Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2021

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Selvitysosa:Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2020—2023 mukaisesti aluehallintovirastojen toiminnan strategiset painopisteet ovat:

  • — turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
  • — lisäämme elinvoimaa
  • — tavoittelemme hiilineutraaliutta.
Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelut ovat turvalliset ja alueellisesti yhdenvertaisesti saatavilla
  • — Riskienhallinta ja varautuminen paranevat
  • — Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus on hyvällä tasolla
  • — Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
  • — Koulutus- ja osaamistaso nousee ja osaavan työvoiman saatavuus paranee
  • — Toimintaympäristö kehittyy yhteistyöllä suotuisasti ja yritysten kilpailuolosuhteet ovat entistä tasapuolisemmat
  • — Ruuantuotannon kilpailukyky, terveellisyys ja turvallisuus paranevat.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 57 642 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastojen talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot, yksityisten sosiaalipalveluiden vuosimaksut, yksityisen terveydenhuollon vuosimaksut ja alkoholivalvonnan vuosimaksut, on budjetoitu momentille 11.19.09.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat YSL:n mukaiset lupa-asiat, mediaanikäsittelyaika, kuukautta hakemuksen vireille tulosta päätöksenantoon 10,5 10 10
Yli vuoden vireillä olleiden kanteluiden osuus, % kaikista kanteluista - <5 <5
Sote-valvontaohjelman AVIen vastuulla olevien toimenpiteiden toteuttaminen, % vuoden toimenpiteistä toteutunut - 100 100
Todettujen tai epäiltyjen eläintautitapausten edellyttämistä hallintopäätöksistä ja selvityksistä on tehty yhden viikon kuluessa, % kaikista tapauksista - 100 100
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Lupasuoritteiden kustannukset / lupasuorite, kolmen vuoden keskiarvon muutos   < 0 < 0
Lupasuoritteiden kpl / htv, kolmen vuoden keskiarvon muutos   > 0 > 0
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 208 1 219 1 240
— aluehallintovirasto 784 778 795
— työsuojelun aluehallintoviranomaiset (momentti 33.02.07) 394 411 415
— muut momentit 30 30 30
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 71 180 67 835 68 972
Bruttotulot 15 660 11 330 11 330
Nettomenot 55 520 56 505 57 642
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 316    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 400    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 14 576 10 600 10 600
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 180 21 200 17 666
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -7 608 -10 600 -7 066
Kustannusvastaavuus, % 65,7 50 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 1 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 30 30
       
Kustannusvastaavuus, % 100 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pankki- ja maksutilien valvonta? järjestelmästä aiheutuvat tietojärjestelmämuutokset -150
Työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen valvonta 130
Vuosimaksujen kertymäarvion korjaus -35
JTS-miljardin tuottavuussäästö -193
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -127
Palkkausten tarkistukset 1 512
Yhteensä 1 137

2021 talousarvio 57 642 000
2020 IV lisätalousarvio -35 000
2020 II lisätalousarvio 2 925 000
2020 talousarvio 56 505 000
2019 tilinpäätös 54 604 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 220 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille aiheutuvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -2
Yhteensä -2

2021 talousarvio 220 000
2020 talousarvio 222 000
2019 tilinpäätös 1 852 000