Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              50. Perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2023

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat perhe-etuuksista, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, tulkkauspalvelujen järjestämisestä, perustoimeentulotuesta sekä Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista.

Perhe-etuuksiin kuuluvat äitiysavustus ja adoptiotuki, lapsilisät, elatustuki ja lasten kotihoidon tuki.

Äitiysavustuksen, adoptiotuen, lapsilisien ja elatustuen tarkoituksena on tasata lasten syntymästä ja kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Elatustuen tavoitteena on lisäksi turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa lapsen yksityisoikeudellinen elatus ei tule turvatuksi. Kyseiset etuudet suoritetaan lapsiperheille lapsikohtaisina perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa ja tavoitteena on estää työntekijän ja hänen perheensä jääminen sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena.

Sotilasavustusta maksetaan asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle edellyttäen, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulon mahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa.

Asumistuella edistetään kohtuullisen asumistason saavuttamista ja säilyttämistä alentamalla tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden ja muiden ruokakuntien asumismenoja.

Tulkkauspalvelujen järjestämisen tavoitteena on tarjota kuulonäkövammaisille, kuulovammaisille tai puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkkauspalvelut.

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus. Perustoimeentulotuen myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos, jolle suoritetaan ennakot etuuden maksatusta varten valtion varoista täysimääräisesti. Kuntien osuus perustoimeentulotuen menoista on 50 % ja se huomioidaan vähennyksenä kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentilta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen valtionosuus sisältyy momentilta 28.89.31 maksettavaan laskennallisesti määräytyvään hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitukseen.

Edellä mainitut etuudet ovat saajalleen verovapaita. Luvun menot maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2021—2023

  2021
toteutunut
2022
arvio
2023
arvio
       
Äitiysavustus      
Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 47 737 44 300 44 600
Äitiysavustuksen euromäärä 170 170 170
       
Kansainvälinen adoptio      
Adoptiokorvausten (lasten) lukumäärä 48 70 80
       
Lapsilisät      
Lapsia vuoden lopussa 962 843 953 300 964 600
Yksinhuoltajien lapsia keskimäärin 172 730 171 900 181 200
Lapsilisää saavia perheitä 532 441 529 900 532 800
       
Ulkomailla asuville korvattava lasten kotihoidon tuki      
Tukea saavia perheitä keskimäärin kuukausittain 173 200 200
       
Sotilasavustus      
Avustuksen saajien lukumäärä 9 280 9 500 10 000
Avustuksen määrä keskimäärin euroa/kk (kotitalous) 322,35 330,00 337,00
       
Yleinen asumistuki      
Asumistuen saajien lukumäärä (ruokakuntia) 390 078 384 400 388 400
Keskimääräinen tuki euroa/kk 324,51 329,00 341,00
       
Elatustuki      
Lapset, joista elatustuki maksettu 98 308 93 300 97 500
— täysimääräisenä 70 415 69 500 69 800
— elatusapua täydentävänä tai muutoin alennettuna 28 941 25 100 28 700
Täysi elatustuki euroa/kk 167,35 172,59 185,00
       
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut      
Tulkkauspalveluun oikeutetut 5 962 6 000 6 100
       
Perustoimeentulotuki      
Saajia vuoden aikana 372 251 363 900 372 100
Kotitalouksia vuoden aikana 264 497 258 600 262 300

50. Perhe-etuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 1 606 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin

3) lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen

4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

5) elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa:Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi. Noin 68 % ottaa avustuksen äitiyspakkauksena muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista.

Lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Valtio korvaa ulkomaille maksetut tuet.

Elatusvelvollisilta perittävät takautumissaatavat ja takaisinperinnät tuloutetaan momentille 12.33.98.

Elatustuen ja lapsilisän osalta määräraha ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lapsilisälain 7 §:n, työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:n, toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Äitiysavustus 9 300 000
Valtion tuki kansainväliseen adoptioon 500 000
Lapsilisä 1 365 400 000
Ulkomaille maksettava lasten hoidon tuki 900 000
Elatustuki 230 200 000
Yhteensä 1 606 300 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lapsilisän yksinhuoltajakorotus, 5 e/kk 9 000
Tarvearvion muutos -5 700
Tarvearvion muutos (maahanmuuttokokonaisuus) 10 000
Yhteensä 13 300

2023 talousarvio 1 606 300 000
2022 talousarvio 1 593 000 000
2021 tilinpäätös 1 576 621 046

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 1 611 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 606 300 000 euroon nähden aiheutuu tarvearvion muutoksesta (maahanmuuttokokonaisuus).


2023 talousarvio 1 611 300 000
2022 IV lisätalousarvio 87 000 000
2022 talousarvio 1 593 000 000
2021 tilinpäätös 1 576 621 046

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 1 611 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin

3) lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen

4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

5) elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 20 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta. Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana sekä erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin menoihin. Avustuksen saajista on varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten omaisia noin 4 % vuosittain. Perusavustusten määrä omaisille on vuositasolla yhteensä noin 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos 3 100
Yhteensä 3 100

2023 talousarvio 20 200 000
2022 talousarvio 17 100 000
2021 tilinpäätös 16 500 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 20 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 1 676 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset. Ahvenanmaan asumistuet rahoittaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamiseksi.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lämmitysnormin 57 % korotus 2 300
Perhevapaauudistus -200
Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli -800
Tarvearvion muutos 11 600
Tarvearvion muutos (maahanmuuttokokonaisuus) 25 000
Yhteensä 37 900

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 1 676 200 000
2022 talousarvio 1 638 300 000
2021 tilinpäätös 1 610 400 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 1 759 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen sekä väliaikaisesta sähkötuesta annetun lain mukaisiin menoihin.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 1 676 200 000 euroon nähden on 83 000 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 85 000 000 euroa määräaikaiseen sähkötukeen sekä vähennyksenä 2 000 000 euroa työttömyysturvan lapsikorotuksen nostamisesta 20 prosentilla.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen väliaikaisesta sähkötuesta.


2023 talousarvio 1 759 200 000
2022 IV lisätalousarvio -60 000 000
2022 talousarvio 1 638 300 000
2021 tilinpäätös 1 610 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 1 759 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen sekä väliaikaisesta sähkötuesta annetun lain mukaisiin menoihin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu määräaikaisen sähkötuen arvioitua vähäisemmästä tarpeesta.


2023 II lisätalousarvio -20 000 000
2023 talousarvio 1 759 200 000
2022 tilinpäätös 1 558 700 000
2021 tilinpäätös 1 610 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 20 000 000 euroa.

56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 58 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa:Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -200
Yhteensä -200

2023 talousarvio 58 500 000
2022 talousarvio 58 700 000
2021 tilinpäätös 45 039 991

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 58 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 733 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain (687/2020) mukaisten korvausten maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen toimeentulotukilain muuttamisesta siten, että alle 18-vuotiaiden lasten perusosaa korotetaan 10 prosentilla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kuntoutusrahaetuuksien ja osasairauspäivärahan kehittämisehdotusten vaikutus -200
Perhevapaauudistus -200
Pohjoismainen työvoimapalveluiden malli -2 500
Tarvearvion muutos -45 800
Tarvearvion muutos (maahanmuuttokokonaisuus) 52 000
Toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosan korotus (10 %) 18 000
Yhteensä 21 300

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 733 600 000
2022 II lisätalousarvio 7 400 000
2022 talousarvio 712 300 000
2021 tilinpäätös 705 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 702 600 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 733 600 000 euroon nähden on 31 000 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 500 000 euroa toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosan korotuksen tarkentuneena kustannusvaikutuksena sekä vähennyksenä 10 000 000 euroa työttömyysturvan lapsikorotuksen nostamisesta 20 prosentilla, 200 000 euroa opintorahan huoltajakorotuksen nostamisesta, 1 300 000 euroa lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostamisesta ja 20 000 000 euroa tarvearvion muutoksesta (maahanmuuttokokonaisuus).


2023 talousarvio 702 600 000
2022 II lisätalousarvio 7 400 000
2022 talousarvio 712 300 000
2021 tilinpäätös 705 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 702 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin

2) väliaikaisesta epidemiakorvauksesta annetun lain (687/2020) mukaisten korvausten maksatuksen oikaisuun.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu lapsiperheille maksettujen tukien arvioitua suuremmasta kasvusta, joka johtuu indeksikorotuksista ja lasten perusosien määräaikaisesta korotuksesta.


2023 II lisätalousarvio 20 000 000
2023 talousarvio 702 600 000
2022 tilinpäätös 700 000 000
2021 tilinpäätös 705 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 20 000 000 euroa.

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään 507 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

Selvitysosa:Sosiaaliturvarahastojen osuudet Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyvät Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on arviolta 52 %, sairausvakuutusrahaston osuus 38 % ja kansaneläkerahaston osuus 10 % vuonna 2023. Valtio rahoittaa 43,6 % sairausvakuutusrahaston toimintakuluista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut 339 900 000
Sairausvakuutusrahaston toimintakulut 105 800 000
Kansaneläkerahaston toimintakulut 61 400 000
Yhteyspisteen toimintakulut 700 000
Yhteensä 507 800 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ansiotason muutos 8 300
Eläkekulujen kasvu 2 700
Etuus- ja asiointipalvelun kehittäminen (kyber) 10 300
Perhevapaauudistuksen toimeenpanokustannukset -2 300
Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpanokustannukset 500
Rahastojen jako-osuuksien muutos 3 600
Tason muutos -5 308
JTS-miljardin tuottavuussäästö -123
Toimistotilasäästö -403
Yhteensä 17 266

2023 talousarvio 507 800 000
2022 talousarvio 490 534 000
2021 tilinpäätös 485 657 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille myönnetään 513 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

5) sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 b ja 26 a §:n mukaisen biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus- ja valvontatehtävän toteuttamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).

Muutos talousarvioesityksen 507 800 000 euroon nähden on 5 300 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa siirtona momentilta 33.30.60 ohjaus- ja valvontatehtävän hoitamiseen ja 6 000 000 euroa hallituksen päättämän sähkötuen toimeenpanoon sekä vähennyksenä 1 700 000 euroa palkansaajan työssäoloehdon uudistamisen myöhentymisen vaikutuksesta.

Ohjaus- ja valvontatehtävän edellyttämä tietojärjestelmän kertaluonteinen rakentamiskustannus 350 000 euroa katetaan Kelan toimintamenojen aiempien vuosien ylijäämällä.


2023 talousarvio 513 100 000
2022 talousarvio 490 534 000
2021 tilinpäätös 485 657 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään 513 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin

5) sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 24 b ja 26 a §:n mukaisen biologisten lääkkeiden määräämisen ohjaus- ja valvontatehtävän toteuttamiseen.