Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
          Talouspolitiikan linja
          Tuottavuuden edistäminen
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Energia- ja ilmastohaasteet
          Toimia työvoiman kohtaanto-ongelman lieventämiseksi
          Panostuksia osaamisen edistämiseen
          Perhe-etuuksiin korotuksia
          Vuonna 2009 aloitettavat väylähankkeet
          Merenkulun kilpailukyky
          Kuntatalous
          Valtiontalouden tasapaino
          Valtionvelka
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

Tuloarviot

Budjettitalouden varsinaisiksi tuloiksi arvioidaan 46 mrd. euroa v. 2009. Tuloista n. 85 % on veroja ja veroluonteisia tuloja, joiden kertymäksi arvioidaan 39 mrd. euroa. Verotulot kasvavat 1,0 % vuoden 2008 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Verotulojen kasvua hidastavat mittavat veronkevennykset sekä ennustettu talouskasvun hidastuminen. Muiden tulojen kuin verotulojen arvioidaan pysyvän samalla tasolla kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. EU:lta saatavat tulot vähenevät 193 milj. euroa, mutta toisaalta mm. siirrot eläkerahastosta ja asuntorahastosta kasvavat yhteensä 137 milj. euroa.

Työnteon kannustavuuden lisäämiseksi työn verotusta kevennetään n. 870 milj. eurolla v. 2009. Lisäksi verotusta tarkistetaan ansiotason nousua vastaavasti, mikä ylittää selvästi pelkän inflaatiotarkistuksen. Myös eläkkeensaajien verotusta kevennetään vastaavasti ja lisäksi eläkeläispuolisoiden verotus saatetaan enimmillään työtulojen verotusta vastaavalle tasolle.

Elintarvikkeiden arvonlisäverokanta alennetaan 12 prosenttiin 1.10.2009, mikä vähentää arvonlisäveron tuottoa vuositasolla n. 500 milj. eurolla.

Metsäteollisuuden puun saannin turvaamiseksi puun myyntitulo vapautetaan määräaikaisesti osittain verosta. Vuoden 2010 loppuun mennessä saadusta puun myyntitulosta on tietyin edellytyksin verovapaata tuloa 50 % ja vuoden 2011 loppuun mennessä saaduista tuloista 25 %. Vuonna 2009 puun myyntitulon osittainen verovapaus pienentää pääomatuloverokertymää 105 milj. eurolla.

Tupakkatuotteiden verotusta nostetaan siten, että savukkeiden veroa korotetaan 10 % ja irtotupakan veroa 25 %. Tupakkaveron tuottoarvio nousee muutosten johdosta 35 milj. eurolla.