Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa: Valtion verotulojen arvioidaan kasvavan noin 5 % vuonna 2013, eli noin 1,9 mrd. eurolla vuodelle 2012 budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot) verrattuna. Verokertymien kasvu perustuu sekä veropohjien kasvuun että hallituksen valtiontalouden tasapainon vahvistamiseksi päättämiin veropoliittisiin toimenpiteisiin. Valtion verotuloja kasvattaa myös Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseksi vuonna 2013 käyttöön otettava yleisradiovero, jonka tuotto kertyy ansio- ja pääomatulovero- sekä yhteisöveromomenteille. Keskeisimpien veropohjaerien kasvuennusteet on esitetty tuloarviomomenttien selvitysosissa.

Hallituksen veropolitiikka ja keskeiset veroperustemuutokset

Hallituksen veropolitiikan perustavoitteena on hyvinvointipalveluiden rahoitus samalla kun hallitus tavoittelee valtiontalouden tasapainoa. Hallituksen tavoitteena on valtion velkasuhteen kääntäminen laskuun vaalikauden loppuun mennessä. Julkisen talouden heikko lähtötilanne - hidas talouskasvu, euroalueen talousongelmat sekä väestön ikääntyminen - asettavat haasteita talouspolitiikalle. Vuonna 2013 toteutetaan mittavia veropoliittisia sopeutustoimia, jotka ovat välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi ja kestävyysvajeen pienentämiseksi. Samanaikaisesti toteutetaan myös veroratkaisuja, joilla edistetään verotuksen oikeudenmukaisuutta sekä tuetaan talouskasvua ja innovatiivisuutta. Vuonna 2013 toteutettavien veroperustemuutosten arvioidaan lisäävän valtion verotuloja nettomääräisesti noin 1,5 mrd. eurolla vuositasolla1).

Merkittävimmät veropoliittiset sopeutustoimenpiteet ovat hallitusohjelman mukaisien ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistuksien tekemättä jättäminen vuosina 2013 ja 2014, sekä kaikkien arvonlisäverokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Ansiotuloverotuksen tarkistuksista luopumisen arvioidaan lisäävän kaikkien veronsaajien verotuloja suhteessa syksyn 2011 kehyspäätökseen noin 340 milj. euroa ja arvonlisäverokantojen korottamisen arvioidaan lisäävän verotuloja noin 830 milj. euroa verovuonna 2013. Verotuloja kasvattaa myös varainsiirtoverotuksen kiristäminen, vakuutusmaksuveron korottaminen sekä kilometrikorvausten ylikompensaation purkaminen.

Verotuksen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi verotuksen kiristämistoimenpiteitä painotetaan veronmaksukyvyn mukaan. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikaisesti uusi ylin tuloluokka ja suurten perintöjen verotusta kiristetään. Suurten eläketulojen verorasitusta kiristetään vastaamaan palkkatulon verorasitusta. Näiden ns. solidaarisuusverojen arvioidaan lisäävän verotuottoja vuositasolla yhteensä noin 100 milj. eurolla. Samanaikaisesti pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Talouskasvun tukemiseksi otetaan määräajaksi käyttöön useita verokannustimia. Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi otetaan käyttöön verokannustin tutkimus- ja kehitystoiminnalle ja investointien lisäämiseksi teollisuuden investointien poisto-oikeus kaksinkertaistetaan. Pääomatuloverotuksessa otetaan käyttöön sijoittajan verokannustin, jossa sijoittaja saa vähennyksen kasvuyritykseen tekemästään sijoituksesta. Lisäksi listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettama nostetaan 50 prosenttiin.

Yhteisöverotuksessa huomioidaan koulutuskulujen verovähennys. Lisäksi korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan.

Veroperustemuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräisesti. Ansiotuloverotuksen kuntien verotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Kuntien ja seurakuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Lisäksi kuntien yhteisövero-osuus maksetaan 5 prosenttiyksiköllä korotettuna ja seurakuntien yhteisövero-osuus 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013—2015. Valtion jako-osuutta alennetaan vastaavasti.

Hallitusohjelman mukaisesti ajoneuvoveroa korotetaan ja pankkivero otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta lukien. Aiemmin päätetyn mukaisesti asuntolainojen korkovähennysoikeutta rajataan, jäteveroa kiristetään sekä turpeen ja maakaasun verotukia pienennetään. Energiaverotuksessa kannustetaan vähäpäästöisyyteen siirtämällä lämmityspolttoaineiden veron painopistettä hiilidioksidiveroon.

Veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2013 vuositasolla (milj. euroa)

 vaikutus
vuositasolla
  
Ansio- ja pääomatuloverot1) 
— uuden tuloluokan lisääminen valtion tuloveroasteikkoon30
— suurten eläketulojen verotuksen kiristäminen50
— kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen2)7
— asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen3)17
— työtulovähennyksen kasvattaminen-33
— sijoittajan verokannustimen käyttöönotto-7
— listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten hankintameno-olettaman korottaminen0
— lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden ikärajan korottaminen2
— henkilöiden yleisradiovero475
Pankkivero 
— pankkiveron käyttöönotto170
Yhteisövero 
— tutkimus- ja kehitystoiminnan kannustimen käyttöönotto-184
— teollisuuden tuotannollisten investointien poisto-oikeuksien kaksinkertaistaminen-20
— kilometrikorvausten verotuksen kiristäminen2)6
— koulutuskulujen verovähennys-60
— korkomenojen vähennysoikeuden rajoituksen käyttöönotto70
— lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuuden ikärajan korottaminen3
— kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuuden korottaminen -246
— yhteisön yleisradiovero22
Perintö- ja lahjavero 
— uuden veroluokan käyttöönotto20
— vakuutuslahjojen verovapauden poistaminen5
Arvonlisävero 
— verokantojen korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä830
— pienimmän kannettavan arvonlisäveron määrän alentaminen3)15
Vakuutusmaksuveron verokannan korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä30
Varainsiirtovero 
— asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen varainsiirtoveron korottaminen40
— asunto- ja kiinteistöyhtiöiden velkaosuuden lisääminen varainsiirtoveron veropohjaan40
Ajoneuvovero 
— ajoneuvoveron perusverotaulukon tarkistus3)140
Energiaverot 
— turpeen verotuen pienentäminen4)30
— maakaasun verotuen pienentäminen5)35
Yhteensä1 487
— josta verotuottoa lisäävät2 037
— josta verotuottoa vähentävät-550

1) Hallitusohjelman mukaan ansiotuloveroperusteita tarkistetaan vuosittain siten, että työn verotus ei kiristy inflaation ja ansiotason nousun seurauksena. Tarkistuksien tekemättä jättäminen vuosina 2013 ja 2014 lisää verotuloja suhteessa aikaisemmin arvioituun mutta koska kyseessä ei ole varsinainen vuodelle 2013 kohdistuva veroperustemuutos, vaikutusta ei esitetä tässä taulukossa.

2) Kilometrikorvausten verotusta kiristetään vaiheittain. Vuonna 2013 verovapaan kilometrikorvauksen määrää ehdotetaan laskettavaksi 45 sentistä per kilometri 43 senttiin per kilometri. Verotuottoarvio on laskettu tälle toimenpiteelle.

3) Muutoksista päätetty vuonna 2011

4) Muutoksista päätetty vuosina 2010 ja 2011

5) Muutoksista päätetty vuonna 2010

vuonna 2013

vuonna 2013

vuonna 2013

Ehdotetut ja aikaisemmin päätetyt veroperustemuutokset lisäävät valtion verotuottoa vuositasolla yhteensä noin 1 487 milj. eurolla. Voimaantulovuonna monien perustemuutosten vaikutus jää pienemmäksi muun muassa verojen maksamiseen liittyvästä viiveestä johtuen.

Verotulojen kehitys

Verotuksen painopistettä on viime vuosina siirretty työn verottamisesta kulutuksen verottamiseen. Välillisten verojen osuus valtion verotuloista kasvoi selvästi vuonna 2009 ja on sen jälkeen pysynyt suunnilleen ennallaan.

Valtion verotulot verolajeittain vuosina 2009—2013 (milj. euroa)

 2009
tilinpäätös
2010
tilinpäätös
2011
tilinpäätös
2012 TA + I—II LTA2013
esitys
      
Tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot10 32810 06111 61411 74612 585
Liikevaihtoon perustuvat verot14 00114 41515 93516 65317 762
Valmisteverot5 0925 2846 0496 7176 711
Muut verot ja veronluonteiset tulot2 1132 4462 7182 9542 945
Yhteensä31 53432 20636 31638 07040 003

Verotuksen kokonaistasoon vaikuttavat valtion päätösten lisäksi kunnallisverotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen taso. Seuraavassa taulukossa on esitetty suhteessa bruttokansantuotteeseen kansantaloudessa kertyvät verot yhteensä (kokonaisveroaste) sekä sektoreittain ja verolajeittain jaoteltuna.

Julkisyhteisöjen saamat verotulot sektoreittain ja verolajeittain, % BKT:sta

 20092010201120122013
      
Sektoreittain: 
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä42,842,443,343,243,8
Valtio19,619,320,620,421,0
Kunnat10,210,410,110,010,0
Soturahastot12,912,812,712,812,8
      
Verolajeittain: 
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä42,842,443,343,243,8
Välittömät verot16,416,216,516,116,4
Tuotannon ja tuonnin verot13,413,414,114,314,6
Sosiaalivakuutusmaksut12,912,812,712,812,8
Verotuet

Verotuet ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituksessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen normaalista perusrakenteesta2). Verotukia on noin 200 kappaletta, joista kaikkien euromääräistä arvoa ei pystytä laskemaan. Aineistopuutteista johtuen myös monet alla olevassa taulukossa esitetyt verotuet ovat suuruusluokka-arvioita. Verotukien kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että osa tuista on päällekkäisiä, eikä verotuen poistaminen välttämättä lisäisi verotuloja vastaavalla määrällä, koska tuet vaikuttavat hintoihin ja käyttäytymiseen. Kunkin verotuloarviomomentin selvitysosassa on esitetty merkittävimmät momentin tuottoa alentavat verotuet. Verotukien määräksi arvioidaan noin 23,3 mrd. euroa vuonna 2013. Valtion verotuottoihin tästä kohdistuu runsaat 16 mrd. euroa.

Verotuet 2011—2013 (milj. euroa)

 201120122013
    
Yleinen hallinto151515
Opetus, tiede ja kulttuuri146150147
Sosiaaliturva4 7015 0915 356
Terveydenhuolto416433440
Asuminen ja ympäristö5 0075 2705 207
Maa- ja metsätalous348354134
Liikenne1 3811 1581 163
Teollisuus ja elinkeinot5 9746 0606 276
Ei eriteltävissä4 2484 5984 599
Yhteensä22 23523 12823 336

Osaston tuloarviot vuosina 2011—2013

  v. 2011
tilinpäätös
1000 €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2013
esitys
1000 €
 
Muutos 2012—2013
  1000 €%
 
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot11 613 65411 976 00012 585 000609 0005
01.Ansio- ja pääomatuloverot7 646 0477 706 0008 597 000891 00012
02.Yhteisövero3 374 9823 555 0003 173 000-382 000-11
03.Korkotulojen lähdevero197 778270 000150 000-120 000-44
04.Perintö- ja lahjavero394 847445 000495 00050 00011
05.Pankkivero170 000170 0000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut15 935 14416 527 00017 762 0001 235 0007
01.Arvonlisävero15 165 97515 712 00016 908 0001 196 0008
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero626 230665 000708 00043 0006
03.Apteekkimaksut142 939150 000146 000-4 000-3
08.Valmisteverot6 049 2616 702 0006 711 0009 0000
01.Tupakkavero739 016753 000779 00026 0003
04.Alkoholijuomavero1 281 0891 399 0001 429 00030 0002
05.Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero133 650181 000203 00022 00012
07.Energiaverot3 880 4784 356 0004 285 000-71 000-2
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero15 02913 00015 0002 00015
10.Muut verot2 603 7152 809 0002 793 000-16 000-1
03.Autovero1 067 9371 209 0001 034 000-175 000-14
05.Varainsiirtovero544 013540 000606 00066 00012
06.Arpajaisvero168 727200 000201 0001 0001
07.Ajoneuvovero758 955770 000882 000112 00015
08.Jätevero64 08390 00070 000-20 000-22
19.Muut veronluonteiset tulot114 096123 048151 70228 65423
02.Lästimaksut9398008000
03.Ratavero17 60018 60018 000-600-3
04.Eräät viestinnän maksut5 6935 89826 94621 048357
05.Lentoliikenteen valvontamaksu7 88310 45011 5451 09510
06.Väylämaksut75 74080 30084 6804 3805
(07.)Katsastustoiminnan valvontamaksu0
08.Öljyjätemaksu3 7364 0004 0000
09.Muut verotulot2 5043 0002 700-300-10
10.Energiamarkkinaviraston valvontamaksu3 0313 0310
Yhteensä36 315 86938 137 04840 002 7021 865 6545