Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Valtiovarainministeriön tavoitteena on turvata laadukkaat ja saavutettavat digitaaliset palvelut jokaiselle sekä ohjata tulevaisuustyöllä ja julkisen hallinnon strategian toimeenpanolla Suomea kohti ennakointikykyistä, ihmiskeskeistä ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa. Julkisen hallinnon palvelutuotannon kehittämisessä otetaan käyttöön tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet ja osallistetaan kehittämiseen myös palvelujen käyttäjät.

Digitalisaation edistämisohjelman toteutuksella ohjataan viranomaisia digitalisoimaan palvelunsa kattavasti, laadukkaasti ja saavutettavasti kansalaisten ja yritysten käyttöön. Elinkeinotoimintaa harjoittavien käynti- ja paperiasiointi vähenee merkittävästi ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja. Digitukea tarjotaan koko maassa helpottamaan asiointia. Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI:ssa muun muassa jatkokehitetään vuoden 2020 lopussa lanseerattavaa AuroraAI-verkon beta-versiota, jatketaan elinvoimaisten palveluekosysteemien rakentamista ympäri Suomea ja varmistetaan osaamistason ja kyvykkyyksien kehittämisohjelman kautta yhteiskunnan eri toimijoiden kyvykkyys hyödyntää tekoälyn luomia mahdollisuuksia omassa toiminnassaan. Sähköisen tunnistamisen julkisen hallinnon sähköisiin asiointipalveluihin tulee olla koko väestön saatavilla yhdenvertaisesti. Digitaalinen identiteetti -hanke toteuttaa helppokäyttöisen ja saavutettavan tunnistusratkaisun ja uuden fyysiseen asiointiin tarkoitetun henkilöllisyysasiakirjan eli ns. mobiilihenkilökortin. Digi- ja väestötietovirasto toimii operatiivisena organisaationa AuroraAI-verkon toteutuksessa, digitalisaation edistämisohjelman toteuttamisessa, digitaalisen identiteetin toimeenpanossa, digitaalisen turvallisuuden toimeenpanossa sekä digituen tuottamisessa sekä kansalaisille että yrityksille.

Kustannustehokas ja jouheva palveluketju vaatii kykyä siirtää ja vaihtaa tietoa sujuvasti eri viranomaisten välillä. Valtiovarainministeriö varmistaa tämän mahdollistamalla tietojen sujuvan hyödyntämisen ja edistämällä yhteentoimivuutta. Tietopolitiikkaa toteutetaan laatimalla yhdessä muun julkisen hallinnon kanssa tietopoliittisia linjauksia ja periaatteita. Näiden pohjalta edistetään tiedon ja tekoälyn hyödyntämistä eettisesti kestävällä tavalla. Euroopan unionin avoimen datan direktiivi implementoidaan kansalliseen lainsäädäntöön. Eurooppa-yhteistyössä osallistutaan julkisen hallinnon tietopolitiikan edistämisen näkökulmasta Euroopan datatalousstrategian toimeenpanoon. Toteutetaan hallitusohjelman mukaisen tiedon hyödyntämisen ja avaamisen -hankkeen toimenpiteitä.

Digitaalisen toiminnan edellytys on turvallinen digitaalinen ympäristö. Valtiovarainministeriö mahdollistaa digitaalisen toiminnan tehostamalla digitaalista turvallisuutta. Välineitä digitaalisen turvallisuuden tehostamiseksi ovat mm. riskiarvioon perustuvien toimintamallien vahvistaminen, virkamiesten ja kansalaisten osaamisen kehittäminen sekä digitaalisen turvallisuuden alueen säädösvalmistelu ja kansainvälinen yhteistyö. Valtiovarainministeriön johdolla toimeenpannaan valtioneuvoston periaatepäätöstä julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta. Tällä varmistetaan, että kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat luottaa julkisen hallinnon palveluihin.

Valtiovarainministeriö on tunnistanut tuloksellisuusarvioinnin ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakasneuvottelukunnan kannanottojen perusteella Valtorin kehittämisen painopistealueet tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Valtiovarainministeriö ohjaa Valtoria toteuttamaan toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi vuosina 2020—2022. Lisäksi jatketaan yhteisen palvelutuotannon tarpeiden ja mahdollisuuksien selvittämistä ja toimenpiteiden suunnittelua sekä mobiilin viranomaisverkon uudistamista.

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2021 ja vastuussa useista vuoden aikana järjestettävistä tapaamisista ja kokouksista.

01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen kehittämiseen, käyttöönottoihin ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin

6) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Digitaalinen identiteetti 1 000
Digitalisaation edistäminen -22 000
Digitalisaation edistäminen (HO 2019 kertaluonteinen) -13 000
Yhteensä -34 000

2021 talousarvio 8 700 000
2020 IV lisätalousarvio -5 000 000
2020 II lisätalousarvio 2 500 000
2020 talousarvio 42 700 000
2019 tilinpäätös 4 700 000

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän päivittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän päivittäminen 3 000 000
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 1 500 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 3 500 000
eOppiva-palvelukokonaisuuden palveluostot 600 000
Yhteensä 8 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
eOppivan laajentaminen 100
Kieku-järjestelmän uusiminen 3 000
Yhteensä 3 100

2021 talousarvio 8 600 000
2020 IV lisätalousarvio 5 000 000
2020 talousarvio 5 500 000
2019 tilinpäätös 5 500 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 37 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.05) 1 200
Alkoholielinkeinorekisterin uudistushanke (ALLU) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 33.02.05) -1 800
Asiakirjojen automaattinen anonymisointi- ja sisällönkuvailuhanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.01) 80
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 30.40.22) 500
Digitaaliset metsänhoidon suositukset -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 30.40.22) -400
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 764
Eläinten terveydenhallintahanke (ELTE) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -845
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 1 120
Eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän kehittäminen (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -570
Hallinnonalan virastojen hallinnollisten asioiden käsittelyjärjestelmän uudistaminen (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 25.01.21) -1 300
HETI-hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.30.03) 4 000
Kansallinen viisumijärjestelmä (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 24.01.21) 850
Konkurssien ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä (KOSTI-hanke) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 25.20.01) 990
Konkurssien ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä (KOSTI-hanke) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 25.20.01) -590
Konsernilaskennan kehittäminen (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.20.01) 405
Maaseudun Hyrrä-tukien sähköisen käsittelyketjun kehittämishanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 864
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 30.01.05) 500
Metsälaskelmaohjelmiston nykyaikaistaminen ja uudistaminen (MENU) -hanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 30.01.05) -900
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -3 900
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 25.30.01) -1 100
Tasomuutos 17 970
Terveysteknologian ja geenitekniikan rekisterien uudistushanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.06) 370
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 10 830
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -7 780
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.23) 4 700
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 28.70.23) -4 800
Valtioneuvoston yhteinen palveluhallintajärjestelmä (Virkku) -hanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 480
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2020 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.01) 2 573
Ympäristöterveydenhuollon valvontajärjestelmäkokonaisuuden kehittämishanke (YTVK) (v. 2021 rahoitus) (siirto momentille 30.20.01) -1 343
Yhteensä 23 868

2021 talousarvio 37 740 000
2020 IV lisätalousarvio -1 200 000
2020 talousarvio 13 872 000
2019 tilinpäätös 4 745 000

(21.) Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2020 IV lisätalousarvio
2020 talousarvio 1 000 000
2019 tilinpäätös 19 000 000

23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) hankkeen toteutuskustannuksiin

2) hankeaikaisiin jatkuviin ohjelmisto- ja infrastruktuurikustannuksiin

3) määräaikaisen henkilöstön palkkausmenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2020 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 700
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (v. 2021 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 800
Yhteensä 100

2021 talousarvio 5 700 000
2020 talousarvio 5 600 000

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkkoon perustuvan viranomaisviestintäpalvelun käyttö ja ylläpito sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun kehittäminen. Uuden viranomaisviestintäpalvelun kehittämishanke on käynnistetty ja hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen Erillisverkot Oy.


2021 talousarvio 8 100 000
2020 talousarvio 8 100 000
2019 tilinpäätös 8 100 000