Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
              01. Tupakkavero
              04. Alkoholijuomavero
              07. Energiaverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 779 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 22,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 146,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 27 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 13,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 16,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 87,50 euroa kilolta. Savukepaperista ja muista tupakkaa sisältävistä tuotteista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa kiristettiin vuoden 2012 alusta, kun savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettiin noin 25 % ja muiden tupakkatuotteiden veroa noin 10 %. Veronkorotusten arvioidaan lisänneen verotuloja vuositasolla noin 53 milj. euroa. Tupakkatuotteiden verollisen kulutuksen arvioidaan alenevan hieman vuonna 2013.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Savukkeet 657 675 701
Muut tupakkatuotteet 82 78 78
Yhteensä 739 753 779

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2013 talousarvio 779 000 000
2012 talousarvio 753 000 000
2011 tilinpäätös 739 016 278

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 429 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 43,40 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero on vastaavasti 29,76 euroa ja viinien vero 28,36 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 29,90 euroa.

Alkoholijuomaverotusta kiristettiin vuonna 2012, kun oluen ja mietojen käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien veroa korotettiin 15 % ja muiden alkoholijuomien veroa 10 %. Verokorotuksen arvioidaan lisänneen verotuottoa noin 115 milj. eurolla, josta noin 15 milj. euroa selittyy Alkon hinnoittelukertoimien tarkistamisella. Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

  2011 2012 2013
       
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, % 0 -1½ 0

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Etyylialkoholi 440 465 465
Olut 530 590 610
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet 311 344 354
Yhteensä 1 281 1 399 1 429

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus. Verotuen määrä on noin 4 milj. euroa.


2013 talousarvio 1 429 000 000
2012 talousarvio 1 399 000 000
2011 tilinpäätös 1 281 088 512

05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 203 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010). Veron määrä on makeisilla 95 senttiä kilogrammaa kohti ja virvoitusjuomilla 11 senttiä litralta valmista juomaa. Veroa kannetaan makeisista, makeisten kaltaisista valmisteista, suklaasta, kaakaota sisältävistä tuotteista, jäätelöstä, mehujäästä ja alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista. Makeisten ja jäätelön osalta vero tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Samassa yhteydessä virvoitusjuomien veroa korotettiin. Vuoden 2012 alussa makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveroa korotettiin noin 50 milj. eurolla.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Makeiset 47 74 77
Jäätelö 24 34 34
Virvoitusjuomat 63 88 92
Yhteensä 134 196 203

Verotukena momentin kertymää pienentää eräiden kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien ja laihdutusvalmisteiden vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2013 talousarvio 203 000 000
2012 II lisätalousarvio 15 000 000
2012 talousarvio 181 000 000
2011 tilinpäätös 133 649 597

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 285 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2011 2012
ennuste
2013
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -2,4 -3 -2
Dieselöljyn kulutus 3,8 ½
Sähkön kulutus -0,8 -2 1

Lämmityspolttoaineiden ja sähkön veroja korotettiin vuoden 2011 alusta alkaen nettomääräisesti noin 730 milj. eurolla työnantajan kansaneläkemaksun poistamisesta aiheutuneiden verotuottomenetysten kompensoimiseksi. Samanaikaisesti energiaverotuksessa siirryttiin ympäristöohjausta korostavaan energiasisältöön ja hiilidioksidipäästöihin perustuvaan veroon kaikkien energiatuotteiden osalta lukuun ottamatta sähköä ja turvetta, joka aikaisemmin oli ollut verotonta. Edellisen hallituksen päätösten mukaisesti turpeen ja maakaasun veroa korotetaan kahdessa vaiheessa, vuosina 2013 ja 2015. Polttoaineverotuksen rakennemuutoksen yhteydessä säädettiin dieselöljyn vero korotettavaksi noin 8 sentillä litralta vuoden 2012 alusta lukien. Vuoden 2012 alusta liikenteen polttoaineiden veroja korotettiin noin 5 prosentilla painottaen hiilidioksidiveroa. Lisäksi turpeen verotasoa päätettiin korottaa nykyisen hallituksen toimesta jo aikaisemmin päätettyjen korotusten lisäksi vuonna 2013.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Lämmityspolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan ja energiasisältöveroa alennetaan ympäristöohjaavuuden lisäämiseksi. Painopisteen muutos toteutetaan momentin verokertymän kannalta tuottoneutraalisti.

  Verotaso vuonna 2012
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2013 alkaen
     
Moottoribensiini, snt/l 65,04 65,04
Dieselöljy, snt/l 46,95 46,95
Kevyt polttoöljy, snt/l 16,05 16,34
Raskas polttoöljy, snt/kg 18,79 19,21
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 1,703 1,703
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh 0,703 0,703
Kivihiili, €/t 128,10 132,71
Maakaasu, €/MWh 9,024 11,464
Polttoturve, €/MWh 1,90 4,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 334 1 350 1 300
Diesel1) 1 038 1 325 1 340
Sähkö 899 1 000 960
Muut 609 681 685
Yhteensä 3 880 4 356 4 285

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaveromomentille kohdistuu 12 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 1,8 mrd. euroa vuonna 2013. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat sekä puupohjaisten polttoaineiden, nestekaasun, biokaasun ja raideliikenteen sähkön verottomuudet.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2011 2012 2013
       
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 969 793 766
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 450 470 465
Turpeen alempi verokanta2) 126 121 102
Maakaasun alempi verokanta 75 68 35
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta 377 376 381
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero 57 68 77
Muut 24 24 24

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero, joka on n. 240 milj. euroa vuonna 2012.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan kasvihuoneviljelijöiden tuki sekä maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, joiden yhteismäärä on noin 50 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on noin 200 milj. euroa vuonna 2013. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 (energiaverotuki) eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2013 talousarvio 4 285 000 000
2012 talousarvio 4 356 000 000
2011 tilinpäätös 3 880 477 633

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2013 likimain vuoden 2012 tasolla.


2013 talousarvio 15 000 000
2012 talousarvio 13 000 000
2011 tilinpäätös 15 028 748