Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

Valtion talousarvio vuodelle 2017 PDF-versio

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 43 203 450
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   14 410 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 029 000
02. Yhteisövero   4 377 000
03. Korkotulojen lähdevero   74 000
04. Perintö- ja lahjavero   930 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   18 435 200
01. Arvonlisävero   17 475 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   792 000
03. Apteekkimaksut   168 200
08. Valmisteverot   7 102 000
01. Tupakkavero   940 000
04. Alkoholijuomavero   1 343 000
05. Virvoitusjuomavero   158 000
07. Energiaverot   4 647 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   14 000
10. Muut verot   3 119 000
03. Autovero   937 000
05. Varainsiirtovero   767 000
06. Arpajaisvero   230 000
07. Ajoneuvovero   1 170 000
08. Jätevero   15 000
19. Muut veronluonteiset tulot   137 250
03. Ratavero   5 184
04. Eräät viestinnän maksut   41 970
05. Eräät liikenteen maksut   27 851
06. Väylämaksut   46 200
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 595
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   2 450
12. SEKALAISET TULOT 5 296 157
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   40 126
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   39 144
25. Oikeusministeriön hallinnonala   145 160
10. Tuomioistuintulot   46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   23 300
20. Ulosottomaksut   73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   10 396
98. EU:lta saatavat tulot   9 946
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   450
27. Puolustusministeriön hallinnonala   4 064
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   4 038
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 288 528
10. Tullin tulot   2 320
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   135 473
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   25 951
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   14 854
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   4 500
25. Metallirahatulot   15 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 827 079
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   198 471
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   18 230
60. Työturvallisuusmaksu   850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   31 300
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   13 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   586 686
70. Opintotukitoiminnan tulot   24 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista   558 686
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   935 051
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   544 503
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   310 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   8 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   718
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta   40 100
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   3 400
44. Kalastonhoitomaksut   8 700
45. Riistanhoitomaksut   10 130
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   6 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   24 636
10. Liikenneviraston tulot   23 786
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   321 205
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 840
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 865
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   170 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   116 500
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   562 905
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   500
90. Rahapelitoiminnan tuotto   466 300
98. Valtionapujen palautukset   93 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   1 305
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   31 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta   26 500
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   3 500
39. Muut sekalaiset tulot   345 750
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   168 250
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   75 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   100 000
10. Muut sekalaiset tulot   2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 478 164
01. Korkotulot   96 164
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   9 100
05. Korot muista lainoista   71 131
(07.) Korot talletuksista   200
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   15 733
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 110 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   2 110 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   91 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   91 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   181 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   181 000
15. LAINAT 4 945 507
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   459 241
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   68 300
04. Muiden lainojen lyhennykset   390 941
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   4 486 266
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   4 486 266
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 923 278
    1000 €
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA 179 988
01. Kansanedustajat   21 639
01. Kansanedustajien toimintamenot(arviomääräraha)   21 639
10. Eduskunnan kanslia   128 542
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   54 034
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot(arviomääräraha)   6 893
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   15 500
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille(arviomääräraha)   2 790
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   5 325
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset(siirtomääräraha 3 v)   44 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies   6 201
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot(arviomääräraha)   6 201
30. Ulkopoliittinen instituutti   3 608
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 398
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   210
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto   15 915
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 325
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   590
90. Eduskunnan muut menot   4 083
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen(kiinteä määräraha)   4 083
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 13 729
01. Tasavallan presidentti   2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio(kiinteä määräraha)   126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia   10 854
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 754
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot(siirtomääräraha 2 v)   600
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   2 500
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 221 933
01. Hallinto   163 261
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   124 128
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset(arviomääräraha)   6 220
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 000
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat(siirtomääräraha 2 v)   867
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta(siirtomääräraha 3 v)   11 300
23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   100
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)   200
29. Arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   19 446
10. Omistajaohjaus   13 900
88. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   13 900
20. Poliittisen toiminnan avustaminen   29 635
50. Puoluetoiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   29 635
30. Oikeuskanslerinvirasto   3 467
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 467
90. Muut menot   11 670
21. Kunniamerkit(arviomääräraha)   820
26. Suomi 100(siirtomääräraha 3 v)   10 100
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   750
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 088 923
01. Ulkoasiainhallinto   248 116
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   220 760
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot(siirtomääräraha 3 v)   2 282
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 155
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   16 059
74. Talonrakennukset(siirtomääräraha 3 v)   7 860
10. Kriisinhallinta   74 334
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot(siirtomääräraha 2 v)   58 429
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan(kiinteä määräraha)   15 905
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö   675 195
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle   0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   535 195
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen(siirtomääräraha 3 v)   10 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset(siirtomääräraha 3 v)   130 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot   91 278
50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)   1 341
51. Hädänalaisten avustaminen(arviomääräraha)   45
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   86 992
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(siirtomääräraha 3 v)   100
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö(siirtomääräraha 3 v)   1 800
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   1 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 911 858
01. Ministeriö ja hallinto   121 937
01. Oikeusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   20 357
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 288
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 301
20. Erityismenot(arviomääräraha)   12 532
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   245
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen(siirtomääräraha 3 v)   2 184
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   43 705
50. Avustukset(kiinteä määräraha)   8 325
51. Eräät valtion maksamat korvaukset(arviomääräraha)   19 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu   417 885
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   8 627
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 709
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   256 497
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   61 152
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset(arviomääräraha)   78 900
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta   103 271
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   103 271
30. Syyttäjät   44 748
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   44 748
40. Rangaistusten täytäntöönpano   215 564
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   210 864
74. Avolaitostyöt(siirtomääräraha 3 v)   4 700
50. Vaalimenot   8 453
20. Vaalimenot(arviomääräraha)   8 453
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 615 938
01. Hallinto   192 424
01. Sisäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   13 802
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet(siirtomääräraha 2 v)   1 439
20. Tietohallinnon yhteiset menot(siirtomääräraha 2 v)   8 517
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan(siirtomääräraha 3 v)   32 424
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   135 000
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   225
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille(arviomääräraha)   1 017
10. Poliisitoimi   747 727
01. Poliisitoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   696 678
02. Suojelupoliisin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 591
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot(arviomääräraha)   17 666
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   5 792
20. Rajavartiolaitos   244 670
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   231 029
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta(siirtomääräraha 5 v)   13 641
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta   73 215
01. Pelastustoimen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 914
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   49 795
20. Erityismenot(arviomääräraha)   2 406
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot(siirtomääräraha 3 v)   8 100
40. Maahanmuutto   357 902
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   57 850
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto(arviomääräraha)   228 152
22. Vapaaehtoinen paluu(siirtomääräraha 2 v)   8 800
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet(arviomääräraha)   63 100
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 848 625
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto   381 683
01. Puolustusministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   14 710
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   2 875
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   364 098
10. Sotilaallinen maanpuolustus   2 409 573
01. Puolustusvoimien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 903 589
18. Puolustusmateriaalihankinnat(siirtomääräraha 5 v)   499 355
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi(siirtomääräraha 3 v)   4 600
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen(kiinteä määräraha)   2 029
30. Sotilaallinen kriisinhallinta   57 369
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot(siirtomääräraha 2 v)   57 359
95. Kurssivaihtelut(arviomääräraha)   10
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 053 266
01. Hallinto   136 540
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   30 295
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus(siirtomääräraha 2 v)   245
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   106 000
10. Verotus ja tulli   609 257
01. Verohallinnon toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   405 820
02. Tullin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   159 837
63. Takaisin maksetut verot(arviomääräraha)   15 900
95. Verotukseen liittyvät korkomenot(arviomääräraha)   22 700
97. Autoveron vientipalautus(arviomääräraha)   5 000
20. Palvelut valtioyhteisölle   38 838
01. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   22 837
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot(arviomääräraha)   1
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut(siirtomääräraha 2 v)   1 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   2 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   3 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)   10 000
88. Senaatti-kiinteistöt   0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto   60 580
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   47 138
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 382
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 060
40. Valtion alue- ja paikallishallinto   82 341
01. Aluehallintoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   53 560
02. Maistraattien toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   28 429
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet(siirtomääräraha 3 v)   352
50. Eläkkeet ja korvaukset   4 836 602
15. Eläkkeet(arviomääräraha)   4 577 377
16. Ylimääräiset eläkkeet(arviomääräraha)   2 096
17. Muut eläkemenot(arviomääräraha)   2 625
50. Vahingonkorvaukset(arviomääräraha)   40 300
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)   198 471
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot(arviomääräraha)   15 733
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot   16 105
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot(arviomääräraha)   25
10. Työturvallisuuden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   850
12. Osaamisen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   15 000
60. Siirto Koulutusrahastolle(arviomääräraha)   230
70. Valtionhallinnon kehittäminen   159 158
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   6 800
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)   27 500
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus(siirtomääräraha 3 v)   53 300
20. Tuottavuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   49 730
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus(siirtomääräraha 3 v)   15 828
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki(siirtomääräraha 3 v)   0
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle   269 116
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu(arviomääräraha)   233 666
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   24 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle(arviomääräraha)   11 450
90. Kuntien tukeminen   8 635 679
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 400
22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   200
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen(arviomääräraha)   8 606 954
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki(arviomääräraha)   27 125
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen   251 000
41. Energiaverotuki(arviomääräraha)   251 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt   1 938 250
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 450
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin(siirtomääräraha 2 v)   1 500
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille(kiinteä määräraha)   11 100
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen(arviomääräraha)   170
69. Maksut Euroopan unionille(arviomääräraha)   1 903 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta(arviomääräraha)   11 030
95. Valtion takaussuoritukset(arviomääräraha)   9 000
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot   19 800
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot(arviomääräraha)   300
96. Ennakoimattomat menot(siirtomääräraha 3 v)   5 000
97. Valtion saatavien turvaaminen(arviomääräraha)   300
98. Kassasijoitusten riskienhallinta(arviomääräraha)   14 200
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 804 088
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot   244 330
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 674
02. Opetushallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 002
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 687
21. Kansainvälinen yhteistyö(siirtomääräraha 2 v)   3 058
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   14 203
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   28 540
50. Eräät avustukset(kiinteä määräraha)   1 537
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 313
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin(arviomääräraha)   114 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset(siirtomääräraha 2 v)   8 090
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   2 226
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus   944 889
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   42 183
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 285
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   34 016
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   711 542
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   146 270
51. Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille(kiinteä määräraha)   1 206
52. Valtionavustus vapaan sivistystyön järjestöille(kiinteä määräraha)   6 387
20. Ammatillinen koulutus   765 042
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   7 975
21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 511
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   721 415
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma(arviomääräraha)   25 141
(30.) Aikuiskoulutus   0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus   3 347 537
01. Suomen Akatemian toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 081
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)   17 960
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 145
04. Varastokirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 681
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot(siirtomääräraha 3 v)   110 981
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus(siirtomääräraha 3 v)   8 500
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   1 800 814
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat(arviomääräraha)   238 331
53. Rahapelitoiminnan voittovarat tieteen edistämiseen(arviomääräraha)   104 383
54. Strateginen tutkimusrahoitus(arviomääräraha)   47 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   834 915
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille(arviomääräraha)   19 746
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin(kiinteä määräraha)   150 000
70. Opintotuki   781 533
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   696
52. Opintolainojen valtiontakaus(arviomääräraha)   40 200
55. Opintoraha ja asumislisä(arviomääräraha)   655 881
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki(arviomääräraha)   31 456
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki(arviomääräraha)   53 300
80. Taide ja kulttuuri   463 564
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 052
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   2 121
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   23 093
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   4 937
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 080
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet(arviomääräraha)   18 848
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset(siirtomääräraha 2 v)   15 400
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan(kiinteä määräraha)   3 700
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin(arviomääräraha)   48 781
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)   8 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon(arviomääräraha)   252
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   26 648
50. Eräät avustukset(siirtomääräraha 3 v)   8 293
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille(arviomääräraha)   14 615
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen(arviomääräraha)   233 589
53. Valtionavustus tilakustannuksiin(kiinteä määräraha)   27 257
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 950
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle(siirtomääräraha 2 v)   10 000
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen(siirtomääräraha 3 v)   739
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito(siirtomääräraha 3 v)   5 159
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   50
90. Liikuntatoimi   179 423
30. Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)   7 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen(arviomääräraha)   167 097
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin(kiinteä määräraha)   1 826
55. Valtionavustus liikuntapaikan rakentamiseen KymiRing Oy:lle(siirtomääräraha 2 v)   3 500
91. Nuorisotyö   77 770
50. Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen(arviomääräraha)   53 617
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö(siirtomääräraha 2 v)   20 003
52. Eräät avustukset(siirtomääräraha 2 v)   4 150
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 672 724
01. Hallinto ja tutkimus   133 091
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   26 184
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   72 401
22. Tutkimus ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 343
23. Hallinnolliset järjestelyt(siirtomääräraha 2 v)   1 420
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   27 390
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(arviomääräraha)   4 353
10. Maaseudun kehittäminen   399 132
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset(siirtomääräraha 3 v)   71 976
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki(arviomääräraha)   14 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet(siirtomääräraha 2 v)   57 230
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)   67 767
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   0
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen(siirtomääräraha 3 v)   5 366
51. Porotalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 843
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla(siirtomääräraha 2 v)   39 772
55. Valtionapu 4H-toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 905
63. Maaseudun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   1 273
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen(arviomääräraha)   136 000
20. Maa- ja elintarviketalous   1 878 334
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   40 262
03. Maaseutuviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 202
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta(arviomääräraha)   6 028
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki(siirtomääräraha 2 v)   327 900
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki(arviomääräraha)   541 100
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 3 v)   300 043
44. Luonnonhaittakorvaukset(siirtomääräraha 3 v)   572 888
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   5 105
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 839
60. Siirto interventiorahastoon(kiinteä määräraha)   200
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon(siirtomääräraha 3 v)   48 000
62. Eräät valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   5 767
40. Luonnonvaratalous   205 801
20. Kalakannan hoitovelvoitteet(siirtomääräraha 3 v)   3 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot(siirtomääräraha 3 v)   13 520
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   16 880
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   7 136
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset(arviomääräraha)   1 245
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 3 v)   3 400
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen(siirtomääräraha 2 v)   7 900
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(arviomääräraha)   67 250
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   3 027
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle(siirtomääräraha 2 v)   41 200
50. Riistatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   10 130
51. Kalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   8 850
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut(siirtomääräraha 2 v)   1 332
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   20 881
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen(siirtomääräraha 3 v)   50
(63.) Metsähallitus   0
64. Metsähallitus   5 514
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   5 514
70. Maanmittaus ja tietovarannot   50 852
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   47 452
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot(arviomääräraha)   3 400
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 270 971
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot   485 225
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   15 171
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 2 v)   1 660
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   468 394
10. Liikenneverkko   1 947 760
01. Liikenneviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   74 313
20. Perusväylänpito(siirtomääräraha 2 v)   1 271 800
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   83 000
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen(siirtomääräraha 3 v)   0
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)   1 150
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen(siirtomääräraha 3 v)   13 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset(arviomääräraha)   34 997
77. Väyläverkon kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   308 100
78. Eräät väylähankkeet(siirtomääräraha 3 v)   54 400
79. Elinkaarirahoitushankkeet(siirtomääräraha 3 v)   107 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut   55 884
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   46 784
41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   9 100
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut   209 278
42. Valtionavustus koulutuksesta(siirtomääräraha 3 v)   841
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen(arviomääräraha)   101 420
51. Luotsauksen hintatuki(siirtomääräraha 2 v)   4 200
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   84 524
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   12 990
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset(siirtomääräraha 3 v)   5 303
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen   527 640
01. Viestintäviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   11 049
(44.) Median innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   0
45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki(siirtomääräraha 3 v)   1 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen(siirtomääräraha 3 v)   7 643
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon(siirtomääräraha 3 v)   507 948
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut   45 184
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   45 184
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 100 945
01. Hallinto   374 272
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   34 453
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   172 030
20. Siviilipalvelus(arviomääräraha)   4 939
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha(siirtomääräraha 3 v)   4 326
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   35 854
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   14 143
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin(arviomääräraha)   20
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   8 507
89. Osakehankinnat(siirtomääräraha 3 v)   100 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka   954 306
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 557
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   42 153
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   400
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen(arviomääräraha)   324 500
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin(arviomääräraha)   2 500
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen(siirtomääräraha 3 v)   8 100
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen(siirtomääräraha 3 v)   43 000
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki(siirtomääräraha 3 v)   30 860
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset(arviomääräraha)   54 643
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille(arviomääräraha)   40 300
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   87 303
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto(siirtomääräraha 2 v)   118
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan(arviomääräraha)   94 462
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan(arviomääräraha)   10
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan(arviomääräraha)   144 200
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle(siirtomääräraha 3 v)   5 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   29 500
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle(siirtomääräraha 3 v)   15 700
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka   606 884
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   173 131
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut(siirtomääräraha 2 v)   433 753
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä   77 751
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 619
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)   7 405
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   19 482
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä(siirtomääräraha 2 v)   4 731
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle(kiinteä määräraha)   892
51. Eräät merimiespalvelut(arviomääräraha)   2 572
52. Palkkaturva(arviomääräraha)   32 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset(arviomääräraha)   50
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka   424 068
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen(siirtomääräraha 3 v)   16 987
41. Valtionavustus Finpron toimintaan(siirtomääräraha 3 v)   36 930
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen(arviomääräraha)   21 878
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin(arviomääräraha)   3 315
44. Alueellinen kuljetustuki(siirtomääräraha 3 v)   5 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin(arviomääräraha)   337 458
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin(arviomääräraha)   2 500
60. Energiapolitiikka   429 788
01. Energiaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   6 407
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 500
40. Energiatuki(arviomääräraha)   67 376
41. LNG-terminaalien investointituki(arviomääräraha)   14 635
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi(arviomääräraha)   1 020
43. Kioton mekanismit(arviomääräraha)   250
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki(arviomääräraha)   254 600
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki(siirtomääräraha 3 v)   40 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki(arviomääräraha)   43 000
70. Kotouttaminen   233 876
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen(siirtomääräraha 2 v)   1 631
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta(arviomääräraha)   232 245
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 14 587 339
01. Hallinto   93 905
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   31 200
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 047
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 771
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   563
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   1 011
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   16 605
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)   13 330
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   18 671
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet(siirtomääräraha 2 v)   3 707
02. Valvonta   59 602
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   12 438
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   10 762
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   3 879
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   24 308
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot(arviomääräraha)   8 215
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta   135 906
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   49 622
25. Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus(siirtomääräraha 2 v)   5 800
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   49 690
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin(siirtomääräraha 2 v)   23 222
63. Eräät erityishankkeet(siirtomääräraha 3 v)   7 572
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut   4 070 985
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon(arviomääräraha)   10 500
51. Lapsilisät(arviomääräraha)   1 360 500
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet(arviomääräraha)   3 300
53. Sotilasavustus(arviomääräraha)   16 500
54. Asumistuki(arviomääräraha)   1 256 400
55. Elatustuki(arviomääräraha)   213 500
56. Vaikeavammaisten tulkkauspalvelut(arviomääräraha)   46 900
57. Perustoimeentulotuki(arviomääräraha)   831 638
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut(siirtomääräraha 2 v)   331 747
20. Työttömyysturva   2 788 600
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä(arviomääräraha)   26 840
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta(arviomääräraha)   1 051 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta(arviomääräraha)   121 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta(arviomääräraha)   1 510 760
55. Valtionosuus aikuiskoulutustuesta(arviomääräraha)   53 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta(arviomääräraha)   26 000
30. Sairausvakuutus   1 943 500
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   1 943 500
40. Eläkkeet   4 512 740
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista(arviomääräraha)   60 100
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   663 600
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista(arviomääräraha)   179 700
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä(arviomääräraha)   12 200
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista(arviomääräraha)   15 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista(arviomääräraha)   3 582 140
50. Veteraanien tukeminen   231 673
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon(arviomääräraha)   1 450
50. Rintamalisät(arviomääräraha)   16 140
51. Sotilasvammakorvaukset(arviomääräraha)   97 500
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   57 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 100
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille(siirtomääräraha 2 v)   50
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   3 500
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot(siirtomääräraha 2 v)   49 325
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan(siirtomääräraha 2 v)   3 608
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto   212 560
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   500
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tuki ja eräät muut menot(siirtomääräraha 3 v)   400
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen(kiinteä määräraha)   20 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   94 140
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin(arviomääräraha)   15 200
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi(kiinteä määräraha)   480
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   30 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin(siirtomääräraha 3 v)   28 990
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin(siirtomääräraha 2 v)   13 550
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan(kiinteä määräraha)   3 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   6 300
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen   34 478
20. Rokotteiden hankinta(siirtomääräraha 3 v)   26 990
21. Terveysvalvonta(siirtomääräraha 2 v)   750
22. Tartuntatautien valvonta(siirtomääräraha 2 v)   580
50. Terveyden edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   2 330
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin(siirtomääräraha 3 v)   2 900
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan(siirtomääräraha 2 v)   928
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta   180 290
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin(arviomääräraha)   159 300
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   2 550
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin(siirtomääräraha 2 v)   300
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin(kiinteä määräraha)   18 140
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen   323 100
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen(siirtomääräraha 3 v)   323 100
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 195 441
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot   62 035
01. Ympäristöministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   27 472
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   25 878
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)   6 405
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon(siirtomääräraha 3 v)   2 280
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu   99 625
20. Ympäristövahinkojen torjunta(siirtomääräraha 2 v)   10 900
21. Eräät luonnonsuojelun menot(siirtomääräraha 3 v)   2 440
22. Eräät ympäristömenot(siirtomääräraha 3 v)   14 725
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät(siirtomääräraha 3 v)   29 656
60. Siirto öljysuojarahastoon(siirtomääräraha 3 v)   3 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen(siirtomääräraha 3 v)   6 042
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot(siirtomääräraha 3 v)   20 630
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin(siirtomääräraha 3 v)   4 500
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto(siirtomääräraha 3 v)   1 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet(siirtomääräraha 2 v)   1 732
70. Alusinvestoinnit(siirtomääräraha 3 v)   5 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen   33 781
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)   5 181
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v)   7 750
55. Avustukset korjaustoimintaan(siirtomääräraha 3 v)   20 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon   0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon(siirtomääräraha 3 v)   850
36. VALTIONVELAN KOROT 1 357 510
01. Valtionvelan korko   1 346 000
90. Valtionvelan korko(arviomääräraha)   1 346 000
09. Muut menot valtionvelasta   11 510
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta(arviomääräraha)   11 510
Määrärahojen kokonaismäärä 55 923 278