Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 034 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 5 %—50 % välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella. Autoveron tasoa on tarkistettu vuoden 2012 huhtikuussa keskimääräisen CO2-tason alenemisen tuottovaikutuksen korvaamiseksi ja ympäristöohjauksen tehostamiseksi.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan noin 105 000 kpl v. 2012. Vuonna 2013 uusien autojen hankinnan oletetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2012. Käytettyjen autojen tuonnin odotetaan laskevan noin 10 prosentin vuosivauhtia.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2011 2012 ennuste 2013 ennuste
  kpl keskim.vero, euroa kpl keskim.vero, euroa kpl keskim.vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 121 810 6 900 105 000 7 600 105 000 7 600
Käytetyt henkilöautot 27 178 4 650 25 000 5 500 23 000 5 500
Uudet pakettiautot 13 846 5 700 13 000 6 000 12 000 6 000

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö oli vuonna 2011 143,9 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Laskun arvioidaan jatkuvan edelleen noin 3—4 % vuodessa.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
ennuste1)
2013
ennuste
       
Uudet ajoneuvot 931 878 894
Käytetyt ajoneuvot 137 152 140
Yhteensä 1 068 1 030 1 034

1) Laskentaoletus v. 2012 tasosta

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Jos uusien henkilöautojen kysyntä poikkeaa ennustetusta 10 000 kappaleella, tämä vaikuttaisi verotuottoon noin 75 milj. eurolla.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan noin 134 milj. euroa vuonna 2013.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
ennuste
2013
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 16 18 18
Taksien verotuki 32 35 35
Invalidien verotuki 5 5 5
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 75 78 78
Yhteensä 128 134 134

2013 talousarvio 1 034 000 000
2012 talousarvio 1 209 000 000
2011 tilinpäätös 1 067 936 917

05. Varainsiirtovero

Momentille arvioidaan kertyvän 606 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2012 vero on 4 % kiinteistöjen ja 1,6 % arvopapereiden luovutushinnasta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen varainsiirtoverolain muuttamisesta. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoverokannaksi ehdotetaan vuoden 2013 alusta lukien 2 %, ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden velkaosuus ehdotetaan lisättäväksi varainsiirtoveron veropohjaan. Muutosten arvioidaan kasvattavan varainsiirtoveron tuottoa 80 milj. euroa vuositasolla.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Tuloarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2013 asuntokaupan arvo nousisi 4 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa) (taulukko päivitetään myöhemmin)

  2011 2012 2013
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 95 95 95
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Muut 4 4 4
Yhteensä 2 099 2 099 2 099

2013 talousarvio 606 000 000
2012 talousarvio 540 000 000
2011 tilinpäätös 544 013 171

06. Arpajaisvero

Momentille arvioidaan kertyvän 201 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta. Arpajaisverokantaa korotettiin vuonna 2012.


2013 talousarvio 201 000 000
2012 talousarvio 200 000 000
2011 tilinpäätös 168 726 566

07. Ajoneuvovero

Momentille arvioidaan kertyvän 882 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverosta annettuun lakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuoden 2011 maaliskuusta alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

Perusveron verotaulukkoja tarkistetaan vuoden 2013 alusta lukien ympäristöohjauksen tehostamiseksi vuonna 2011 päätetyn mukaisesti. Tämän arvioidaan lisäävän ajoneuvoveron tuottoa vuositasolla noin 140 milj. eurolla.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2011
tilinpäätös
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 379 390 481
— pakettiautot 77 92 97
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 224 217 225
— pakettiautot 24 22 24
— kuorma-autot 55 49 55
Yhteensä 759 770 882

Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää niissä ajoneuvoryhmissä, joissa on muita kuin bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja. Tämä koskee lähinnä henkilöautoja. Nykyisin käyttövoimavero on mitoitettu ottaen huomioon dieselöljyn moottoribensiiniä alempi verotus. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu tarkasti vain tietyillä keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on lähinnä fiskaaliset tavoitteet.

Ajoneuvoverotuksen merkittävimmät verotuet ovat invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta ja eräiden ajoneuvoryhmien vapautus ajoneuvoverosta. Näiden verotukien yhteismääräksi arvioidaan 7 milj. euroa.


2013 talousarvio 882 000 000
2012 I lisätalousarvio 42 000 000
2012 talousarvio 770 000 000
2011 tilinpäätös 758 955 010

08. Jätevero

Momentille arvioidaan kertyvän 70 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Lakia uudistettiin vuoden 2011 alusta alkaen. Muutoksen yhteydessä jäteveron veropohjaa laajennettiin koskemaan yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityisiä kaatopaikkoja ja veroa korotettiin 30 eurosta 40 euroon jätetonnilta. Samassa yhteydessä päätettiin jäteveron korottamisesta 50 euroon jätetonnilta vuonna 2013.


2013 talousarvio 70 000 000
2012 II lisätalousarvio -20 000 000
2012 talousarvio 90 000 000
2011 tilinpäätös 64 083 432