Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 510 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto (Celia) on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen, oppimiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, kuten äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa sekä tarjoaa neuvontaa saavutettavassa julkaisemisessa.

Celia tuottaa uusia kauno-, tieto- ja oppikirjanimekkeitä noin 1 250. Celia tuottaa lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalia sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevia kirjoja uudistetun julkaisupolitiikan mukaisesti.

Celia välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Verkkolainauksen osuus kaikista lainoista kasvaa. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Näkövammaisten kirjaston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — parantaa kirjallisten sisältöjen saavutettavuutta lukemisesteisille henkilöille tuottamalla neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistamalla yhteistyötä sidosryhmien kanssa
  • — laatia pitkän tähtäyksen verkkopalvelustrategia
  • — ylläpitää ja vahvistaa palveluidensa saatavuutta yhteistyökumppanien kautta ja lisätä uusien asiakkaiden pääsyä palveluiden piiriin
  • — toteuttaa uudistettua julkaisupolitiikkaa, jossa on otettu huomioon muiden toimijoiden tuottamat saavutettavat julkaisut ja niiden saatavuus
  • — vahvistaa lasten ja nuorten oppimismahdollisuuksia kehittämällä lapsille ja nuorille suunnattuja tuotteita ja palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja edistämällä lukemista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Näkövammaisten kirjasto Celialle seuraavat tavoitteet:

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
tavoite/arvio
2021
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
— Vuosittaiset kirjahankinnat Celian kokoelmaan (tuotanto+valmishankinnat) 1 653 1 630 1 300 1 250
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm 28 63 30 30
— Aktiivisten lasten ja nuorten osuus Celian rekisterissä olevista lapsista ja nuorista, % - 21 24 31
— Oppikirjatoimitusten määrä 45 938 56 344 50 000 42 500
Toiminnallinen tehokkuus        
— Asiakkaita palveluiden piirissä 45 567 65 096 74 000 86 000
— Verkkoasiakkaiden osuus kaikista henkilöasiakkaista, % - 79 81 84
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % 60 67 72 75
Henkisten voimavarojen hallinta        
— Henkilötyövuodet 42 43 45 45
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,31 3,36 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 5 512 5 241 5 540
Bruttotulot 44 30 30
Nettomenot 5 468 5 211 5 510
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 866    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 597    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Celian ICT-ylläpitokustannukset 230
Näkövammaisten verkkopalvelujen uudistaminen -25
Saavutettavan julkaisemisen edistämistyön vahvistaminen 100
JTS-miljardin tuottavuussäästö -12
Palkkausten tarkistukset 83
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -77
Yhteensä 299

2021 talousarvio 5 510 000
2020 IV lisätalousarvio 240 000
2020 talousarvio 5 211 000
2019 tilinpäätös 5 199 000