Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 314 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluva Suomen kansallismuseo vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta sekä museo- ja nähtävyyskohteiden ohjelmistosta ja yleisötyöstä.

Museoviraston tehtävänä yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa on:

  • — edistää toiminnassaan läpäisevästi yhdenvertaisuutta, demokratiaa ja osallisuutta kulttuuriperintöön
  • — huolehtia monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisena voimavarana
  • — edistää kestävää kehitystä yleisötyön, kulttuuriperinnön suojelun ja omien toimintatapojen muutoksen kautta
  • — osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön kulttuuriperinnön merkityksen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

  • — Palveluita, aineistoja ja tutkimusinfrastruktuuria kehitetään saavutettaviksi, asiakaslähtöisiksi ja mahdollisimman digitaalisiksi tutkimuksen edistämiseksi ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämiseksi kulttuuriperinnöstä.
  • — Uudet palvelut ja yhteistyö toimijoiden kanssa vahvistavat kulttuurialan merkitystä kansantaloudessa ja parantavat alan työskentelyedellytyksiä. Kansallismuseon laajennuksen ja uuden toimintamallin suunnittelu ja toteuttaminen käynnistetään.
Tuloksellisuuden tunnusluvut 2018
toteutuma
2019
toteutuma
2020
tavoite/arvio
2021
tavoite/arvio
         
Tuotokset ja laadunhallinta        
Objektien katselumäärät Finna-palvelussa, kpl 635 050 465 834 600 000 700 000
Sähköisesti luetteloitujen objektien saatavuus Finna-palvelussa, kpl 265 813 263 795 285 000 305 000
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä 710 896 762 481 730 000 600 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 2,19 2,37 2,12 2,15
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 4,36 3,96 3,86 3,87
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,77 3,85 3,77 3,78
Henkilötyövuodet 267 276 270 275

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 28 834 25 254 25 814
Bruttotulot 6 899 3 500 3 500
Nettomenot 21 935 21 754 22 314
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 930    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 994    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallismuseon uusi toimintamalli ja näyttelyohjelmisto 150
JTS-miljardin tuottavuussäästö -42
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 195
Palkkausten tarkistukset 429
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -172
Yhteensä 560

2021 talousarvio 22 314 000
2020 IV lisätalousarvio 1 700 000
2020 II lisätalousarvio 591 000
2020 talousarvio 21 754 000
2019 tilinpäätös 20 999 000