Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              05. Pankkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

01. Ansio- ja pääomatuloverot

Momentille arvioidaan kertyvän 8 597 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyy luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja eläketulon lisävero, pääomatulovero, jossa on vuodesta 2012 ollut kaksiportainen veroasteikko, rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Ennusteen pohjana on viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2010 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2013 veroista perustuu ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä, vuosien 2011 ja 2012 kertymätietoihin sekä veroperustemuutoksiin verovuosina 2011—2013.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos 2011
milj. €
% 2012 ennuste
milj. €
% 2013 ennuste
milj. €
%
             
Ansiotulot, mistä 113 100 117 600 4 121 700
— palkkatulot 77 600 5 80 000 3 82 000
— eläketulot 24 800 26 400 28 000 5
Pääomatulot1), mistä 9 800 8 9 600 -2 9 900
— luovutusvoitot 3 500 -4½ 3 200 -8½ 3 400 4
— osinkotulot 3 800 19 3 800 0 3 800 0

1) Pääomatulojen osalta myös vuoden 2011 luvut ovat ennusteita.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot, joiden arvioidaan kasvavan palkkatuloja nopeammin lähivuosina. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Merkittävin pääomatuloerä on luovutusvoitot, joita syntyy muun muassa arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on tarkoitus kerätä Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta. Valtion tuloveroasteikkoon ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi tuloluokka yli 100 000 euroa ylittäville tuloille. Vero alarajan kohdalla olisi 18 719 euroa ja vero alarajan ylittävästä osasta olisi 31,75 prosenttia. Suurten eläketulojen verotusta ehdotetaan kiristettäväksi palkkatulon verotuksen tasolle ottamalla käyttöön uusi eläketulon lisävero. Pienituloisten verotusta ehdotetaan kevennettäväksi kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Ansiotuloverotukseen ei tehdä inflaatio- ja ansiotasotarkistusta vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2013 tämän arvioidaan lisäävän valtion verotuottoa noin 260 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, jossa kilometrikorvausten ylikompensaatiota ehdotetaan purettavaksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi riskipääomasijoitusten vähentämisestä verotuksessa ja tuloverolain muuttamisesta. Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa ehdotetaan väliaikaisesti korotettavaksi 50 prosenttiin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräaikainen kasvukannustin, jonka kautta yksityinen sijoittaja saa verovähennyksen sijoittaessaan listaamattomaan kasvuyritykseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain muuttamisesta, jonka mukaisesti vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten samoin kuin kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva ikäraja korotettaisiin työntekijän eläkelain mukaiseen lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaan ikään (nykyisin 68 vuotta).

Aikaisemmin päätetyn mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista jatketaan. Vuonna 2013 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 80 %.

Muutosten vaikutus valtion tuloverojen tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa. Perusvähennyksen korotuksella ei ole vaikutusta valtion verotuottoon. Väliaikaisten veroperustemuutosten on määrä olla voimassa vuosina 2013—2015.

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2013 vuoden 2012 talousarvioon verrattuna ja vuositasolla (milj. euroa)

  vaikutus
vuonna 2013
vuositaso
     
Uuden tuloluokan lisääminen valtion tuloveroasteikkoon 28 30
Suurten eläketulojen verotuksen kiristäminen 46 50
Työtulovähennyksen kasvattaminen -32 -33
Kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen 6 7
Sijoittajan verokannustimen käyttöönotto -6 -7
Hankintameno-olettaman korottaminen1) 0 0
Lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus 2 2
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen 16 17
Yleisradioveron käyttöönotto 435 475
Yhteensä 495 541
— josta verotuottoa lisäävät 533 581
— josta verotuottoa vähentävät -38 -40

1) Korotettua hankintameno-olettamaa sovelletaan listaamattomiin pk-yrityksiin tehtyihin sijoituksiin, joita pidetään vähintään kolme vuotta. Tällöin vaikutus näkyy verotuotoissa aikaisintaan v. 2016.

Verovuosina 2009—2013 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

  2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
ennakkotieto
2012
ennuste
2013
ennuste
           
Progressiivinen tulovero 5 339 5 093 5 116 5 140 5 599
Pääomatulovero 1 336 1 768 1 873 2 073 2 152
Yleisradiovero         475

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana. Näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta tilitetyistä veroista. Suurin osa verovuoden veroista kertyy saman kalenterivuoden aikana ennakonpidätyksinä ja ennakoina. Seuraavana vuonna kertyvät ennakon täydennysmaksut ja osa jäännösverosta. Kertymää puolestaan pienentävät verotuksen valmistumisen jälkeen maksettavat ennakonpalautukset. Kertyneet verot tilitetään veronsaajille kuukausittain. Tilitys on verovuosikohtaista, ja veronsaajien osuudet ansio- ja pääomatuloveroista (jako-osuudet) vahvistetaan kullekin verovuodelle erikseen. Momentin kertymään vaikuttavat myös kalenterivuoden sekä sitä edeltävän verovuoden jako-osuuksien mahdolliset oikaisut.

Valtion jako-osuus on valtion verojen osuus ansio- ja pääomatuloverojen tilityskokonaisuuden veroista (valtion progressiivinen ansiotulovero, pääomatulovero, henkilön yleisradiovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja sairausvakuutusmaksu). Verovuoden lopulliset verojen määrät selviävät vasta verotuksen valmistuttua verovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Verovuoden aikana tilityksissä sovelletaan verotuloennusteisiin perustuvia arvioituja jako-osuuksia. Jako-osuuksia oikaistaan tarvittaessa ennusteiden muuttuessa verovuoden kuluessa. Lopullinen oikaisu veronsaajille tilitettyjen verojen määriin (ns. maksuunpanotilitys) tehdään verotuksen valmistuttua.

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2013 (milj. euroa)

   
Ansio- ja pääomatuloverojen kertymät  
— samalta verovuodelta 7 376
— aikaisemmilta verovuosilta 514
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero 272
Yleisradiovero 435
Yhteensä 8 597

Tuloarvion merkittävimmät riskit liittyvät pääomatuloennusteeseen sekä mahdollisiin jako-osuuksien oikaisuihin, jotka johtuvat verotuloennusteiden muutoksista ja lopullisen verotuksen mukaisista verojen maksuunpanotiedoista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2013 talousarvioesitystä laadittaessa on käytössä tiedot vuoden 2010 pääomatuloista. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä, jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.

Ansio- ja pääomatuloveroihin kohdistuu 49 verotukea, joista 37:lle pystytään esittämään arvio tuen verotuottoa vähentävästä vaikutuksesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty ansio- ja pääomaverotuksen verotukien valtion tuloverojen tuottoa alentava vaikutus. Monet taulukossa esitetyistä tuista vähentävät lisäksi kunnallisveron, kirkollisveron sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuottoa. Vuonna 2013 verotukien perusteisiin tehdään muutoksia, joiden arvioidaan kasvattavan ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien määrää yhteensä noin 50 milj. eurolla, mistä valtion tuloverojen tuottoon kohdistuu noin 35 milj. euroa. Työtulovähennystä kasvatetaan pienituloisten verotuksen keventämiseksi. Pääomatuloverotuksessa otetaan määräajaksi käyttöön kaksi uutta verotukea: listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin, ja yksityisille sijoittajille myönnetään verovähennys listaamattomiin kasvuyrityksiin tehdyistä sijoituksista. Näiden uusien verotukien arvioidaan vähentävän pääomatuloveron tuottoa yhteensä 18 milj. eurolla. Lisäksi aikaisemmin päätetyn mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista jatketaan. Muutoksen arvioidaan pienentävän verotukea 31 milj. eurolla, josta valtion verotuloihin kohdistuu 17 milj. euroa.

Ansio- ja pääomaverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 14 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, noin 2,4 mrd. euroa) v. 2013, josta valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 7,5 mrd. euroa.

Valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2011 2012 2013
       
Sosiaaliturva, josta 1 345 1 435 1 580
— eläketulovähennys 165 190 245
— lakisääteisten eläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksujen vähentäminen 865 920 1 005
— vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen 130 145 140
— lapsilisien verovapaus 130 130 135
Asuminen ja ympäristö, josta 3 955 4 205 4 205
— laskennallisen asuntotulon verovapaus 2 650 2 900 2 900
— oman asunnon myyntivoiton verovapaus 1 300 1 300 1 300
— asuntolainan korkovähennys 305 275 305
Teollisuus ja elinkeinot (mukana myös valtion pääomatuloveron tuottoa lisääviä yritystulon jakoon liittyviä verotukia) 210 150 160
Yleinen hallinto, liikenne, opetus, tiede ja kulttuuri, maa- ja metsätalous 30 30 30
Ei eriteltävissä 1 385 1 590 1 645
Yhteensä 6 925 7 410 7 620

2013 talousarvio 8 597 000 000
2012 talousarvio 7 706 000 000
2011 tilinpäätös 7 646 046 576

02. Yhteisövero

Momentille arvioidaan kertyvän 3 173 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyy valtion osuus vuoden aikana kertyvästä yhteisöjen tuloverosta ja yhteisön yleisradioverosta. Yhteisöveron muita veronsaajia ovat kunnat ja seurakunnat.

Yhteisöveroennusteen perusteena on tieto tai arvio kunkin verovuoden lopullisesta verosta. Verovuoden 2013 yhteisöveron määrä ennustetaan arvioidun yritysten tuloskehityksen perusteella vuodesta 2011 vuoteen 2013. Arvio verovuoden 2011 lopullisen yhteisöveron määrästä perustuu verotuksen valmistumisesta saatuihin ennakkotietoihin ja toteutuneisiin kertymiin. Yritysten tuloskehitystä arvioidaan lähinnä kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutoksen avulla. Yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin poikkeuksellisen voimakkaiden suhdannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saattaa poiketa huomattavasti todellisuudesta. Ennusteen laadinnassa toimintaylijäämä tarjoaa kuitenkin luontevan lähtökohdan tarkasteltaessa yhteisöverokertymän kehitystä suhteessa koko talouden aktiviteettia kuvaavaan kasvuennusteeseen. Yhteisöveroennustetta täydennetään tarvittaessa yritysten tulostietojen ja kertymätietojen pohjalta. Yhteisövero on suhdanneherkimpiä veromuotoja, jonka tuotto on vaihdellut muita veromuotoja enemmän. Muutokset talouskasvussa ja yritysten tulosnäkymissä voivat nopeasti aiheuttaa suuriakin muutoksia yhteisöveron tuottoon.

Toimintaylijäämän, yritysten tuloskehityksen ja yhteisöveron lopullisen veron arvioitu kehitys

  2010 2011
ennuste
2012
ennuste
2013
ennuste
         
Toimintaylijäämän muutos, % 14,5 6,5 1,0 3,0
Yritysten tuloskehitys, % 8,6 1,1 1,0 3,0
Verovuoden lopullinen vero, milj. euroa 4 711 4 761 4 532 4 505
— valtion osuus yhteisöveron tuotosta, % 65,46 65,46 69,36 68,25

Yhteisöveroprosenttia alennettiin vuoden 2012 alusta 1½ prosenttiyksiköllä 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Muutoksen arvioitiin alentavan koko yhteisöverotuottoa noin 300 milj. eurolla vuositasolla. Koko verotuottomenetys kohdistui valtion osuuteen, koska verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoitiin kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuusprosenttia korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti.

Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin väliaikaisesti 10 prosenttiyksiköllä ja seurakuntien 0,8 prosenttiyksiköllä verovuosille 2009—2011. Valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti. Verovuosille 2012—2015 kunnille sovelletaan väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä korotettua osuutta ja seurakunnille 0,4 prosenttiyksiköllä korotettua osuutta. Valtion osuutta alennetaan vastaavasti. Valtion osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2013 alenee tämän johdosta verovuositasolla noin 246 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan menoihin perustuvasta huojennuksesta elinkeinotulon verotuksessa, jonka mukaisesti vuoden 2013 alusta lukien otetaan määräajaksi käyttöön verokannustin tutkimus- ja kehitystoiminnalle kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi. Huojennuksen arvioidaan alentavan yhteisöveron tuottoa 184 milj. euroa vuositasolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista, jonka mukaisesti teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan määräaikaisesti investointien lisäämiseksi. Tämän arvioidaan alentavan yhteisöveron tuottoa 20 milj. euroa vuositasolla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvät esitykset laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, jossa ehdotetaan koulutuskulujen verovähennystä ja laiksi tuloverolain muuttamisesta koskien lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden ikärajan korottamista. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, jossa ehdotetaan korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamista. Kilometrikorvausten ylikompensaation purkamiseksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta. Koulutuskulujen verovähennyksen arvioidaan alentavan yhteisönveron tuottoa 60 milj. euroa. Lisäeläketurvan maksujen muutoksen arvioidaan korottavan yhteisöveron tuottoa 3 milj. euroa, korkomenojen vähennysoikeuden rajoittamisen 70 milj. euroa ja kilometrikorvausten verotuksen kiristämisen 6 milj. euroa. Toimenpiteistä aiheutuvat verotuottomuutokset kompensoidaan muille veronsaajille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, jossa ehdotetaan tehtäväksi edellä mainituista veroperustemuutoksista johtuvat yhteisöveron jako-osuusmuutokset.

Väliaikaisten veroperustemuutosten on määrä olla voimassa vuosina 2013—2015.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on tarkoitus kerätä Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen. Yhteisön yleisradioverolla on tarkoitus kerätä 22 milj. euroa vuositasolla yhteisöverotuksen yhteydessä.

Yhteisöveroon ehdotettavien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2013 ja vuositasolla (milj. euroa)

  vaikutus
vuonna 2013
vuositaso
     
Kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuden väliaikainen korotus vuosina 2012—2013 -220 -246
Teollisuuden korotetut poistot -4 -20
T&K-verokannustin -37 -184
Koulutuskulujen verovähennys -12 -60
Kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen 2 6
Korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen 14 70
Lisäeläketurvan maksujen muutos 1 3
Yhteisöjen yleisradiovero 5 22
Yhteensä -251 -409

Verovuoden vero kertyy useamman kalenterivuoden aikana ja näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta tilitetystä yhteisöverosta. Verovuoden lopullisesta yhteisöverosta yleensä runsas 80 % kertyy saman vuoden aikana ennakoina. Vuoden 2013 alusta voimaan tulevien veroperustemuutosten arvioidaan heijastuvan verotuottoihin siten, että verovuoden 2013 osalta 20 % kertyy vuoden 2013 ennakoina noin 80 % kohdistuu vuoden 2014 verokertymään. Verovuoden päättymisen jälkeen ennen verotuksen valmistumista oma-aloitteisesti maksettavien ennakon täydennysmaksujen määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Yrityksille myös palautetaan hakemuksesta ennakoita ennen verotuksen valmistumista. Verotuksen valmistumisen jälkeen kertyy jäännösveroja, ja kertymää pienentävät maksettavat ennakonpalautukset. Vuonna 2013 kertyy vielä veroja verovuosilta 2012 ja 2011.

Ennuste yhteisöveron kertymästä vuonna 2013

   
Yhteisöveron kertymät eri verovuosilta, milj. euroa  
— verovuodelta 2014 363
— verovuodelta 2013 4 001
— verovuodelta 2012 244
— aikaisemmilta verovuosilta 35
Yhteensä 4 643
— josta valtion osuus 3 173

Elinkeinoverotukseen sisältyy useita verotukia. Näistä merkittävimpiä ovat irtaimen käyttöomaisuuden poistojärjestelmään sisältyvä verotuki, noin 500 milj. euroa, varauksista aiheutuvat verotuet, noin 240 milj. euroa, sekä käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaus, vajaat 200 milj. euroa. Edellä esitetyt verotukien määrät ovat suuruusluokka-arvioita. Lisäksi käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaudesta aiheutuvan verotuen määrä voi vaihdella suurestikin vuosittain riippuen osakekauppojen määrästä.


2013 talousarvio 3 173 000 000
2012 II lisätalousarvio -170 000 000
2012 talousarvio 3 555 000 000
2011 tilinpäätös 3 374 982 271

03. Korkotulojen lähdevero

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu korkotulojen lähdeverosta annettuun lakiin (1550/1992). Veron määrä on 30 % talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle Suomeen maksetusta korosta. Verovelvollisia ovat luonnolliset henkilöt.

Kotitalouksien talletukset muodostavat veropohjasta suurimman osan. Vuoden 2011 lopussa suomalaisten kotitalouksien talletusten kanta Suomen rahalaitoksissa oli noin 79 mrd. euroa ja niiden keskikorko oli noin 1 %. Kotitalouksien lähdeverollisten talletusten kannan ja keskikoron arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

  2011
toteutuma
2012
ennuste
2013
ennuste
       
Lähdeverollisten talletusten kannan muutos, % 5,6 5,0 4,0
Kotitalouksien talletusten keskikorko, % 1,0 0,8 0,5

2013 talousarvio 150 000 000
2012 I lisätalousarvio -60 000 000
2012 talousarvio 270 000 000
2011 tilinpäätös 197 778 122

04. Perintö- ja lahjavero

Momentille arvioidaan kertyvän 495 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) ja siinä oleviin perintö- ja lahjaveroasteikkoihin. Lahjaveron osuudeksi momentin kertymästä arvioidaan 50—60 milj. euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. Perintö- ja lahjaverotuksessa otetaan käyttöön väliaikaisesti uusi veroluokka yli 1 000 000 euron perinnöille ja lahjoille. Tämän muutoksen arvioidaan lisäävän veron tuottoa vuonna 2013 noin 10 milj. euroa ja seuraavina vuosina täysipainoisena noin 20 milj. euroa. Lisäksi vakuutuslahjojen 8 500 euron verohuojennus poistetaan, minkä arvioidaan lisäävän veron tuottoa noin 5 milj. euroa vuositasolla.

Vuoden 2012 alusta perintö- ja lahjaverolakia muutettiin lisäämällä ensimmäisen veroluokan asteikkoihin neljäs porras siten, että ylin veroprosentti nousi 16 prosenttiin 200 000 euroa ylittävältä pesäosuuden tai lahjan osalta. Tämä vaikuttaa veron tuottoon täysipainoisesti vuodesta 2013 alkaen.

Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu 15 erilaista verotukea, joista yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen verotuen määräksi arvioidaan noin 100 milj. euroa. Muille perintö- ja lahjaverotuksen verotuille ei pystytä laskemaan euromääräistä arvoa.


2013 talousarvio 495 000 000
2012 talousarvio 445 000 000
2011 tilinpäätös 394 846 607

05. Pankkivero

Momentille arvioidaan kertyvän 170 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen pankkiverolaiksi. Pankkivero otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien, ja sen tuotoksi arvioidaan 170 milj. euroa.


2013 talousarvio 170 000 000