Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
              05. Pankkivero
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 8 597 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyy luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja eläketulon lisävero, pääomatulovero, jossa on vuodesta 2012 ollut kaksiportainen veroasteikko, rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Ennusteen pohjana on viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2010 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2013 veroista perustuu ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä, vuosien 2011 ja 2012 kertymätietoihin sekä veroperustemuutoksiin verovuosina 2011—2013.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos 2011
milj. €
% 2012 ennuste
milj. €
% 2013 ennuste
milj. €
%
             
Ansiotulot, mistä 113 100 117 600 4 121 700
— palkkatulot 77 600 5 80 000 3 82 000
— eläketulot 24 800 26 400 28 000 5
Pääomatulot1), mistä 9 800 8 9 600 -2 9 900
— luovutusvoitot 3 500 -4½ 3 200 -8½ 3 400 4
— osinkotulot 3 800 19 3 800 0 3 800 0

1) Pääomatulojen osalta myös vuoden 2011 luvut ovat ennusteita.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot, joiden arvioidaan kasvavan palkkatuloja nopeammin lähivuosina. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Merkittävin pääomatuloerä on luovutusvoitot, joita syntyy muun muassa arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Valtiolle suoritettavalla vuotuisella verolla on tarkoitus kerätä Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat vuodesta 2013 alkaen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta. Valtion tuloveroasteikkoon ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi tuloluokka yli 100 000 euroa ylittäville tuloille. Vero alarajan kohdalla olisi 18 719 euroa ja vero alarajan ylittävästä osasta olisi 31,75 prosenttia. Suurten eläketulojen verotusta ehdotetaan kiristettäväksi palkkatulon verotuksen tasolle ottamalla käyttöön uusi eläketulon lisävero. Pienituloisten verotusta ehdotetaan kevennettäväksi kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Ansiotuloverotukseen ei tehdä inflaatio- ja ansiotasotarkistusta vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2013 tämän arvioidaan lisäävän valtion verotuottoa noin 260 milj. eurolla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta, jossa kilometrikorvausten ylikompensaatiota ehdotetaan purettavaksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi riskipääomasijoitusten vähentämisestä verotuksessa ja tuloverolain muuttamisesta. Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa ehdotetaan väliaikaisesti korotettavaksi 50 prosenttiin. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräaikainen kasvukannustin, jonka kautta yksityinen sijoittaja saa verovähennyksen sijoittaessaan listaamattomaan kasvuyritykseen.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuloverolain muuttamisesta, jonka mukaisesti vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten ja pitkäaikaissäästämissopimusten samoin kuin kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva ikäraja korotettaisiin työntekijän eläkelain mukaiseen lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaan ikään (nykyisin 68 vuotta).

Aikaisemmin päätetyn mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista jatketaan. Vuonna 2013 asuntolainan koroista on vähennyskelpoista 80 %.

Muutosten vaikutus valtion tuloverojen tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa. Perusvähennyksen korotuksella ei ole vaikutusta valtion verotuottoon. Väliaikaisten veroperustemuutosten on määrä olla voimassa vuosina 2013—2015.

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2013 vuoden 2012 talousarvioon verrattuna ja vuositasolla (milj. euroa)

  vaikutus
vuonna 2013
vuositaso
     
Uuden tuloluokan lisääminen valtion tuloveroasteikkoon 28 30
Suurten eläketulojen verotuksen kiristäminen 46 50
Työtulovähennyksen kasvattaminen -32 -33
Kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen 6 7
Sijoittajan verokannustimen käyttöönotto -6 -7
Hankintameno-olettaman korottaminen1) 0 0
Lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus 2 2
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen 16 17
Yleisradioveron käyttöönotto 435 475
Yhteensä 495 541
— josta verotuottoa lisäävät 533 581
— josta verotuottoa vähentävät -38 -40

1) Korotettua hankintameno-olettamaa sovelletaan listaamattomiin pk-yrityksiin tehtyihin sijoituksiin, joita pidetään vähintään kolme vuotta. Tällöin vaikutus näkyy verotuotoissa aikaisintaan v. 2016.

Verovuosina 2009—2013 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

  2009
toteutuma
2010
toteutuma
2011
ennakkotieto
2012
ennuste
2013
ennuste
           
Progressiivinen tulovero 5 339 5 093 5 116 5 140 5 599
Pääomatulovero 1 336 1 768 1 873 2 073 2 152
Yleisradiovero         475

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana. Näin ollen momentin kertymä koostuu eri verovuosilta tilitetyistä veroista. Suurin osa verovuoden veroista kertyy saman kalenterivuoden aikana ennakonpidätyksinä ja ennakoina. Seuraavana vuonna kertyvät ennakon täydennysmaksut ja osa jäännösverosta. Kertymää puolestaan pienentävät verotuksen valmistumisen jälkeen maksettavat ennakonpalautukset. Kertyneet verot tilitetään veronsaajille kuukausittain. Tilitys on verovuosikohtaista, ja veronsaajien osuudet ansio- ja pääomatuloveroista (jako-osuudet) vahvistetaan kullekin verovuodelle erikseen. Momentin kertymään vaikuttavat myös kalenterivuoden sekä sitä edeltävän verovuoden jako-osuuksien mahdolliset oikaisut.

Valtion jako-osuus on valtion verojen osuus ansio- ja pääomatuloverojen tilityskokonaisuuden veroista (valtion progressiivinen ansiotulovero, pääomatulovero, henkilön yleisradiovero, kunnallisvero, kirkollisvero ja sairausvakuutusmaksu). Verovuoden lopulliset verojen määrät selviävät vasta verotuksen valmistuttua verovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Verovuoden aikana tilityksissä sovelletaan verotuloennusteisiin perustuvia arvioituja jako-osuuksia. Jako-osuuksia oikaistaan tarvittaessa ennusteiden muuttuessa verovuoden kuluessa. Lopullinen oikaisu veronsaajille tilitettyjen verojen määriin (ns. maksuunpanotilitys) tehdään verotuksen valmistuttua.

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2013 (milj. euroa)

   
Ansio- ja pääomatuloverojen kertymät  
— samalta verovuodelta 7 376
— aikaisemmilta verovuosilta 514
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero 272
Yleisradiovero 435
Yhteensä 8 597

Tuloarvion merkittävimmät riskit liittyvät pääomatuloennusteeseen sekä mahdollisiin jako-osuuksien oikaisuihin, jotka johtuvat verotuloennusteiden muutoksista ja lopullisen verotuksen mukaisista verojen maksuunpanotiedoista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2013 talousarvioesitystä laadittaessa on käytössä tiedot vuoden 2010 pääomatuloista. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä, jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.

Ansio- ja pääomatuloveroihin kohdistuu 49 verotukea, joista 37:lle pystytään esittämään arvio tuen verotuottoa vähentävästä vaikutuksesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty ansio- ja pääomaverotuksen verotukien valtion tuloverojen tuottoa alentava vaikutus. Monet taulukossa esitetyistä tuista vähentävät lisäksi kunnallisveron, kirkollisveron sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuottoa. Vuonna 2013 verotukien perusteisiin tehdään muutoksia, joiden arvioidaan kasvattavan ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien määrää yhteensä noin 50 milj. eurolla, mistä valtion tuloverojen tuottoon kohdistuu noin 35 milj. euroa. Työtulovähennystä kasvatetaan pienituloisten verotuksen keventämiseksi. Pääomatuloverotuksessa otetaan määräajaksi käyttöön kaksi uutta verotukea: listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin, ja yksityisille sijoittajille myönnetään verovähennys listaamattomiin kasvuyrityksiin tehdyistä sijoituksista. Näiden uusien verotukien arvioidaan vähentävän pääomatuloveron tuottoa yhteensä 18 milj. eurolla. Lisäksi aikaisemmin päätetyn mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista jatketaan. Muutoksen arvioidaan pienentävän verotukea 31 milj. eurolla, josta valtion verotuloihin kohdistuu 17 milj. euroa.

Ansio- ja pääomaverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 14 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, noin 2,4 mrd. euroa) v. 2013, josta valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 7,5 mrd. euroa.

Valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2011 2012 2013
       
Sosiaaliturva, josta 1 345 1 435 1 580
— eläketulovähennys 165 190 245
— lakisääteisten eläke-, työttömyys- ja sairausvakuutusmaksujen vähentäminen 865 920 1 005
— vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähentäminen 130 145 140
— lapsilisien verovapaus 130 130 135
Asuminen ja ympäristö, josta 3 955 4 205 4 205
— laskennallisen asuntotulon verovapaus 2 650 2 900 2 900
— oman asunnon myyntivoiton verovapaus 1 300 1 300 1 300
— asuntolainan korkovähennys 305 275 305
Teollisuus ja elinkeinot (mukana myös valtion pääomatuloveron tuottoa lisääviä yritystulon jakoon liittyviä verotukia) 210 150 160
Yleinen hallinto, liikenne, opetus, tiede ja kulttuuri, maa- ja metsätalous 30 30 30
Ei eriteltävissä 1 385 1 590 1 645
Yhteensä 6 925 7 410 7 620

2013 talousarvio 8 597 000 000
2012 talousarvio 7 706 000 000
2011 tilinpäätös 7 646 046 576