Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 102 634 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot, yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot sekä Konkurssiasiamiehen toimiston erityistilintarkastuksista takaisin perittävät korvaukset.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vankeuslain (767/2005) muuttamisesta. Esityksen mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä hetkellä osan näistä tehtävistä hoitaa ulosottolaitos.

Ulosottoon arvioidaan v. 2015 saapuvan 2,8 milj. asiaa (v. 2013 3,1 milj. asiaa, v. 2014 arviolta 2,8 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on hieman noussut (527 000 eri velallista v. 2011, 529 000 eri velallista v. 2012 ja 538 000 eri velallista v. 2013). Vuoden 2013 lopussa ulosotossa oli kaikkiaan 238 000 velallista, joista pitkäkestoisessa ulosotossa eli yli kolme vuotta ulosotossa yhtäjaksoisesti oli ollut 19 % ja alle vuoden 58 %.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen toiminnalle vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tulostavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 3 008 2 900 2 700
Peritty (milj. euroa) 1 031 950 945
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,1 0,1 0,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 46 45 45
Rahamääristä, % 50 45 45
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,9 6,9 7,2
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 33 37 37
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 408 2 245 2 209
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 39 25 20
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa) 117 90 90
Konkurssipesien erityistarkastuksia 124 140 130
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 92 80 70
Ulosottokanteluiden määrä 65 70 70
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 5 5,2 5,2

Ulosoton tavoitteena on tehokas velkojen perintä samalla asianosaisten oikeusturvasta huolehtien. Ulosottovirastojen toiminnassa pyritään etupainotteiseen toimintaan, jossa velallisen taloudellinen tilanne saadaan selvitettyä, syrjääntymistä ehkäistyä ja oikeat toimenpiteet valittua mahdollisimman nopeasti asian vireille tultua. Lyhyiden käsittelyaikojen tavoitteena on velallisen lisävelkaantumisen ehkäiseminen ja luottotappioiden torjunta.

Erikoisperinnän ja vaativan perinnän avulla pyritään puuttumaan myös aikaa vieviin ja laajaa selvitystyötä edellyttäviin tapauksiin, joissa ulosottoa pyritään tarkoituksellisesti välttelemään erilaisin omaisuusjärjestelyin.

Hallitusohjelman mukaisesti harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä on tehostettu kehittämällä erikoisperintää ja lisäämällä konkurssipesien erityistarkastuksia.

Konkurssien määrä on pysynyt korkealla tasolla ja se on lisännyt Konkurssiasiamiehen toimiston työmäärää. Vuoden 2014 keväällä Konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli noin 3 860 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 450 on julkisselvitystä sekä noin 900 yrityssaneerausta. Konkurssiasiamiehen toimiston toimintaa tehostetaan kehittämällä työmenetelmiä ja hyödyntämällä konkurssien ja yrityssaneerausten tietohallintajärjestelmää, joka otettiin tuotantokäyttöön v. 2013.

Konkurssimenettelyä voidaan konkurssiasiamiehen hakemuksesta jatkaa julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän vähävaraisuuden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden vuoksi. Erityistarkastusten kohteena ovat raukeavat ja vähävaraiset konkurssipesät, joihin erityistarkastus tehdään konkurssivelallisen tekemien talousrikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi. Sekä julkisselvitysmenettelyllä että erityistarkastuksilla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Erityistarkastusmenoista arvioidaan saatavan perityksi valtiolle takaisin 14 %. Tavoitteena on käynnistää vuosittain 60—80 julkisselvitystä sekä tehdä 130—150 velallisen ja konkurssipesän hallinnon erityistarkastusta. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan liittyvää viranomaisyhteistyötä jatketaan ja hyvää pesänhoitotapaa kehitetään pesänhoitajien koulutuksella sekä hyvää pesänhoitotapaa koskevien suositusten päivityksellä yhdessä konkurssiasiain neuvottelukunnan kanssa.

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 72 000 000 euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 104 778 105 491 102 754
Bruttotulot 119 114 120
Nettomenot 104 659 105 377 102 634
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 550    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 105    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -21 000 euroa, tuottavuusmääräraha 8 000 euroa) -13
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentille 25.40.01) -274
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -50
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -26
Palkkaliukumasäästö -189
Palkkausten tarkistukset 581
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen lisäsäästö -1 213
Toimintamenojen tuottavuussäästö -529
Vuokramenojen indeksikorotus 118
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -148
Yhteensä -2 743

2015 talousarvio 102 634 000
2014 talousarvio 105 377 000
2013 tilinpäätös 106 214 000