Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 2 425 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 53 400 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 600 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 44,9 % ja vakuutetut 55,1 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 3,4 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Valtio rahoittaa lisäksi kilpailukykysopimuksessa sovitun työnantajan sairausvakuutusmaksun alennuksen. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2019 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna peritään eläke- ja etuustuloista 1,61 %. Palkkatulosta tai yrittäjän tulosta sairaanhoitomaksua ei peritä. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 14 251 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,54 % ja yrittäjiltä 1,77 %. Alle 14 251 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,23 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 0,77 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä takuueläkelain muuttamisesta siten, että vähimmäismääräisiä päivärahoja korotetaan työmarkkinatuen tasolle, monikko- ja adoptioperheiden asemaa parannetaan, sairauspäivärahan 55 päivän omavastuuaika poistetaan, lääkekorvausten vuosiomavastuurajaa alennetaan sekä sairausvakuutuskorvauksen maksamista julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon jatketaan vuoden 2021 loppuun saakka. Lisäksi takuueläkelakia ja Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että takuueläkettä, eläketukea, nuorten kuntoutusrahaa ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaa vähimmäispäivärahaa korotetaan. Koskee myös momentteja 33.10.54, 33.10.57 ja 33.40.60.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että nuorten ammatillisen kuntoutuksen kriteereitä lievennetään ja nuorelle maksetaan kuntoutusrahaa koko kuntousjakson ajalta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi asumisperusteisen etuuslainsäädännön soveltamisesta rajat ylittävissä tilanteissa.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2019 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 845
Vanhempainpäivärahat 1 008
Perhevapaakorvaus 44
Mata-päivärahat 5
Kuntoutusrahat 131
Työterveyshuolto 361
Yrittäjien lisäpäivät 11
Rahaston 8 %:n osuus 6
Yhteensä 2 414
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 485
Matkat 306
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 50
Lääkäripalkkiot 54
Hammaslääkärinpalkkiot 56
Muut sairaanhoitokorvaukset 70
Kuntoutuspalvelut 410
Rahaston 8 %:n osuus 7
Yhteensä 2 438
Menot yhteensä 4 852
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 321
Työnantajamaksut 673
Yrittäjien lisäpäivät 11
Valtion rahoitusosuus 244
Vuoden 2018 maksuyli-/alijäämä 130
Yhteensä 2 379
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut -
Etuudensaajien maksut 372
Valtion rahoitusosuus 2 182
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 9
Vuoden 2018 maksuyli-/alijäämä -84
Yhteensä 2 479
Tulot yhteensä 4 858
   
Valtion osuudet yhteensä 2 426
Työtulovakuutus  
Vanhempainpäivärahat 31
Vähimmäispäivärahat 211
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 2
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 155
Osuus kilpailukykysopimuksesta 986
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 41

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumisperusteisen sosiaaliturvan muutokset -500
Kuntoutusraha nuoren osallistumistulona 3 000
Lääkekorvausten vuosiomavastuurajan alentaminen 5 000
Monimuotoiset perheet 500
Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen päivärahan korotus 1 100
Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuun poisto 8 100
Tarvearvion muutos 103 210
Työnantajan sairausvakuutusmaksun alennus (Kiky) 165 000
Vähimmäismääräisten päivärahojen korottaminen työmarkkinatuen tasolle 20 400
Yhteensä 305 810

2019 talousarvio 2 425 800 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 2 119 990 000
2017 tilinpäätös 1 942 157 161