Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
     1. Yhteenveto
          Talouspolitiikan linja
          Tuottavuuden edistäminen
          Tuloarviot
          Määrärahat
          Jakamaton varaus
          Energia- ja ilmastohaasteet
          Toimia työvoiman kohtaanto-ongelman lieventämiseksi
          Panostuksia osaamisen edistämiseen
          Perhe-etuuksiin korotuksia
          Vuonna 2009 aloitettavat väylähankkeet
          Merenkulun kilpailukyky
          Kuntatalous
          Valtiontalouden tasapaino
          Valtionvelka
     2. Lähivuosien talousnäkymät
     3. Talousarvioesityksen talouspoliittiset lähtökohdat ja tavoitteet
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Peruspalvelubudjettitarkastelu
     7. Valtion resurssihallinto
     8. Valtion talousarvion ulkopuolella olevat rahastot ja liikelaitokset sekä valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2009

Talouspolitiikan linja

Hallituksen tavoitteena on lisätä suomalaisten hyvinvointia parantamalla edellytyksiä työllisyyden tuntuvalle kohentumiselle ja tuottavuuden kasvulle. Vahva talouskasvu yhdessä määrätietoisen työllisyyspolitiikan kanssa voi aikaansaada 80 000—100 000 uutta työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä, jolloin työllisyysaste nousisi n. 72 prosenttiin. Alkuvaalikauden vahvasta työllisyyskehityksestä huolimatta tämän saavuttaminen edellyttää työvoiman tarjontaa tukevia, tuottavuutta vahvistavia ja tuotannon kasvua edistäviä toimenpiteitä sekä suotuisaa kansainvälistä talouskehitystä ja työvoiman kysynnän turvaavaa maltillista työvoimakustannusten nousua. Tämän talousarvioesityksen painopisteinä ovat työnteon kannustavuuden lisääminen ja osaavan työvoiman saannin varmistaminen sekä välittävän sosiaaliturvan kehittäminen.

Julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi tavoitteena on yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta vastaava rakenteellinen valtiontalouden ylijäämä vaalikauden lopussa. Väestön ikääntymisen julkiselle taloudelle asettamaan paineeseen pyritään vastaamaan vahvistamalla julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisin uudistuksin sekä harjoittamalla vastuullista meno- ja veropolitiikkaa. Talousarvioesitykseen sisältyvät, työllisyyden parantamiseen tähtäävät työn veronkevennykset sopivat hyvin heikkenevään suhdannetilanteeseen. Kokonaisuutena finanssipolitiikan voidaan arvioida olevan ensi vuonna kokonaiskysyntää ja kasvua tukevaa.