Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 307 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 250 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin tehtävä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja sisältöjä yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta.
  • — Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen tarjontaa monipuolistetaan ja elokuvakulttuurin saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille.
  • — Kriittistä medialukutaitoa ja mediakasvatusta edistetään ja lapsille turvallista mediaympäristöä tuetaan valvomalla kuvaohjelmien tarjontaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille seuraavat tavoitteet:

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
tavoite/arvio
2021
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 137 386 138 951 143 700 146 100
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 50 330 49 262 53 000 56 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) 548 604 651 710
— Mediakasvatuskoulutusten ja -luentojen määrä, vähintään 30 34 27 29
— Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä 33 104 30 52
         
Toiminnallinen tehokkuus        
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 24,5 24,29 24,16 23,70
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 2 422 2 358 2 127 1 934
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) 145 135 126 150
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) 272 219 230 375
         
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 79 80 76 76
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,34 3,51 3,5 3,6

1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

2) Tilauksesta luokitellut

3) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 7 662 7 625 8 047
Bruttotulot 991 740 740
Nettomenot 6 671 6 885 7 307
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 441    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 520    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Radio- ja televisioarkiston metadatajärjestelmän (Ritva) uudistaminen 270
JTS-miljardin tuottavuussäästö -14
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 75
Palkkausten tarkistukset 130
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -39
Yhteensä 422

2021 talousarvio 7 307 000
2020 IV lisätalousarvio 100 000
2020 talousarvio 6 885 000
2019 tilinpäätös 6 750 000