Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

30. SairausvakuutusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääke- ja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden hankkia terveyspalveluja yksityiseltä sektorilta kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi turvataan riittävä toimeentulo tasaamalla lyhytaikaisesta sairaudesta sekä vanhempainvapaasta aiheutuvaa työtulojen menetystä.

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen.

Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan osa avohoidon lääkemenoista, matkakuluista sekä Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuksen kustannuksista. Sairaanhoitovakuutuksesta korvataan myös osa yksityisen terveydenhuollon lääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista.

Työtulovakuutuksesta maksetaan sairauspäivärahaa, kuntoutusrahaa, erityishoitorahaa sekä äitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityisäitiysrahaa sekä työnantajille maksettavaa perhevapaakorvausta. Lisäksi työtulovakuutuksesta korvataan osa työnantajien ja yrittäjien järjestämän työterveyshuollon kustannuksista sekä vanhempainloma-ajalta kertyvistä vuosilomakustannuksista.

Toiminnan laajuus 2021—2023

  2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
Päivärahat      
Sairauspäivärahan saajat 304 974 310 400 313 300
— miehiä 119 798 121 700 122 200
— naisia 185 176 188 700 191 100
Vanhempainpäivärahan saajat 143 396 145 200 144 800
— miehiä 60 710 61 500 61 800
— naisia 82 686 83 700 83 000
Keskimääräinen sairauspäiväraha (€/pv) 58,02 59,50 61,60
— miehillä 60,18 61,70 63,80
— naisilla 56,39 57,90 59,90
Keskimääräinen vanhempainpäiväraha (€/pv) 71,35 73,80 77,50
— miehillä 86,24 93,00 103,80
— naisilla 69,45 71,50 74,00
Sairaus- ja vanhempainpäivärahan vähimmäistaso (€/pv) 29,05 29,67 31,87
       
Lääkkeet      
Lääkkeiden omavastuukerrat (1 000 kpl) 30 500 30 900 31 300
Sairausvakuutuksen korvaama osuus lääkkeistä (%) 76,0 76,0 77,0
Lääkkeiden lisäkorvausraja (€) 579,78 592,16 592,16
Lääkkeiden lisäkorvausta saaneet henkilöt 308 453 318 600 363 500
Sairaanhoitokorvaukset      
Vuonna 2021 sairausvakuutus korvasi kustannuksista lääkärinpalkkioiden osalta 14,1 %, hammaslääkärinpalkkioista 13,2 %, tutkimuksen ja hoidon osalta 19,8 % sekä matkojen osalta 87,0 %.      

50. Korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 9 §:n nojalla henkilölle maksettaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain nojalla henkilölle voidaan maksaa korvausta, kun hän on saanut terveydenhuollon palveluita toisessa EU- tai Eta-valtiossa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa ja hän on maksanut kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

Korvaukset haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muuttamisesta.


2023 talousarvio 10 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2022 vp). Koska esityksen käsittely eduskunnassa on vielä kesken, valiokunta poistaa momentin sekä sille ehdotetun 10 000 000 euron määrärahan.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 9 §:n nojalla henkilölle maksettaviin korvauksiin.

Selvitysosa:Rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain nojalla henkilölle voidaan maksaa korvausta, kun hän on saanut terveydenhuollon palveluita toisessa EU- tai ETA-valtiossa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa ja hän on maksanut kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

Korvaukset haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2022 vp).


2023 I lisätalousarvio 10 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 9 §:n nojalla henkilölle maksettaviin korvauksiin.

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 2 277 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 14, 19, 20 ja 20 a §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 57 200 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 900 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menoista valtio rahoittaa 67 % ja vakuutetut 33 %. Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa vähimmäismääräisistä päivärahoista ja kuntoutusrahoista osuuden, joka ylittää vakuutetun vuositulon perusteella lasketun etuuden määrän. Lisäksi valtio rahoittaa 5 % muista päivärahoista ja kuntoutusrahoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Vuonna 2023 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuna kaikilta vakuutetuilta peritään 0,54 % tuloista, paitsi eläke- ja etuustuloista 1,51 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi vähintään 15 663 euron vuositulon osalta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua palkansaajilta 1,41 % ja yrittäjiltä 1,54 %. Alle 15 663 euroa alittavan vuositulon osalta palkansaajien päivärahamaksua ei peritä ja yrittäjiltä peritään päivärahamaksua 0,19 %. Työnantajien sairausvakuutusmaksu on 1,58 %.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa. Lääkkeiden ehdollinen korvattavuus jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Viitaten momentin 28.89.31 selvitysosaan on terveydenhuoltolain muuttaminen hoitotakuun osalta huomioitu momentilla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta sairaanhoitoetuuksien korvausten säästöistä vanhuspalvelulain hoitajamitoituksen rahoittamiseksi.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta lääkehoidon säästöistä vanhuspalvelulain hoitajamitoituksen rahoittamiseksi.

Viitaten momentin 33.30.50 selvitysosaan on rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttaminen paperittomien henkilöiden kiireettömän terveydenhuollon palveluiden sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluiden osalta huomioitu momentilla.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta osasairauspäivärahan ja kuntoutusetuuksien kehittämiseksi.

Sairausvakuutuksen arvioidut menot ja valtionosuudet vuonna 2023 (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 1 151
Vanhempainpäivärahat 1 135
Perhevapaakorvaus 54
Mata-päivärahat 4
Kuntoutusrahat 292
Työterveyshuolto 398
Yrittäjien lisäpäivät 9
Rahaston 8 %:n osuus -1
Yhteensä 3 042
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 848
Matkat 335
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 52
Lääkäripalkkiot 27
Hammaslääkärinpalkkiot 51
Muut sairaanhoitokorvaukset 10
Kuntoutuspalvelut 523
Rahaston 8 %:n osuus 1
Yhteensä 2 847
Menot yhteensä 5 889
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 1 356
Työnantajamaksut 1 597
Yrittäjien lisäpäivät 9
Valtion rahoitusosuus 373
Vuoden 2022 maksuyli-/alijäämä 130
Yhteensä 3 465
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 446
Etuudensaajien maksut 490
Valtion rahoitusosuus 1 904
Ulkomailta maksetut EU-korvaukset 6
Vuoden 2022 yli-/alijäämä 16
Yhteensä 2 862
Tulot yhteensä 6 327
   
Valtion osuudet yhteensä 2 277
Työtulovakuutus  
Osuus päivärahoista ja kuntoutusrahoista 107
Osuus tartuntatautipäivärahoista 7
Osuus vähimmäispäivärahoista 257
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 2
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 858
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 46

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hoitotakuu, voimaantulo 1.9.2023 -100
Korvausten maksaminen julkisissa tiloissa annettuun hoitoon lakkaa 31.12.2022 -80
Kuntoutusrahaetuuksien kehittäminen (odotus- ja väliajan kuntoutusraha, omavastuuajan selkeyttäminen) 2 700
Kuntoutustarpeen arvioinnin kehittäminen 250
Lääkehoidon säästöt hoitajamitoituksen rahoittamiseksi -46 000
Lääkekaton jäädytys 8 700
Määräaikaiset tarkistukset sairausvakuutuksesta maksettaviin matkakorvauksiin polttoaineen hinnan nousun johdosta 5 300
Paperittomille annetun välttämättömän hoidon korvaaminen 1 000
Perhevapaauudistus 5 400
Sairausvakuutuslain väliaikaisten muutosten jatko 1.7.—31.12.2022 5 300
Tarvearvion muutos 167 830
Yksityisen sairaanhoidon korvausten säästöt hoitajamitoituksen rahoittamiseksi -42 650
YTHS terveydenhuollon palveluiden lukeminen koordinaatioasetuksen piiriin (siirto momentilta 33.60.35) 1 088
Yhteensä 108 738

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 2 277 488 000
2022 II lisätalousarvio 6 700 000
2022 I lisätalousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 2 168 750 000
2021 tilinpäätös 2 127 844 343

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 2 293 788 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 2 277 488 000 euroon nähden on 16 300 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 12 000 000 euroa lääkesäästön pienentymisestä johtuen ja 5 300 000 euroa väliaikaisten koronapoikkeusten jatkamisesta vuonna 2023 koronatutkimuksen ja -rokottamisen osalta sekä vähennyksenä 1 000 000 euroa siirtona momentille 33.10.60 Kelan uuden ohjaus- ja valvontatehtävän hoitamiseen.


2023 talousarvio 2 293 788 000
2022 II lisätalousarvio 6 700 000
2022 I lisätalousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 2 168 750 000
2021 tilinpäätös 2 127 844 343

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp (13.12.2022)

Momentin määrärahassa on otettu huomioon 1 088 000 euron lisäys, joka liittyy hallituksen esitykseen laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2022 vp). Koska esityksen käsittely eduskunnassa on vielä kesken, valiokunta poistaa esityksen budjettivaikutukset ja vähentää momentilta mainitun 1 088 000 euron määrärahan. Määräraha on vastaavasti lisätty momentille 33.60.35.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 2 292 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen

3) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 14, 19, 20 ja 20 a §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 57 200 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 900 000 euroa.

Määräraha budjetoidaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 61 700 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen kustannusten kasvusta, erityisesti lasten kuntoutuksessa.


2023 I lisätalousarvio 3 000 000
2023 talousarvio 2 292 700 000
2022 II lisätalousarvio 6 700 000
2022 I lisätalousarvio 1 000 000
2022 talousarvio 2 168 750 000
2021 tilinpäätös 2 127 844 343

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 61 700 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 900 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen henkilökuntoutukseen enintään 64 700 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen henkilökuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 900 000 euroa.

Selvitysosa:Perustelujen muutos liittyy hallituksen käynnistämään määräaikaiseen ohjelmaan, jolla panostetaan lasten ja nuorten neuropsykologisten häiriöiden kuntoutukseen ja kuntoutuspalveluihin Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2023 II lisätalousarvio
2023 I lisätalousarvio 3 000 000
2023 talousarvio 2 292 700 000
2022 tilinpäätös 2 165 221 923
2021 tilinpäätös 2 127 844 343

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen henkilökuntoutukseen enintään 64 700 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen henkilökuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 6 900 000 euroa.