Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2011—2013

    v. 2011
tilinpäätös
1000 €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2013
esitys
1000 €
 
Muutos 2012—2013
    1000 € %
 
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 15 531 7 661 14 710 7 049 92
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 15 531 7 661 14 710 7 049 92
25. Oikeusministeriön hallinnonala 99 470 90 700 94 600 3 900 4
10. Tuomioistuintulot 30 822 22 500 25 400 2 900 13
20. Ulosottomaksut 68 536 68 000 69 000 1 000 1
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 113 200 200 0
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 8 942 12 638 17 028 4 390 35
98. EU:lta saatavat tulot yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan 8 334 12 188 16 578 4 390 36
99. Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot 609 450 450 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 816 3 760 2 076 -1 684 -45
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 53 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 746 3 734 2 050 -1 684 -45
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 1 900 582 2 044 933 2 132 307 87 374 4
10. Tullilaitoksen tulot 4 805 4 485 4 474 -11 0
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 130 554 132 139 138 043 5 904 4
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 25 009 25 312 26 443 1 131 4
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 19 922 20 164 21 065 901 4
25. Metallirahatulot 19 730 25 000 25 000 0
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 509 380 1 636 934 1 688 792 51 858 3
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 100 440 113 538 130 950 17 412 15
52. Vakuutusmaksut 17 988 20 510 20 220 -290 -1
60. Työturvallisuusmaksu 900 900 0
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 47 582 47 000 55 000 8 000 17
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 521 2 400 2 800 400 17
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 23 650 17 451 18 620 1 169 7
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 548 818 556 652 555 756 -896 0
70. Opintotukitoiminnan tulot 24 129 32 300 19 900 -12 400 -38
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista 516 638 520 352 531 856 11 504 2
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 8 051 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 859 525 893 658 891 937 -1 721 0
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 547 945 550 888 549 288 -1 600 0
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 266 511 302 000 304 500 2 500 1
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5 040 5 510 4 000 -1 510 -27
04. EU:lta saatavat muut tulot 0 560 560 0
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta 8 059 2 600 1 120 -1 480 -57
(31.) Lihantarkastuksen toimintatulot 0
32. Kasvinjalostusmaksut 212 580 380 -200 -34
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 2 545 2 500 2 500 0
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 464 500 550 50 10
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 700 5 400 5 400 0
43. Viehekalastusmaksut 2 894 2 867 2 896 29 1
44. Kalastuksenhoitomaksut 5 626 5 992 5 556 -436 -7
45. Riistanhoitomaksut 9 347 9 261 10 187 926 10
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 183 5 000 5 000 0
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 12 911 51 266 51 533 267 1
10. Liikenneviraston tulot 12 819 51 208 51 483 275 1
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 91 58 50 -8 -14
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 330 558 325 588 299 957 -25 631 -8
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 1 954 3 280 2 530 -750 -23
30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista 218 200 200 0
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 34 165 23 327 29 327 6 000 26
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 240 258 257 781 245 000 -12 781 -5
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 53 963 41 000 22 900 -18 100 -44
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 496 661 485 430 508 430 23 000 5
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 521 960 960 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 71 500 500 0
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto 367 495 390 295 413 295 23 000 6
98. Valtionapujen palautukset 127 488 93 500 93 500 0
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 87 175 175 0
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 188 386 140 150 124 650 -15 500 -11
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 19 199 6 150 4 150 -2 000 -33
20. Siirto valtion asuntorahastosta 166 000 130 000 117 000 -13 000 -10
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 3 187 4 000 3 500 -500 -12
39. Muut sekalaiset tulot 260 946 247 500 232 500 -15 000 -6
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 90 884 105 000 105 000 0
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 77 544 90 000 75 000 -15 000 -17
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 86 013 50 000 50 000 0
(07.) Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset 3 102 0
10. Muut sekalaiset tulot 3 403 2 500 2 500 0
Yhteensä 4 723 148 4 859 936 4 925 484 65 548 1