Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              02. Lästimaksut
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

19. Muut veronluonteiset tulotPDF-versio

02. Lästimaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.

Selvitysosa:Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on merkitty momentille 31.30.50.


2013 talousarvio 800 000
2012 talousarvio 800 000
2011 tilinpäätös 939 370

03. Ratavero

Momentille arvioidaan kertyvän 18 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Ratavero perustuu rataverosta annettuun lakiin (605/2003). Rataverolain 5 §:n pykälän muuttamisesta annetun lain perusteella kannetaan momentilta 31.10.78 rahoitetun Kerava—Lahti -oikoradan käytöstä investoinnin rataveroa, jonka tuotto on arvioitu 4 300 000 euroksi. Tuloarviosta 13 700 000 euroa on otettu huomioon momentin 31.10.20 määrärahan mitoituksessa.


2013 talousarvio 18 000 000
2012 talousarvio 18 600 000
2011 tilinpäätös 17 599 823

04. Eräät viestinnän maksut

Momentille arvioidaan kertyvän 26 946 000 euroa.

Selvitysosa: Viestintämarkkinamaksu, 3 400 000 euroa, perustuu viestintämarkkinalakiin (393/2003). Tietoturvamaksu, 480 000 euroa, perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalakiin (516/2004). Postitoiminnan valvontamaksu, 1 488 000 euroa, perustuu postilakiin (415/2011). Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu, 1 069 000 euroa, perustuu lakiin televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998). Varmennemaksu, 184 000 euroa, perustuu lakiin vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009). Edellä mainittuja maksuja arvioidaan kertyvän yhteensä 6 621 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.40.01 määrärahan mitoituksessa.

Toimilupamaksu, 20 000 000 euroa, perustuu eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettuun lakiin (462/2009). Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen mainitun lain muuttamisesta. Viestintävirasto perii 800 megahertsin taajuusalueella vuonna 2013 toteutettavan taajuushuutokaupan tuloksen perusteella toimiluvan saaneilta teleyrityksiltä lain edellyttämän toimilupamaksun. Koko taajuusalueen lähtöhinta on 100 milj. euroa ja se tuloutetaan tasaerissä toimilupakauden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Viestintävirasto perii huutokauppaan osallistuvilta yrityksiltä myös 65 000 euron suuruisen osallistumismaksun. Huutokauppaan arvioidaan osallistuvan viisi yritystä, jolloin tuloja syntyisi osallistumismaksuista yhteensä 325 000 euroa. Huutokaupan järjestämisestä aiheutuvat kustannukset 260 000 on tarkoitus ehdottaa otettavaksi huomioon vuoden 2012 syksyllä annettavassa lisätalousarviossa momentin 31.40.01 määrärahan mitoituksessa. Lisäksi hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen viestintämarkkinalain (393/2003) muuttamisesta. Muutoksella viestintämarkkinamaksun maksuyksikkö korotetaan 350 eurosta 430 euroon, jolloin maksukertymä kasvaa nykyisestä tasosta noin 0,5 milj. euroa.


2013 talousarvio 26 946 000
2012 talousarvio 5 898 000
2011 tilinpäätös 5 693 245

05. Lentoliikenteen valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 11 545 000 euroa.

Selvitysosa:Lentoliikenteen valvontamaksu perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Valvontamaksu on 1,20 euroa/matkustaja. Maksu peritään jokaisesta lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta. Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. Vuoden 2013 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kehityksestä. Momentin tuloarvio on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa.


2013 talousarvio 11 545 000
2012 talousarvio 10 450 000
2011 tilinpäätös 7 883 297

06. Väylämaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 84 680 000 euroa.

Selvitysosa:Väylämaksu perustuu väylämaksulakiin (1122/2005), jonka perusteella Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle väylämaksua. Vuoden 2013 arvio väylämaksukertymästä perustuu vuoden 2012 toteutuma-arvioon siten, että vuonna 2013 liikenteen määrän on arvioitu kasvavan 2,0 %, mikä korottaa tulokertymää noin 1,0 %. Väylämaksun kustannusvastaavuudeksi arvioidaan 89,2 %.


2013 talousarvio 84 680 000
2012 talousarvio 80 300 000
2011 tilinpäätös 75 739 797

08. Öljyjätemaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Maksu perustuu öljyjätemaksusta annettuun lakiin (894/1986). Maksun suuruus on 5,75 senttiä voiteluöljykilolta. Öljyjätemaksulla rahoitettavat vastaavat menot on budjetoitu momenteille 35.10.60 ja 65.


2013 talousarvio 4 000 000
2012 talousarvio 4 000 000
2011 tilinpäätös 3 736 240

09. Muut verotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 700 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan kaikki sellaiset verot ja veronluonteiset tulot, joiden osalta ei ole katsottu kertymän vähäisyyden vuoksi tarpeelliseksi pitää omaa tulomomenttia. Momentille kertyy lähinnä ennen vuotta 2013 voimassa olleiden veroperusteiden mukaisia veroja ja maksuja.


2013 talousarvio 2 700 000
2012 talousarvio 3 000 000
2011 tilinpäätös 2 503 957

10. Energiamarkkinaviraston valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 3 031 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista. Vastaavat menot on otettu huomioon momentin 32.60.01 määrärahan mitoituksessa.


2013 talousarvio 3 031 000