Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2020

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 341 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta myönnettävien valtionavustusten tulee liittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan. Painopisteinä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö. Määrärahasta 370 000 euroa on tarkoitus varata kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtionavustuksista järjestetään erilliset hakukierrokset.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus; Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus -100
Suomen EU-puheenjohtajuus; kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus -100
Yhteensä -200

2020 talousarvio 1 341 000
2019 talousarvio 1 541 000
2018 tilinpäätös 1 339 280

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain (498/1999) mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2020 talousarvio 45 000
2019 talousarvio 45 000
2018 tilinpäätös 25 911

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 87 662 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 26 449 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 10 645 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 26 612 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 962 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 300 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 565 000
OECD:n jäsenmaksu 3 161 000
WTO:n jäsenmaksu 835 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Maksuosuudet EU:lle 1 379 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 549 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 140 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 4 780 000
Yhteensä 87 662 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muutokset jäsenmaksuissa ja rahoitusosuuksissa 10 289
Valuuttakurssitappiot 2 363
Säästöpäätös -500
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -550
Yhteensä 11 602

2020 talousarvio 87 662 000
2019 talousarvio 76 060 000
2018 tilinpäätös 83 931 000

(67.) Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (kiinteä määräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2019 talousarvio 100 000
2018 tilinpäätös 100 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisten hankkeiden menojen maksamiseen

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivista asiantuntijoista näille organisaatioille aiheutuvien menojen maksamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään 8 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkausmenojen rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa.

Selvitysosa:Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, turvallisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia Itämeren, Barentsin ja arktisella alueella. Suomi edistää kansainvälistä ympäristöyhteistyötä tällä alueella. Tärkeänä osana alueellista yhteistyötä Suomi edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa.

Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Euroopan unionin arktisen politiikan, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 800 000
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 800 000
Venäjä-politiikan toimeenpano 400 000
Yhteensä 2 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen (HO 2019) 400
Tasomuutos -1 800
Yhteensä -1 400

2020 talousarvio 2 000 000
2019 talousarvio 3 400 000
2018 tilinpäätös 1 800 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2020 talousarvio 1 000 000
2019 talousarvio 1 000 000
2018 tilinpäätös 2 671 519