Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) vuonna 2011 tai aikaisemmin myönnettyjen lähialueyhteistyövaltuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Selvitysosa:Edistetään mm. pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksien kautta kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin monenvälisiin hankkeisiin lähialueilla. Edistetään Suomen aktiivisempaa osallistumista Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 1 706 000
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 640 000
Venäjä-toimintaohjelman toimeenpano 640 000
Muut 214 000
Yhteensä 3 200 000

Lähialueyhteistyövaltuuden käyttöön liittyvistä ennen vuotta 2012 tehdyistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2013 396 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.(20.66) 3 000
Siirto momentilta 24.01.29 200
Yhteensä 3 200

2013 talousarvio 3 200 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentti on uusi, ja sen määrärahaksi esitetään 3,2 miljoonaa euroa (ns. IBA-määräraha).

Samanaikaisesti päättyy vuonna 1992 aloitetun lähialueyhteistyön rahoitus. Suomen ja Venäjän välille on solmittu uusi tasavertaiseen kumppanuuteen perustuva sopimus rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä, jonka tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat EU:n raja-alueyhteistyöohjelmat.

Momentin määrärahalla on tarkoitus tehostaa pohjoisilla alueilla tehtävää alueellista yhteistyötä ja edesauttaa Suomen aktiivista osallistumista pohjoisten alueneuvostojen yhteistyöhankkeisiin. Sillä voidaan tukea myös hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa. Toteutettava yhteistyö perustuu osallistuvien maiden yhteisrahoitukseen. Suomen rahoituksella voidaan siten edistää EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Siemenrahalla saatavasta vipuvaikutuksesta hyvänä esimerkkinä ovat pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet, joiden rahoitus siirtyy käsiteltävälle IBA-momentille. Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudessa (NDEP) tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää Suomeen kohdistuvia ympäristöhaittoja ja riskejä sekä parantaa Itämeren ja Suomenlahden tilaa. Sosiaali- ja terveyskumppanuudessa (NDPHS) painotetaan tartuntatautien, ehkäisyä ja liikenne- ja logistiikkakumppanuuden (NDPTL) tavoitteena on kehittää liikenne- ja kuljetussektoria Pohjois-Euroopassa ja siten edistää talouden ja kaupan kehittymistä.

Hallitus on hyväksynyt 10.10.2012 arktiset linjaukset, joiden pohjalta tullaan identifioimaan Suomen arktista profiilia tukevia hankekokonaisuuksia. Arktisille alueille kohdistuu huomattava taloudellinen ja poliittinen mielenkiinto. Linjausten tavoitteena on edistää suomalaisen osaamisen hyödyntämistä alueella. Toimintaa ohjaavana visiona on, että Suomi osaa sovittaa yhteen ympäristön reunaehdot ja arktiset toimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Tämä osaaminen on perusta arktisen alueen liiketoimintamahdollisuuksille sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymyksille.

Valiokunta korostaa, että uuden momentin määräraha tulee käyttää nimenomaan siemenrahana konkreettisessa hankeyhteistyössä, jossa hyödynnetään Suomen asiantuntemusta ja osaamista sekä otetaan huomioon Suomen kansallinen etu. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä ulkoasiainministeriön ja muiden ministeriöiden välillä. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Suomelle on tulossa merkittäviä puheenjohtajuuksia vuonna 2013 Itämeren valtioiden neuvostossa ja Barentsin euroarktisessa neuvostossa, ja pitää tärkeänä, että näiden tehtävien ja yleensäkin neuvostoissa (edellisten lisäksi Arktinen neuvosto) toimimisen rahoitus hankitaan muista lähteistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) vuonna 2011 tai aikaisemmin myönnettyjen lähialueyhteistyövaltuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 aikana Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) enintään 900 000 eurolla.

Selvitysosa:Momentille lisätään 900 000 euron sopimuksentekovaltuus, jonka perusteella Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) vuosina 2014—2016.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 3 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 aikana Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) enintään 900 000 eurolla.