Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Tilastokeskus tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tilastotietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja asiakkaidensa hyödyksi. Tilastokeskus kehittää tilastotoimea yhteistyössä muiden tilastoja tuottavien viranomaisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. Tilastokeskus osallistuu tietoekosysteemin kehittämiseen ja edistää tiedon eettistä käyttöä yhteiskunnassa sekä tarjoaa tilastoaineistoja tutkimuskäyttöön tietoturvallisessa käsittely-ympäristössä.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. Virasto edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. Virasto ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. Digi- ja väestötietovirasto vastaa toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista. Virastossa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita viraston tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Kansalaisten ja yritysten asiointi julkishallinnon kanssa on entistä sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää
  • — Digitaaliset palvelut lisäävät tietojen hyödyntämistä ja tehostavat julkishallinnon toimintaa
  • — Luottamus ja oikeusturva vahvistuvat yhteiskunnassa.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 932 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Tilastot, joista julkaisuja vuoden aikana 140 145 145
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 euroa) 965 1 000 1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 98 99
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 97 98
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 552 530 540
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuotantokulut tilastoa kohti, 1 000 euroa 408 384 382
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 117 100 100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 94 98 98
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista henkilötiedonkeruissa, % 20 15 42
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 755 751 745
Sairauspoissaolot, pv/htv 11 < 11 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,54 3,65 3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 60 791 59 077 61 432
Bruttotulot 10 744 10 500 10 500
Nettomenot 50 047 48 577 50 932
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 155    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 951    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 7 970 7 500 8 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 3 765 4 400 4 400
— osuus yhteiskustannuksista 3 299 3 800 3 800
Kustannukset yhteensä 7 064 8 200 8 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 906 -700 -
Kustannusvastaavuus, % 113 91 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntien talousraportointi (kertaluonteinen 2020) -244
Tilastotuotannon varmistaminen 1 500
JTS-miljardin tuottavuussäästö -205
Palkkausten tarkistukset 1 304
Yhteensä 2 355

2021 talousarvio 50 932 000
2020 talousarvio 48 577 000
2019 tilinpäätös 48 843 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 850 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää myös enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2021 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2021 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Henkilötyövuodet 53 52 52
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,5 5,0 5,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,9 3,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 5 562 5 273 5 350
Bruttotulot 1 277 1 500 1 500
Nettomenot 4 285 3 773 3 850
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 603    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 806    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -15
Palkkausten tarkistukset 92
Yhteensä 77

2021 talousarvio 3 850 000
2020 talousarvio 3 773 000
2019 tilinpäätös 3 488 000

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 940 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet      
Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista (asteikko 1—4) (2019 VRK:n tiedot, asteikko 4—10) 8,2 3,0 3,2
Asiakkaiden antama numeerinen arvosana palveluiden toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta (asteikko 1—4) 3,3 3,5 3,5
Sähköisen asioinnin suostumuksen Suomi.fi -viestit palvelussa antaneiden kansalaisten määrä (kpl) 323 060 900 000 1 700 000
Edunvalvonta-tilintarkastus / yksityisten vuositilien tarkastusaika tilin saapumisesta / kk 4,0 3,8 3,8
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta / kk 1,1 1,0 1,0
Sähköisen asiointipalvelun kautta tilattujen väestötietojärjestelmän todistusten %-osuus kaikista tilauksista 9 20 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 227 820 826
Sairauspoissaolot, pv/htv 5,8 8,5 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 63 195 99 050 96 359
Bruttotulot 30 780 45 110 46 419
Nettomenot 32 415 53 940 49 940
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 024    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 633    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 10 902 24 435 24 567
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 10 274 27 800 27 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 628 -3 365 -3 133
Kustannusvastaavuus, % 106 88 89
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 17 964 20 245 21 422
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 903 7 960 9 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 9 061 12 285 12 272
Kustannusvastaavuus, % 202 254 234

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 000
Maistraattien ja VRK:n yhdistämisen hankekustannukset -628
VAAKA-hankkeen tuottavuussäästöt -1 000
Yhteentoimivuusalustan ylläpito 720
JTS-miljardin tuottavuussäästö -185
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 106
Palkkausten tarkistukset 987
Yhteensä -4 000

2021 talousarvio 49 940 000
2020 II lisätalousarvio 2 160 000
2020 talousarvio 53 940 000
2019 tilinpäätös 29 024 000

04. Sähköinen tunnistautuminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon palveluiden edellyttämän vahvan tunnistautumisen kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tunnistautumistapahtumien määrän kasvu 2 000
Yhteensä 2 000

2021 talousarvio 7 000 000
2020 talousarvio 5 000 000
2019 tilinpäätös 5 758 306