Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              (44.) Median innovaatiotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa

  • — valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia
  • — edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta
  • — edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä
  • — hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa
  • — selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia
  • — kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista
  • — ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia.

Viestintäviraston rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisätä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistaa viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat    
Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä.      
Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm, verkkotunnusten määrän kasvu %:a vuodessa - 5.9.2016 4
Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, % 100 100 100
Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen pvm 1.5.2017 - Valmisteilla 1.5.2017
Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä      
MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk - 4 000 6 000
MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1—5) - 3,5 3,6
Elinvoimainen media-ala    
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee.      
Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) - 3,5 3,6
Luottamuksen palauttaminen internetiin    
Luottamus internetiin kasvaa.      
Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5) - 3,5 3,6
Liikenne- ja viestintäverkot    
Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee.      
Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi 4 5 5
Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana 16 16 16
Luodaan edellytyksiä uusille innovatiivisille viestintäyhteyksille.      
Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12.2016 mennessä. - Toteutuu -
Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy.      
Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, % - 25 30
Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla paranee, saatavuuden kasvu, %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna - 5 5
Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi 16,5 5 5
Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan.      
Kansalaisten tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5) - 3,5 3,6
Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Aluekohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1—5) - 3,5 3,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Työn tuottavuuden kehittyminen, % -16,79 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % -15,16 1 1
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 96 94 98
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 99 98 98

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1475/2015) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998).

Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein.

Tietoyhteiskuntamaksu 4 000 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 950 000 euroa sekä varmennemaksu 200 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio

2017
esitys
       
Bruttomenot 32 151 33 040 31 247
Bruttotulot 24 130 21 516 20 198
Nettomenot 8 021 11 524 11 049
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 286    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 159    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 10 299 10 788 10 526
Verkkotunnusmaksut 3 984 3 700 3 700
Numerointimaksut 2 744 2 700 2 500
Muu maksullinen toiminta 4 027 3 778 3 432
Tuotot yhteensä 21 054 20 966 20 158
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 11 325 11 614 11 658
Verkkotunnusmaksut 3 772 3 992 3 829
Numerointimaksut 2 825 2 971 2 678
Muu maksullinen toiminta 3 991 3 825 3 419
Kustannukset yhteensä 21 913 22 402 21 584
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet -1 026 -826 -1 132
Verkkotunnusmaksut 212 -292 -129
Numerointimaksut -81 -271 -178
Muu maksullinen toiminta 36 -47 13
Kustannusvastaavuus yhteensä -859 -1 436 -1 426
       
Kustannusvastaavuus, %      
Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 91 93 90
Verkkotunnusmaksut 106 93 97
Numerointimaksut 97 91 93
Muu maksullinen toiminta 101 99 100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 96 94 93

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Tuotot      
Eräät viestinnän maksut 6 657 6 779 6 683
Tuotot yhteensä 6 657 6 779 6 683
       
Kustannukset      
Eräät viestinnän maksut 6 701 6 930 7 024
Kustannukset yhteensä 6 701 6 930 7 024
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Eräät viestinnän maksut -44 -151 -341
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä -44 -151 -341
       
Kustannusvastaavuus, %      
Eräät viestinnän maksut 99 98 95
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 99 98 95

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi 140
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -140
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -9
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -105
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 1
Palkkaliukumasäästö -26
Palkkausten tarkistukset 28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -52
Toimintamenojen tuottavuussäästö -57
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -74
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -66
Yhteensä -475

2017 talousarvio 11 049 000
2016 II lisätalousarvio -65 000
2016 talousarvio 11 524 000
2015 tilinpäätös 11 894 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena

2) EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen.

Talousarvioesitykseen nähden päätösosan tarkistus mahdollistaa viraston osallistumisen EU:n rahoituksella tuettuihin hankkeisiin.


2017 talousarvio 11 049 000
2016 III lisätalousarvio 150 000
2016 II lisätalousarvio -65 000
2016 talousarvio 11 524 000
2015 tilinpäätös 11 894 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)

Valiokunta pitää hyvänä, että viestintäviraston toimintamenoissa on otettu huomioon vakavien tietoturvaloukkauksien havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi ja momentille on siksi lisätty 140 000 euroa. Viestintäviraston kyber- ja tietoturvallisuuteen liittyvillä toiminnoilla on keskeinen merkitys yhteiskunnan kriittisten toimintojen kannalta. On siksi tärkeää, että rahoituksen riittävyyttä seurataan ja että se on oikeassa suhteessa toimintojen merkittävyyteen koko yhteiskunnan kannalta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena

2) EU:n rahoituksella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.