Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa: Vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanossa huolehditaan täytäntöönpanon varmuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Rangaistusta suorittavien edellytyksiä rikoksettomaan elämäntapaan parannetaan ja riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vähennetään. Rangaistusten täytäntöönpanon sisältöjä kehitetään erityisesti yhteiskunnan normaalipalvelujen käyttöä tehostamalla jatkumoiden turvaamiseksi.

Vankiluvun arvioidaan v. 2015 hieman laskevan edellisestä vuodesta. Valvotun koevapauden ja valvontarangaistuksen käytön lisääminen alentavat vankilassa olevien vankien määrää. Pitkäaikais-, tutkinta- ja ulkomaalaisten vankien suhteellinen osuus on koko 2000-luvun ajan noussut. Yksinomaan elinkautisvankien osuus vangeista on jo lähes 7 %. Toisaalta enemmistöllä vangeista vankilassaoloaika on enintään kolme kuukautta. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2014 tasolla.

Toiminnan laajuus

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Vankeja keskimäärin3 1753 1753 150
Vapaudesta vankilaan tulleet5 8095 7005 650
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin3 3243 2503 250
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset4 2704 2004 200
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 7 9407 4007 400

Rikosseuraamuslaitos päivittää sopeuttamis- ja toimitilasuunnitelmansa nopeasti vaikuttavien ja pysyvien toimintamenosäästöjen varmistamiseksi. Vähentyvä henkilöstömäärä edellyttää toimitilaverkoston tiivistämistä yhdistämällä yksiköitä sekä lakkauttamalla niitä. Toiminnan taso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaiseksi.

Mikkelin vankilan peruskorjaus valmistuu ja Helsingin vankilan peruskorjaus käynnistyy vuoden 2015 aikana.

Yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuden täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät siirretään ulosotolta Rikosseuraamuslaitokselle. Muutos mahdollistaa täytäntöönpanon aloitusprosessin sisällöllisen kehittämisen. Resursseja kohdennetaan valvontarangaistuksen toimeenpanoon, valvotun koevapauden valmisteluun ja valvontaan sekä vapauttamisvaiheen verkostoyhteistyöhön. Vapautumista suoraan suljetuista vankiloista vähennetään. Tavoitteena on, että v. 2015 valvotussa koevapaudessa on päivittäin keskimäärin 190 vankia. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähankkeessa (Roti) jatketaan tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä.

Tietoja henkilöstöstä

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
arvio
    
Henkilöstömäärä, htv2 7682 7422 709
Keski-ikä45,145,246,1
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv14,013,012,5

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 942 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vankeuslain (767/2005) muuttamisesta. Esityksen mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Tällä hetkellä osan näistä tehtävistä hoitaa ulosottolaitos.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosten säilytysvarmuus, %99,299,299,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %353737
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, %636260
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista878080
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä858383
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1,361,331,38
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv12,011,912,0
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv261260260
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki61 89663 08564 635
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava5 3276 0746 084

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano190 748
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)7 290
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 791
Täytäntöönpanoyksikkö1 657
Terveydenhuoltoyksikkö15 779
Ostopalvelut palvelukeskuksilta10 677
Yhteensä228 942

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot238 275243 771 242 712
Bruttotulot14 29114 56513 770
Nettomenot223 984229 206 228 942
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 635  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 614  

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2013
toteutuma
2014
arvio
2015
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot10 10510 0009 700
— muut tuotot889955800
Tuotot yhteensä10 99410 95510 500
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset10 57410 3009 500
— osuus yhteiskustannuksista10 72610 80010 850
Kustannukset yhteensä21 30021 10020 350
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-10 306-10 145-9 850
Kustannusvastaavuus, %525252

1) Ei sisällä ateriakorvauksia ja palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (siirto momentilta 28.70.20)530
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti, aiemmin ATJ) (vuoden 2014 talousarvion siirto momentilta 28.70.20)-1 670
Toimitilamenot800
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -47 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa)-30
Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01)274
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-155
Palkkaliukumasäästö-327
Palkkausten tarkistukset1 158
Säästöpäätös-1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 159
Vuokramenojen indeksikorotus639
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-324
Tasomuutos1 000
Yhteensä-264

2015 talousarvio228 942 000
2014 talousarvio229 206 000
2013 tilinpäätös225 963 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 400 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa: Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 165 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 31 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2015 talousarvio5 400 000
2014 talousarvio5 400 000
2013 tilinpäätös5 400 000