Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2019
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 29

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä. Valtuusmenettelyn piiriin kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan kuitenkin maksuperusteisesti.

Selvitysosa:

Hallinnonalan toimintaympäristö

Kansainvälisen keskinäisriippuvuuden lisääntyminen, automaatio, robotit ja tekoäly muuttavat nopeasti yhteiskuntaa, työelämää, instituutioita, ansaintatapoja sekä ihmisten arkea ja osaamistarpeita. Ilmastonmuutos, Eurooppaan suuntautunut muuttoliike ja demokratiaan kohdistuvat maailmanlaajuiset uhat ovat tehneet toimintaympäristöstä epävarman ja muutosherkän. Epävarmuutta lisäävät meneillään olevat arvojen ja asenteiden muutokset. Osaamista, yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja luottamusta ylläpitävien instituutioiden ja politiikkojen merkitys korostuu. Rakenteellisiin muutoksiin sopeutuminen edellyttää sukupolvipoliittista näkemystä ja hallinnonalarajat ylittävää lapsi- ja nuorisopolitiikkaa sekä uusia toimia kasvatuksessa ja koulutuksessa. Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus ja liikkumattomuudesta aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset heikentävät yksilöiden ja yhteiskunnan toimintakykyä.

Maailmanlaajuisesti arvoketjuihin kytkeytyvä tuotanto on mennyt yhä enemmän osaamisintensiiviseen suuntaan. Aiempaa merkittävämpi osuus talouskasvusta muodostuu aineettomasta pääomasta ja sen tuottamasta lisäarvosta. Osaava työvoima on Suomen tärkein kilpailutekijä.

Talouden kasvun myötä työttömyys on alentunut ja avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Työvoiman rekrytointiongelmat ovat lisääntyneet ja ne ovat rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan laajentamisen este. Hallituksen toteuttamilla eri koulutusasteita koskevilla uudistuksilla turvataan osaavan työvoiman saatavuus pitkällä aikavälillä.

Talouden rakennemuutos, ikäsidonnaisten menojen kasvaminen, velkaantuminen, väestörakenteen ja palvelujen edellytysten alueellinen eriytyminen ja julkisen sektorin sopeuttamistoimet asettavat ministeriön toiminnalle tiukat reunaehdot. Samaan aikaan kotimaiset ja kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että Suomen suhteellinen asema osaamisyhteiskuntana on heikentynyt. Koulutustason nousu on pysähtynyt. Nuorten osaamistaso on laskussa ja Suomen tiede on jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan.

Koulutusjärjestelmän laadun ja vaikuttavuuden parantaminen edellyttävät uudenlaisia, avoimia ja kokeilevia toimintatapoja sekä aiempaa aktiivisempaa kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön kehityksen seurantaa ja siihen vaikuttamista. Väestön osaamistason nostaminen ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen edellyttävät yhteistyötä lasten ja nuorten kasvuyhteisöissä.

Kulttuurin toimialan kehittäminen edellyttää toimenpiteitä luovan työn ja tuotannon, osallisuuden ja kulttuuriin osallistumisen sekä kulttuurin perustan ja jatkuvuuden strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Painopisteinä ovat toimialan valtionosuusjärjestelmän kehittäminen ja taiteilijoiden työskentelyedellytysten parantaminen. Luovat alat ovat voimakkaasti digitaalisuutta hyödyntäviä kasvualoja, joiden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle digitaalinen kehitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Kansalaisvaikuttaminen digitalisoituu ja ilmiöpohjaistuu. Erilaiset vaihtoehtoiset totuudet ovat haaste demokratialle ja luottamukselle.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
  • — Osaaminen, osallisuus, sivistys ja luovuus vahvistuvat
  • — Yhteiskunnan yhdenvertaisuus, avoimuus ja vakaus lisääntyvät
  • — Osaavan työvoiman saatavuus sekä tieteen taso, vaikuttavuus ja innovaatioiden kaupallistettavuus paranevat .
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Luodaan ja vakiinnutetaan hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kestävä kehitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon tavoitteiden toteutumista yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja osaavan Suomen kehittämisessä. Tarkoituksena on jatkaa uudistusten toimeenpanoa varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulutuksessa kiinnittämällä huomiota yhteisvastuun, kulttuurien moninaisuuden ja kansainvälisyyden, terveiden elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamiseen.

Lisäksi pyritään varmistamaan kaikille avoin ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Opetusryhmäkokoja pienennetään, koulukäyntiavustajien määrää lisätään ja erityisopetuksen laatua kehitetään. Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta edistetään ja haasteellisilla alueilla toimivien päiväkotien henkilöstömäärää pyritään lisäämään. Rakennetaan koulutus- ja työelämäpolkuja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille. Korkeakoulut myös edistävät kestävää kehitystä opetus- ja tutkimustoiminnassaan.

Kirkollisasiat

Tavoitteena on turvata toimintaedellytykset evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle sekä muille uskonnollisille yhdyskunnille, edistää mahdollisuuksia uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen sekä muilla tavoin edistää uskonnonvapauden toteutumista. Hautaustoimen yleisessä järjestämisessä lähtökohtana on uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden sekä arvokkuuden ja kunnioittavuuden toteutuminen.

Valtionosuusmäärärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (1 000 euroa)

Mom.Toimintamuoto2017
TP
2018
TA
2019
TAE
2018/2019
muutos
      
29.10.30Yleissivistävä koulutus674 602704 808703 585-1 223
29.10.31Vapaa sivistystyö145 000152 433155 2302 797
29.20.30Ammatillinen koulutus716 535774 071803 25129 180
29.20.33Nuorten aikuisten osaamisohjelma24 2665 048--5 048
29.80.30Kirjastot3 7003 7003 700-
29.80.31 ja 52Teatterit, orkesterit ja museot103 513105 097105 17780
29.90.50 ja 52Liikunnan koulutuskeskukset17 78317 94317 888-55
29.90.50Kuntien liikuntatoimi19 50019 51519 54530
29.91.50Kuntien nuorisotyö8 0378 0207 975-45
Yhteensä 1 712 9361 790 6351 816 35125 716
      
Arvio valtionosuuksien ja -avustusten jakautumisesta   
Kunnat ja kuntayhtymät 897 255927 549940 87013 321
— Kunnat -80 323-94 610-95 969-1 359
— Kuntayhtymät 977 5781 022 1591 036 83914 680
Yksityiset 815 681863 086875 48112 395

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukainen kunnan omarahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin vuonna 2019 on 58,07 % lisättynä 14,69 eurolla kunnan asukasta kohti ammattikorkeakoulujen rahoituksesta poistamisen johdosta. Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun em. lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muuttamiseksi siten, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kustannustason arvioidusta muutoksesta aiheutuva tarkistus valtionosuuksiin jätetään säästösyistä tekemättä vuonna 2019.

Rahapelitoiminnan tuotto

Veikkaus Oy:n varsinainen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämisen osalta vuodelle 2019 on 542,6 milj. euroa. Varsinaisen tuottoarvion lisäksi jakamattomia voittovaroja tuloutetaan yhteensä 16,85 milj. euroa ja palautuneita käyttämättömiä veikkausvoittovaroja 4,364 milj. euroa, jolloin rahapelitoiminnan voittovaroja on käytettävissä vuonna 2019 yhteensä 563,814 milj. euroa eli noin 6,7 milj. euroa vähemmän vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille arpajaislain (1047/2001) 17 a §:n mukaisesti.

Rahapelitoiminnan voittovarat1) ja samoihin tarkoituksiin myönnetyt muut määrärahat, milj. euroa

 2012
TP
2013
TP
2014
TP
2015
TP
2016
TP
2017
TP
2018
TA
2019
TAE
         
Tiede409,9398,8308,6258,3424,9432,7497,3501,6
— voittovarat101,2102,2102,4102,2103,2104,4106,5107,6
— budj.varat2)308,7296,6205,4156,1321,7328,3390,8394,0
         
Taide432,6451,8458,3470,3458,6460,8458,8443,6
— voittovarat222,4224,6237,0236,9233,3233,4238,3246,3
— budj.varat210,2227,2221,3233,4225,4227,4220,5197,4
         
Liikunta153,6151,7187,4188,5154,9178,6173,4157,9
— voittovarat150,9151,6147,3148,0147,1166,2164,9154,7
— budj.varat2,70,140,140,57,812,38,53,3
         
Nuoriso71,873,974,374,473,176,876,576,5
— voittovarat51,952,452,853,052,752,654,855,3
— budj.varat19,921,521,521,420,424,221,721,2
Voittovarat yhteensä526,4530,8539,5540,1536,3556,7564,5563,8

1) Rahapelitoiminnan voittovarat ovat vuoteen 2017 saakka veikkausvoittovaroja.

2) Määrärahoihin ei sisälly yliopistojen valtionrahoituksen mom. 29.40.50 määrärahat.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
29.10.01Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)  
 — vuokrasopimusvaltuus2,7-
29.40Korkeakouluopetus ja tutkimus  
 — Suomen Akatemian tutkimushankevaltuus343,3368,4
29.40.20Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)  
 — tutkimushankevaltuus33,0-
29.40.54Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)  
 — tutkimushankevaltuus55,655,6
29.80.75Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)  
 — perusparannus- ja pienhankevaltuus1,31,0

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2017—2019

  v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
  1000 €%
 
01.Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot248 637244 408240 794-3 614-1
01.Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 67417 67217 770981
02.Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)60 20558 45858 7162580
03.Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 9727 4536 314-1 139-15
21.Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)3 0583 0583 108502
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)29 68828 60131 0002 3998
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha)1 5371 5371 337-200-13
51.Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)3 3133 3133 3130
52.Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)114 000114 000114 0000
53.Eräät maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)8 0908 0903 010-5 080-63
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 1002 2262 2260
10.Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus903 894945 895924 040-21 855-2
01.Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)42 18341 25443 2051 9515
20.Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)34 01639 55714 707-24 850-63
30.Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)674 602704 808703 585-1 2230
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)145 500152 433155 2302 7972
51.Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 5937 8437 313-530-7
20.Ammatillinen koulutus759 287813 786838 06024 2743
01.Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 9757 9308 0721422
21.Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)10 51126 73726 7370
30.Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)716 535774 071803 25129 1804
(33.)Nuorten aikuisten osaamisohjelma (kiinteä määräraha)24 2665 048-5 048-100
40.Korkeakouluopetus ja tutkimus3 329 3873 303 7823 137 249-166 533-5
01.Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 08111 60511 542-63-1
02.Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 96017 03119 4322 40114
03.Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 1451 1131 108-50
04.Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 6811 6481 665171
20.Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)110 981142 82158 715-84 106-59
22.Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)8 5008 5008 5000
50.Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 800 8141 767 4281 750 513-16 915-1
51.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)221 610276 665276 140-5250
53.Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen (arviomääräraha)104 380106 497107 5671 0701
54.Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)46 00454 37955 6311 2522
55.Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)834 915826 250826 4642140
66.Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)19 31719 84519 9721271
(86.)Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (siirtomääräraha 2 v)24 000-24 000-100
(89.)Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)150 00046 000-46 000-100
70.Opintotuki714 907588 895586 167-2 7280
01.Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)696613635224
52.Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)34 60554 20059 2005 0009
55.Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)602 051449 326441 206-8 120-2
57.Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)30 71231 45631 6261701
59.Koulumatkatuki (arviomääräraha)46 84353 30053 5002000
80.Taide ja kulttuuri460 806458 802443 736-15 066-3
01.Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 0523 9664 1151494
03.Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 1212 2772 109-168-7
04.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)23 09319 31619 9996834
05.Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 9374 8665 1993337
06.Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 0805 9696 67070112
16.Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)17 97118 96019 2252651
20.Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)15 40015 68615 8041181
30.Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)3 7003 7003 7000
31.Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)48 38848 56546 482-2 083-4
(35.)Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)8 0008 000-8 000-100
40.Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)02522520
41.Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)26 64826 64824 648-2 000-8
50.Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)8 2937 880915-6 965-88
51.Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)14 05914 61514 8532382
52.Rahapelitoiminnan tuotot taiteen edistämiseen (arviomääräraha)233 369238 294246 2607 9663
53.Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)26 84727 38126 867-514-2
55.Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)1 9501 9501 9500
(59.)Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v)10 0000
72.Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)7397397390
75.Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)5 1593 6883 8992116
95.Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)050500
(96.)Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v)6 000-6 000-100
90.Liikuntatoimi178 562173 433157 941-15 492-9
30.Avustus Liikkuva opiskelu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)7 0007 0002 800-4 200-60
50.Rahapelitoiminnan tuotot urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)166 236164 939154 667-10 272-6
52.Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)1 8261 494474-1 020-68
(55.)Valtionavustus liikuntapaikan rakentamiseen KymiRing Oy:lle (siirtomääräraha 2 v)3 5000
91.Nuorisotyö76 79576 49376 4930
50.Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)52 64254 77055 3205501
51.Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)20 00319 92319 523-400-2
52.Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)4 1501 8001 650-150-8
Yhteensä6 672 2746 605 4946 404 480-201 014-3
 Henkilöstön kokonaismäärä 2 5682 5102 474