Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

10. KriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Suomi on aktiivisesti mukana EU:n ja keskeisten kriisinhallintaa toteuttavien kansainvälisten järjestöjen työssä osallistuen toiminnan ja sen edellyttämien valmiuksien kehittämiseen. Suomi osallistuu kriisinhallintatehtäviin eri puolilla maailmaa painopistealueiden ollessa Afganistanissa, Libanonissa, Afrikassa ja Kosovossa. Suomen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisessa korostuu myös kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja turvallisuustoimijoiden kouluttaminen. Operaatio-osallistumisen ohella pyritään panostamaan lisääntyvästi kriisinhallinnan koulutusosaamisen viemiseen. Tavoitteena on vahvistaa kehittyvien maiden omaa kriisinhallintakykyä, erityisesti Afrikassa. Siviilikriisinhallintaan osallistuminen on tarkoituksenmukaista keskittää niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, joissa Suomen panostuksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu Euroopan unioinin operaatioihin.

Sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 530 henkilöä.

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 62 802 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000
05. Yhteiset menot 4 841 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 248 000
10. Atalanta-operaation menot 3 597 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000
Yhteensä 62 802 000

Selvitysosa:Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna 2013. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 400 sotilasta. YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset tuloutetaan momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 12 820
Yhteensä 12 820

2013 talousarvio 62 802 000
2012 talousarvio 49 982 000
2011 tilinpäätös 40 246 515

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Tyhjä elementti, POISTA

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 934 000
10. Atalanta-operaation menot 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000
Yhteensä 62 802 000

Selvitysosa:Päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohdan 05. määrärahaa on lisätty 335 000 euroa AVPD (Autonomous Vessel Protection) -rotaation menoihin ja käyttösuunnitelmakohdan 10. määrärahaa vähennetty 1 021 000 euroa operaation esikuntaupseereiden määrän ja AVPD-osaston operaatioajan tarkennuttua. Edellä mainittujen operaatioiden määrärahojen muutokset, 686 000 euroa, on kohdennettu käyttösuunnitelmakohtaan 09.


2013 talousarvio 62 802 000
2012 III lisätalousarvio
2012 talousarvio 49 982 000
2011 tilinpäätös 40 246 515

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 62 802 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 934 000
10. Atalanta-operaation menot 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000
Yhteensä 62 802 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot - +50 000 50 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000 - 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000 - 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000 +1 015 000 6 191 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000 +125 000 991 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000 - 15 225 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 934 000 -4 814 000 18 120 000
10. Atalanta-operaation menot 2 576 000 - 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000 - 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000 +2 535 000 15 403 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +1 089 000 1 089 000
Yhteensä 62 802 000 - 62 802 000

Selvitysosa:Libanonin johtovaltiovastuu ja kriisinhallintaoperaatio sekä ALTHEA-operaation tarkentuneet palkkauskustannukset aiheuttavat lisämäärärahatarpeen käyttösuunnitelmakohtiin 05. 1 015 000 euroa, 06. 125 000 euroa ja 14. 2 535 000 euroa. Käyttösuunnitelmaan lisätyt EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot ja EUTM/Malin koulutusoperaation menot aiheuttavat määrärahatarpeen käyttösuunnitelmakohtiin 01. 50 000 euroa ja 15. 1 089 000 euroa. Tarvittavat määrärahat, 4 814 000 euroa, katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 62 802 000
2012 tilinpäätös 36 699 363
2011 tilinpäätös 40 246 515

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen käyttösuunnitelma Lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
         
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot - +50 000 50 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000 - 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000 - 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000 +1 015 000 6 191 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000 +125 000 991 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000 - 15 225 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 934 000 -4 814 000 18 120 000
10. Atalanta-operaation menot 2 576 000 - 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000 - 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000 +2 535 000 15 403 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +1 089 000 1 089 000
Yhteensä 62 802 000 - 62 802 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot - +50 000 - 50 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000 - - 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000 - - 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000 +1 015 000 - 6 191 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000 +125 000 - 991 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000 - +511 000 15 736 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 934 000 -4 814 000 -731 000 17 389 000
10. Atalanta-operaation menot 2 576 000 - - 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000 - - 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000 +2 535 000 - 15 403 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +1 089 000 - 1 089 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) - - +220 000 220 000
Yhteensä 62 802 000 - - 62 802 000

Selvitysosa:Suomi osallistuu noin viiden henkilön vahvuudella Malin YK-operaatioon (MINUSMA), minkä johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) ja tarkoitukseen varataan 220 000 euroa. Käyttösuunnitelmakohtaan 08. lisätään 511 000 euroa tarkentuneiden palkkausmenojen sekä rotaatioiden vaihdon perehdytysjakson pidentymisestä johtuen. Tarvittavat määrärahat, 731 000 euroa, katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 62 802 000
2012 tilinpäätös 36 699 363
2011 tilinpäätös 40 246 515

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot - +50 000 - 50 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000 - - 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000 - - 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000 +1 015 000 - 6 191 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000 +125 000 - 991 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000 - +511 000 15 736 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 934 000 -4 814 000 -731 000 17 389 000
10. Atalanta-operaation menot 2 576 000 - - 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000 - - 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000 +2 535 000 - 15 403 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +1 089 000 - 1 089 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) - - +220 000 220 000
Yhteensä 62 802 000 - - 62 802 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 17 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu, menoihin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 16 660 000
02. Vaalitarkkailijat 300 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000
Yhteensä 17 360 000

Selvitysosa:Määräraha on mitoitettu siviilikriisinhallintatoimintaan osallistuvan 130 asiantuntijan mukaisesti ottaen huomioon ne siviilikriisinhallinnan operaatiot ja tukitoiminnot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan erityisesti Euroopan unionin laajentuvien siviilikriisinhallintatehtävien myötä. Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 8
Yhteensä 8

2013 talousarvio 17 360 000
2012 talousarvio 17 352 000
2011 tilinpäätös 18 145 173

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 17 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu, menoihin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 16 660 000
02. Vaalitarkkailijat 300 000
03. Rauhanvälittäminen 400 000
Yhteensä 17 360 000

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 1 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -1 000
2013 talousarvio 17 360 000
2012 tilinpäätös 13 308 014
2011 tilinpäätös 18 145 173

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 1 000 euroa.