Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 795 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin

2) enintään 500 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymien kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö johtaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan palvelujen kehittämistä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan sivistystä sekä yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toiminnan laatua kehitetään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edistetään pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua sekä henkilöstön työhyvinvointia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 21 307 18 047 16 995
Bruttotulot 904 200 200
Nettomenot 20 403 17 847 16 795
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 659    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 011    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirron palautus momentille 29.01.01 -1 200
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden kasvu -52
Valtion avustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke (siirto momentilta 28.70.23) 900
JTS-miljardin tuottavuussäästö -73
Palkkausten tarkistukset 604
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -1 231
Yhteensä -1 052

2021 talousarvio 16 795 000
2020 IV lisätalousarvio -25 000
2020 talousarvio 17 847 000
2019 tilinpäätös 17 755 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 860 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 14 506 000 euroa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 676 700 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

11) enintään 1 942 000 euroa EU:n ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien kansalliseen rahoitukseen, monenkeskiseen ja kahdenväliseen yhteistyöhön, korkeakoulutuksen tunnetuksi tekemiseen ja kansainvälistämistä edistäviin apurahoihin sekä Saamelaisen korkeakoulun pohjoismaisen tutkimustoiminnan kansallisen rahoitusosuuden maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. Kansainväliseen toimintaan myönnettävät avustukset ja apurahat budjetoidaan maksupäätösperusteisesti poiketen tulojen ja menojen kohdentamista koskevista yleisistä määräyksistä.

Selvitysosa:Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohja kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa sekä koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuvista suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteet ja julkishyödykkeet (lkm, kpl)

Mittarit 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
tavoite
       
       
Opintopolku-palvelun kävijämäärä (lkm) 8 000 000 8 500 000 9 000 000
Opintopolku-palvelussa julkaistujen koulutusten määrä (lkm) 18 000 20 000 24 000
Oma Opintopolussa tarjolla olevat palvelut (lkm) 2 5 6
KOSKI, kansalaisten kirjautumiset (lkm) 400 000 440 000 485 000
KOSKI, kansalainen jakanut tietojaan linkillä 18 000 20 000 23 000
VARDA, tietojen luovutus viranomaiskäyttöön 0 2 3
Asiakaspalveluratkaisussa käsiteltävät asiat (lkm) 16 000 20 000 24 000
Myynnissä olevien julkaisujen ja vähälevikkisten oppimateriaalien määrä (kpl) 430 450 500
Saatavilla olevien oppimista tukevien kustannettujen digimateriaalien määrä (kpl) 100 120 150
Maksullisten koulutusten ja tapahtumien koulutettavapäivät (kpl) 6 500 7 000 7 000
Julkaistujen opetussuunnitelmien määrä ePerusteet -palvelussa (lkm) 480 500 620
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtävä Mittari Asteikko 2019
toteutuma
2020
arvio
2021
toteutuma
           
Päätösten käsittelyaika Tutkinnon tunnustaminen Kk/pts 3,0 3,0 2,7
Asiakastyytyväisyys Kansainvälinen ohjelmatoiminta (joka 3. vuosi) 1—100 - - 92
  Maksullinen koulutus 1—5 4,1 4,1 4,1
  Hakijapalaute Opintopolusta 1-—5 4,0 4,1 4,2
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallitus kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja jatkuvaa oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Opetushallitus parantaa palvelujaan yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Opetushallitus varmistaa asiakkailleen sujuvan asioinnin ja laadukkaat asiantuntijapalvelut.
  • — Opetushallitus jatkaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä uudistamistyötä vaikuttavuustavoitteidensa mukaisesti toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari Asteikko 2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
         
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yhteensä; sisältää ulkomaan lehtorit) Htv 378 355 360
Henkilötyövuodet (toimintamenot) Htv 340 326 324
Johtajuusindeksi 1—5 3,1 3,5 3,6
Työtyytyväisyysindeksi 1—5 3,3 3,6 3,6
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 15,7 10,0 10,0
Sairauspoissaolot Työpäivää/htv 6,8 6,0 6,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 126 722 106 886 119 860
Bruttotulot 54 472 39 142 55 000
Nettomenot 72 250 67 744 64 860
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 20 807    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 13 390    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 281 1 350 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 2 358 2 000 1 820
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -1 077 -650 -620
Kustannusvastaavuus, % 54 68 66
       
Hintatuki 620 620 620
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % 81 99 100

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 1 615 2 000 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 774 1 800 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -160 200 200
Kustannusvastaavuus, % 91 111 111

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 534 500 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 632 900 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -98 -400 -400
Kustannusvastaavuus, % 84 56 56

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Education Finland -ohjelman toimeenpano -500
Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimeenpano 900
Kertamenojen poisto -1 475
Laskennallisen rahoitusjärjestelmän tietojärjestelmäuudistus -623
Perustoimintamenojen tasokorotus -2 000
JTS-miljardin tuottavuussäästö -39
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 239
Palkkausten tarkistukset 614
Yhteensä -2 884

2021 talousarvio 64 860 000
2020 IV lisätalousarvio 135 000
2020 talousarvio 67 744 000
2019 tilinpäätös 64 833 000

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 013 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 122 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 1 891 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 14 937 12 734 12 313
Bruttotulot 7 336 7 300 7 300
Nettomenot 7 601 5 434 5 013
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 392    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 105    

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 6 943 6 900 6 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 842 8 300 7 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -898 -1 400 -900
Kustannusvastaavuus, % 89 83 88

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -54
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 1
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -368
Yhteensä -421

2021 talousarvio 5 013 000
2020 II lisätalousarvio 1 108 000
2020 talousarvio 5 434 000
2019 tilinpäätös 6 314 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 161 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistumisesta sekä kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

2) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Fulbright-stipendivaihtotoiminta 369 000
Muut kansainväliset hankkeet 2 792 000
Yhteensä 3 161 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden hoito 500
Yhteensä 500

2021 talousarvio 3 161 000
2020 talousarvio 2 661 000
2019 tilinpäätös 2 661 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen kasvu 2 000
Yhteensä 2 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2021 talousarvio 34 000 000
2020 talousarvio 32 000 000
2019 tilinpäätös 31 974 023

30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 14 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Käynnistetään uusi järjestämismalli, jolla toteutetaan lasten ja nuorten toiveisiin vastaavaa harrastustoimintaa paikallis- tai aluetasolla. Malli tukee lasten ja nuorten harrastamisen sekä perheiden hyvinvoinnin yhteensovittamista siten, että harrastustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulupäivän yhteydessä.

Malli edistää koulujen ja harrastustoimijoiden monialaista yhteistyötä. Mahdollistamalla jokaiselle mieluinen maksuton harrastusmahdollisuus edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.


2021 talousarvio 14 500 000
2020 IV lisätalousarvio 10 000 000

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 547 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 773 000
2. Paasikivi-Seura 10 000
3. Tammenlehvän perinneliitto 63 000
4. Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma 131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 500 000
6. OKKA-säätiö 60 000
7 UKK-Seura 10 000
Yhteensä   1 547 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -200
UKK-Seura (siirto momentilta 29.80.95) 10
Yhteensä -190

2021 talousarvio 1 547 000
2020 talousarvio 1 737 000
2019 tilinpäätös 1 426 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 680 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 610 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 824 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 680 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantaminen 300
Indeksitarkistus (1,2 %) 31
Kertamenon poistaminen -330
Yhteensä 1

2021 talousarvio 3 680 000
2020 IV lisätalousarvio 4 500 000
2020 talousarvio 3 679 000
2019 tilinpäätös 3 613 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 116 984 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa:Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus (1,2 %) 1 388
Yhteensä 1 388

2021 talousarvio 116 984 000
2020 talousarvio 115 596 000
2019 tilinpäätös 114 000 000

53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 7 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työikäisten osaamisen kehittämistoimiin, ohjaukseen ja tukitoimiin, koulutuksen kohtaannon parantamiseen sekä niiden kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

2) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto (siirto momentille 32.30.51) -20 000
Määräaikaisen lisäyksen poistuminen -500
Perhevapailla olevien luku- ja kirjoitustaidon perustaitojen parantaminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa 2 000
Yhteensä -18 500

Momentin nimike on muutettu.


2021 talousarvio 7 510 000
2020 IV lisätalousarvio 20 500 000
2020 talousarvio 26 010 000
2019 tilinpäätös 3 010 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 246 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Unescon jäsenmaksu 1 423 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle 110 000
Suomen maksuosuus ICCROMille 20 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot 14 000
OECD/CERI jäsenmaksu 45 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon 325 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 30 000
Suomen maksuosuus WADAlle 82 000
OECD/INES jäsenmaksu 32 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta 20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta 15 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 7 000
Suomen maksuosuus Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuudesta 20 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta 19 000
Yhteensä 2 246 000

2021 talousarvio 2 246 000
2020 talousarvio 2 246 000
2019 tilinpäätös 1 967 093