Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
            02. Tullin toimintamenot
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Selvitysosa:Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle. Verohallinto vastaa tulorekisterin toiminnasta. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset.

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin yhteydessä kerättävät verot, tarjoaa palvelujaan asiakaslähtöisesti ja suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti
  • — Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supistetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä
  • — Verotuksen ja tullitoimen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja edullisia
  • — Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 433 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % 80 - 80
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % 80 - 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 77 82 85
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 68 70 70
Verovelkojen kertymä maksujärjestelyillä, ulosotolla ja konkurssiuhkaisilla maksukehoituksilla, % 32 31 31
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 4 926 4 929 4 888
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,4 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,64 3,64 3,64

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 410 852 428 848 436 753
Bruttotulot 5 521 3 400 3 400
Nettomenot 405 331 425 448 433 353
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 105 082    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 106 638    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2021

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
ALV:n rajat ylittävän kuluttajakaupan laajentuminen (investointi 2020) -2 200
Auto- ja valmisteverotuksen tehtäväsiirtojen siirtymäkauden päättämisen lisärahoitus -3 000
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 1 000
Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton kustannussäästö (jatkuva) -700
Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus (investointimenot 2021) 4 790
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa -362
Valmisohjelmiston kustannussäästö -6 384
Valmisohjelmistouudistuksen käyttöönoton kustannussäästön myöhentyminen 11 384
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (investointimenot 2021) 3 125
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (jatkuva) 590
Valmiste- ja autoverotuksen vienti Gentaxiin (vuoden 2020 osuus) -8 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2 078
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 248
Palkkausten tarkistukset 9 492
Yhteensä 7 905

2021 talousarvio 433 353 000
2020 talousarvio 425 448 000
2019 tilinpäätös 406 887 000

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 175 752 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) vahinkoa vastaavan korvauksen maksamiseen niille, joilta 1.5.2016 lukien on peritty virheellisen valuuttakurssimuunnon vuoksi liikaa tullimaksuja ja jotka EU:n tullikoodeksin määräaikojen soveltamisen johdosta eivät muutoin saa liikaa perittyä määrää palautuksina.

Valtuus

Vuonna 2021 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5) 4,11 ei mitata 4
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%) 1,5 2,2 2,2
Tullirikosten selvittämistaso vähintään (%) 95 89 89
Takaisin saatu rikoshyöty vähintään (milj. euroa) 21 18 18
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus vähintään (%) 22 23 23
Verojäämä enintään (%)1) 0,4 2,0 2,0
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2) 1 868 1 920 1 920
Sairauspoissaolot (pv/htv) 13 10 13
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro ei mitattu 3,4 3,4

1) Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Ilman ylitöitä ja varallaoloa. Vuodelle 2020 on lisätty 60 htv Brexitin vaikutuksesta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 168 586 173 966 181 212
Bruttotulot 2 226 7 867 5 460
Nettomenot 166 360 166 099 175 752
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 30 097    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 31 905    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäverodirektiivin muutokseen varautuminen 3 500
Arvonlisäverodirektiivin muutoksen vaikutukset Tullille (ICT-kapasiteetin lisääminen v. 2021 lukien) 3 000
ENI CBC -hankkeiden omarahoitusosuus -81
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 70
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus (v. 2020 rahoitus) -278
Rajajoosepin rajanylityspaikan perusparannus (v. 2020 rahoitus) -259
Rikostorjunnan toimintaedellytysten varmistaminen 1 800
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -10 830
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 7 780
TUVE?verkon käyttöönotto 1 170
Viidennen rahanpesudirektiivin mukainen pankki- ja maksutilien rekisteri 334
JTS-miljardin tuottavuussäästö -397
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 243
Palkkausten tarkistukset 3 601
Yhteensä 9 653

2021 talousarvio 175 752 000
2020 IV lisätalousarvio 4 328 000
2020 talousarvio 166 099 000
2019 tilinpäätös 168 168 000

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 43 64 64
Sairauspoissaolot, pv/htv 12 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 5 356 11 980 12 500
Bruttotulot - - -
Nettomenot 5 356 11 980 12 500
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 790    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 414    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tulorekisterin liittäminen Suomi.fi -palveluväylään (2020) -1 500
Tulorekisterin perustoiminnan turvaaminen 2 020
Yhteensä 520

2021 talousarvio 12 500 000
2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 11 980 000
2019 tilinpäätös 11 980 000

63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi tuomittujen ELV-vahingonkorvausten maksamiseen viivästyskorkoineen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -5 000
Yhteensä -5 000

2021 talousarvio 3 000 000
2020 IV lisätalousarvio 10 000 000
2020 talousarvio 8 000 000
2019 tilinpäätös 25 406 659

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005)

3) autoverolain (1482/1994) 65 §

4) valmisteverotuslain (182/2010) 49 §:n 1 momentti

5) tullilain 93 § (304/2016)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994)

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).


2021 talousarvio 15 000 000
2020 talousarvio 15 000 000
2019 tilinpäätös 13 536 952

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu autoverolain muuttamisesta annetun lain (5/2009) voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 2 000
Yhteensä 2 000

2021 talousarvio 8 000 000
2020 IV lisätalousarvio 3 000 000
2020 talousarvio 6 000 000
2019 tilinpäätös 5 668 683