635 1 020
43. Kioton mekanismit
(arviomääräraha)
250 250
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
273 400 -18 800 254 600
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki
(siirtomääräraha 3 v)
40 000 40 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki
(arviomääräraha)
43 000 43 000
70. Kotouttaminen 233 876 0 0 0 233 876
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 631 0 1 631
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta
(arviomääräraha)
232 245 0 232 245
  Yhteensä 3 050 448 25 985 0 24 512 3 100 945

  Henkilöstön kokonaismäärä 8 190 8 000 8 000