Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
       01. Ulkoasiainhallinto
       10. Kriisinhallinta
       30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
       90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot
            50. Eräät valtionavut
            51. Hädänalaisten avustaminen
            66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
            (67.) Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot
            68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö
            95. Kurssivaihtelut
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2020

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 341 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentilta myönnettävien valtionavustusten tulee liittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan. Painopisteinä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö. Määrärahasta 370 000 euroa on tarkoitus varata kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Valtionavustuksista järjestetään erilliset hakukierrokset.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus; Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus-100
Suomen EU-puheenjohtajuus; kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus-100
Yhteensä-200

2020 talousarvio1 341 000
2019 talousarvio1 541 000
2018 tilinpäätös1 339 280

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain (498/1999) mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2020 talousarvio45 000
2019 talousarvio45 000
2018 tilinpäätös25 911

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 87 662 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon26 449 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon10 645 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille26 612 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille2 962 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW)300 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut3 565 000
OECD:n jäsenmaksu3 161 000
WTO:n jäsenmaksu835 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin5 285 000
Maksuosuudet EU:lle1 379 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista549 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC)1 140 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet4 780 000
Yhteensä87 662 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Muutokset jäsenmaksuissa ja rahoitusosuuksissa10 289
Valuuttakurssitappiot2 363
Säästöpäätös-500
Siirtyvien erien taso (HO 2019)-550
Yhteensä11 602

2020 talousarvio87 662 000
2019 talousarvio76 060 000
2018 tilinpäätös83 931 000

(67.) Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (kiinteä määräraha)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2019 talousarvio100 000
2018 tilinpäätös100 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisten hankkeiden menojen maksamiseen

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivista asiantuntijoista näille organisaatioille aiheutuvien menojen maksamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään 8 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkausmenojen rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa.

Selvitysosa: Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, turvallisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia Itämeren, Barentsin ja arktisella alueella. Suomi edistää kansainvälistä ympäristöyhteistyötä tällä alueella. Tärkeänä osana alueellista yhteistyötä Suomi edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa.

Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Euroopan unionin arktisen politiikan, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö800 000
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö800 000
Venäjä-politiikan toimeenpano400 000
Yhteensä2 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön vahvistaminen (HO 2019)400
Tasomuutos-1 800
Yhteensä-1 400

2020 talousarvio2 000 000
2019 talousarvio3 400 000
2018 tilinpäätös1 800 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2020 talousarvio1 000 000
2019 talousarvio1 000 000
2018 tilinpäätös2 671 519