Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Avustuksia myönnetään Veikkaus Oy:n tuotoista harkinnanvaraisina avustuksina yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille hakemusten perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) käsittelee avustushakemukset, laatii avustusehdotuksen ja hallinnoi avustusten maksatusta, valvoo niiden käyttöä ja suorittaa avustetun toiminnan tuloksellisuusseurantaa. Avustuksista päättää sosiaali- ja terveysministeriö pääsääntöisesti kerran vuodessa.

Veikkaus Oy:n tuotoista myönnettiin vuonna 2022 avustuksia yhteensä 362,4 milj. euroa yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tuottoa käytettiin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintaan 2,9 milj. euroa. Kun lisäksi arpajaislain 22 §:n 2 momentin nojalla osoitettiin Valtiokonttorin käytettäväksi 17,0 milj. euroa sotilasvammakorvauksiin, 20,0 milj. euroa sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, 23,0 milj. euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen sekä 0,4 milj. euroa eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutukseen, tuoton käyttö oli yhteensä 425,7 milj. euroa.

Veikkaus Oy:n tuottoa on tarkoitus käyttää vuonna 2023 STEA avustuksiin yhteensä 309,25 milj. euroa. Lisäksi voittovarojen alenemaa kompensoidaan budjettivaroin 64,35 milj. eurolla siten, että jaettavaa on momentilla 33.90.50 yhteensä 373,6 milj. euroa. Lisäksi tuotosta osoitetaan Valtiokonttorin käyttöön yhteensä 49,6 milj. euroa, josta sotilasvammakorvauksiin 12,0 milj. euroa, korvauksia sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin 17,0 milj. euroa, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin 0,6 milj. euroa ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin 20,0 milj. euroa. Tämän lisäksi tuotosta osoitetaan 2,9 milj. euroa momentille 33.01.01 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen toimintamenoihin.

50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 373 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.

Selvitysosa:

Avustetun toiminnan strategiset tavoitteet
  • — vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • — vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • — vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.
Avustuskokonaisuudet

1) Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2) Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Toimintaa suunniteltaessa on tärkeä ottaa huomioon ihmiset, joiden on vaikea saada tukea toimintakykynsä vajeisiin tai jotka eivät osaa itse ohjautua avun piiriin.

Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3) Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista.

Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista. Erityisryhmät määritellään Avustusoppaassa.

4) Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Avustustoiminnan avustuskokonaisuuksien toteutunut/arvio 2021—2023 (milj. euroa)

  2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen 99 99 99
Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen 105 105 106
Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen 115 115 118
Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen 43 43 51
Yhteensä 362 362 374

Avustusmäärärahan käyttö avustuslajeittain toteutunut/arvio vuosina 2021—2023 (milj. euroa)

  2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
Yleisavustukset 65 63 67
Kohdennetut toiminta-avustukset 188 200 228
Investointiavustukset 5 14 5
Hankeavustukset 104 85 74
Yhteensä 362 362 374

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Budjettikompensaatio 64 350
Veikkauksen tuotolla rahoitettava osuus 259 250
Voittovaroista purettava osuus 50 000
Vuoden 2022 määrärahan nollaus -362 440
Yhteensä 11 160

2023 talousarvio 373 600 000
2022 talousarvio 362 440 000
2021 tilinpäätös 362 440 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 373 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin.