Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti.

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tehostaa toimintaansa pohjoisilla alueilla tehtävässä alueellisessa yhteistyössä. Toiminnassa painotetaan ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa, kuten Itämeren valtioiden neuvostossa, Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa. Lisäksi tuetaan hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa edistämällä yhteistyömuotojen kehittymistä Venäjän kanssa.

Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita ovat mm. ympäristönsuojelu, terveyden edistäminen ja taloudellisen kehityksen edellytysten turvaaminen. Lisäksi alueellista yhteistyötä ohjaavat EU:n Itämeri-strategian ja Suomen arktisen strategian tavoitteet.

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 693 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 509 000
Suomen YK-liitto 300 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 75 000
Saamelaisneuvosto 75 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 30 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 100 000
Suomen Atlantti-seura 94 000
Crisis Management Initiative ry 410 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 35 000
Yhteensä 1 693 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Crisis Management Initiative ry -40
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt -15
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus -6
Kuurojen liitto -50
Suomen Atlantti-seura -6
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi -5
Suomen YK-liitto -15
Yhteensä -137

2013 talousarvio 1 693 000
2012 talousarvio 1 830 000
2011 tilinpäätös 1 850 364

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Eduskunta on vuosina 2010—2012  lisännyt momentille avustuksen Kuurojen maailmanliitolle. Kuurojen maailmanliitto on Suomeen rekisteröitynyt kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka pääsihteeristö myös sijaitsee Suomessa. Suomen valtion suoran tuen osuus on ollut noin kolmannes liiton rahoituksesta.

Kuurojen maailmanliitto toimii 133 kansallisen kuurojen järjestön katto-organisaationa. Sen tehtävänä on edistää maailman noin 70 miljoonan kuuron ihmisoikeuksien toteutumista ympäri maailmaa. Liitto mm. tukee, neuvoo ja kouluttaa jäsenjärjestöjään, toimii asiantuntijana YK:ssa ja muissa kansainvälisissä verkostoissa sekä tuottaa tietoa ja viittomakielistä materiaalia.

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa Kuurojen maailmanliiton toiminnan avustamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 743 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 509 000
Suomen YK-liitto 300 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 75 000
Saamelaisneuvosto 75 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 30 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 100 000
Suomen Atlantti-seura 94 000
Crisis Management Initiative ry 410 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 85 000
Yhteensä 1 743 000

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 39 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2013 talousarvio 39 000
2012 talousarvio 39 000
2011 tilinpäätös 36 840

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 39 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 90 051 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 24 431 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 12 439 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 30 934 000
Maksuosuus YK:n päämajan peruskorjaukseen (CMP) 1 555 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 3 029 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 385 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 518 000
OECD:n jäsenmaksu 2 363 000
WTO:n jäsenmaksu 1 018 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 885 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 560 000
Muut jäsenmaksut 5 934 000
Yhteensä 90 051 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen maksuosuus Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon 1 036
Suomen osuus YK:n sotarikostuomioistuimelle 149
Suomen osuus YK:n talousarvioon 1 608
Valuuttakurssivaikutus 3 430
WTO:n jäsenmaksu 50
Yhteensä 6 273

2013 talousarvio 90 051 000
2012 talousarvio 83 778 000
2011 tilinpäätös 90 768 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 90 051 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa

2) Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuksiin.

Selvitysosa:Energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä. Koeohjelman kustannusten osalta määrärahat osoitetaan ulkoasiainministeriölle. Koeohjelman kustannuksiin kuuluu myös eräitä ns. yhteistoteutushankkeisiin kuuluvia kustannuksia.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
         
Sopimusvaltuus        
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 305 305 73 683
Menot yhteensä 305 305 73 683

2013 talousarvio 500 000
2012 talousarvio 500 000
2011 tilinpäätös 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa

2) Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuksiin.

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) vuonna 2011 tai aikaisemmin myönnettyjen lähialueyhteistyövaltuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Selvitysosa:Edistetään mm. pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksien kautta kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin monenvälisiin hankkeisiin lähialueilla. Edistetään Suomen aktiivisempaa osallistumista Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 1 706 000
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 640 000
Venäjä-toimintaohjelman toimeenpano 640 000
Muut 214 000
Yhteensä 3 200 000

Lähialueyhteistyövaltuuden käyttöön liittyvistä ennen vuotta 2012 tehdyistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2013 396 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.(20.66) 3 000
Siirto momentilta 24.01.29 200
Yhteensä 3 200

2013 talousarvio 3 200 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentti on uusi, ja sen määrärahaksi esitetään 3,2 miljoonaa euroa (ns. IBA-määräraha).

Samanaikaisesti päättyy vuonna 1992 aloitetun lähialueyhteistyön rahoitus. Suomen ja Venäjän välille on solmittu uusi tasavertaiseen kumppanuuteen perustuva sopimus rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä, jonka tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat EU:n raja-alueyhteistyöohjelmat.

Momentin määrärahalla on tarkoitus tehostaa pohjoisilla alueilla tehtävää alueellista yhteistyötä ja edesauttaa Suomen aktiivista osallistumista pohjoisten alueneuvostojen yhteistyöhankkeisiin. Sillä voidaan tukea myös hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa. Toteutettava yhteistyö perustuu osallistuvien maiden yhteisrahoitukseen. Suomen rahoituksella voidaan siten edistää EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Siemenrahalla saatavasta vipuvaikutuksesta hyvänä esimerkkinä ovat pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet, joiden rahoitus siirtyy käsiteltävälle IBA-momentille. Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudessa (NDEP) tuetaan hankkeita, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää Suomeen kohdistuvia ympäristöhaittoja ja riskejä sekä parantaa Itämeren ja Suomenlahden tilaa. Sosiaali- ja terveyskumppanuudessa (NDPHS) painotetaan tartuntatautien, ehkäisyä ja liikenne- ja logistiikkakumppanuuden (NDPTL) tavoitteena on kehittää liikenne- ja kuljetussektoria Pohjois-Euroopassa ja siten edistää talouden ja kaupan kehittymistä.

Hallitus on hyväksynyt 10.10.2012 arktiset linjaukset, joiden pohjalta tullaan identifioimaan Suomen arktista profiilia tukevia hankekokonaisuuksia. Arktisille alueille kohdistuu huomattava taloudellinen ja poliittinen mielenkiinto. Linjausten tavoitteena on edistää suomalaisen osaamisen hyödyntämistä alueella. Toimintaa ohjaavana visiona on, että Suomi osaa sovittaa yhteen ympäristön reunaehdot ja arktiset toimintamahdollisuudet kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Tämä osaaminen on perusta arktisen alueen liiketoimintamahdollisuuksille sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymyksille.

Valiokunta korostaa, että uuden momentin määräraha tulee käyttää nimenomaan siemenrahana konkreettisessa hankeyhteistyössä, jossa hyödynnetään Suomen asiantuntemusta ja osaamista sekä otetaan huomioon Suomen kansallinen etu. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä ulkoasiainministeriön ja muiden ministeriöiden välillä. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Suomelle on tulossa merkittäviä puheenjohtajuuksia vuonna 2013 Itämeren valtioiden neuvostossa ja Barentsin euroarktisessa neuvostossa, ja pitää tärkeänä, että näiden tehtävien ja yleensäkin neuvostoissa (edellisten lisäksi Arktinen neuvosto) toimimisen rahoitus hankitaan muista lähteistä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) vuonna 2011 tai aikaisemmin myönnettyjen lähialueyhteistyövaltuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 aikana Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) enintään 900 000 eurolla.

Selvitysosa:Momentille lisätään 900 000 euron sopimuksentekovaltuus, jonka perusteella Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) vuosina 2014—2016.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio 3 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuoden 2013 aikana Suomi voi antaa sitoumuksen osallistua Pohjoismaiden ympäristökehitysyhtiön (NEFCO) ympäristökehitysrahastoon (NMF) enintään 900 000 eurolla.

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2013 talousarvio 1 000 000
2012 talousarvio 1 000 000
2011 tilinpäätös 491 378

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.