Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
              59. Koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite opintotukitoimille on opiskeluajan toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että mahdollistetaan tasa-arvoiset edellytykset osaamistason parantamiseen tukemalla omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua.

Opintotuen vaikuttavuutta arvioidaan määräajoin toteutettavilla tutkimushankkeilla.

Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen tarkoituksena on turvata opintojen aikaista toimeentuloa.

Opintolaina korostaa koulutuksen investointiluonnetta ja se on maksettava takaisin. Opintolainaa nostanut ja määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut on oikeutettu opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, minkä tarkoituksena on kannustaa tutkinnon suorittamiseen tavoiteajassa.

Opintojen päätyttyä voidaan opintolainojen erääntyneet korot maksaa pienituloiselle opintovelalliselle korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustus turvaa siten lainan takaisinmaksua ehkäisten samalla valtion takausvastuumenojen kasvua.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen tarkoituksena on mahdollistaa kohtuuhintainen päivittäinen ruokailu. Avustusta myönnettäessä sovelletaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettua valtioneuvoston asetusta (375/2020).

Koulumatkatukilain (48/1997) mukainen koulumatkatuki korvaa toisella asteella kohtuulliset säännölliset koulumatkakustannukset. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella (465/2019).

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja toiminnalliset tavoitteet

Opintotukea kehitetään osaamistason vahvistamiseksi siten, että järjestelmä edistää suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2017 2019 2021
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 334,2 278 304,6
— toinen aste 122,3 131 143,5
Asumislisä 145,6 13,5 19,5
Opintolainan valtiontakaus 34,6 68,3 103,2
Koulumatkatuki 46,8 43 48,8
Ateriatuki 30,8 30 36,1
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 188 798 190 130 199 000
— toinen aste 125 377 124 337 118 000
Asumislisä      
— korkea-aste 125 938 17 915 19 500
— toinen aste 43 178 3 644 3 600
Koulumatkatuki 64 001 60 574 74 400
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 188 113 189 856 193 000
Toinen aste 34 715 59 819 62 000

Vuonna 2021 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 229 000, joista korkeakouluopiskelijoita on 150 300 ja muita opiskelijoita 78 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 12 000. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 42 100 opiskelijaa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2017 2019 2021
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 280 249 255
— toinen aste 166 195 208
Asumislisä, €/kk 195 202 201
Koulumatkatuki, €/kk 171 153 150

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 3 980 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2019 lopussa 468 749 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 9 100 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 13 900 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 15 400 euroa.

Opintorahan perusmäärä (euroa/kk)

  1.8.2020 1.8.2021 (arvio1))
     
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 39,04 39,23
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 82,20 82,60
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 102,75 103,25
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 252,76 253,99
— avioliitossa olevat 252,76 253,99
— alle 18-vuotiasta lasta huoltavat 353,75 355,47

1) KEL-indeksin mukaiset euromäärät ovat arvioita 1.8.2021 lukien, lopulliset pisteluvut vahvistetaan lokakuussa 2020.

  • — Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa opintorahan määrää.
  • — Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 1.8.2021 lukien 101,61 euroa kuukaudessa.
  • — Opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutettu alle 20-vuotias sekä pienituloisen perheen alle 17-vuotias lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelija on oikeutettu oppimateriaalilisään (47,49 €/kk).
  • — Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.
  • — Koulumatkatukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. 1.8.2021 lukien maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden koulumatkat voidaan korvata ilman omavastuuta koulumatkan pituuden ollessa vähintään viisi kilometriä.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2017 2019 2021
arvio
       
Lukio 24 916 (24 %) 30 456 (25 %) 31 000 (30 %)
Ammatillinen koulutus 91 054 (64 %) 87 965 (61 %) 90 000 (63 %)
Ammattikorkeakoulu 90 833 (67 %) 89 949 (67 %) 93 500 (67 %)
Yliopisto 87 708 (62 %) 89 835 (63 %) 93 000 (66 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 647 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuki- ja koulumatkatukiasioissa (laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta 1080/2012). Vuonna 2021 arvioidaan valituksia tulevan vireille noin 3 500. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
JTS-miljardin tuottavuussäästö -3
Palkkausten tarkistukset 16
Siirtyvien erien taso (HO 2019) -5
Yhteensä 8

2021 talousarvio 647 000
2020 talousarvio 639 000
2019 tilinpäätös 635 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 99 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 64 000 000
Takausvastuusuoritukset 23 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 99 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintolainahyvitysten määrän kasvu 9 000
Takausvastuumenojen määrän kasvu 6 000
Yhteensä 15 000

2021 talousarvio 99 200 000
2020 talousarvio 84 200 000
2019 tilinpäätös 68 268 783

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 458 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahan ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen oppivelvollisuusuudistuksesta, johon sisältyy esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta. Esityksen mukaan oikeus opintotukilain mukaiseen oppimateriaalilisään poistuu maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilta opiskelijoilta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 304 560 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 134 540 000
Asumislisä 19 500 000
Yhteensä 458 600 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistuksen vaikutus 3 700
Opintotuen käytön kasvu 9 000
Oppimateriaalilisän saajamäärän pieneneminen (oppivelvollisuuden laajentaminen, HO 2019) -1 900
Yhteensä 10 800

2021 talousarvio 458 600 000
2020 talousarvio 447 800 000
2019 tilinpäätös 422 666 077

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 36 164 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa sijaitsevassa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttavaa täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutusta suorittavien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 2,30 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euro, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 33 664 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 500 000
Yhteensä 36 164 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ateriakohtaisen avustuksen korotus 1.1.2021 4 200
Päätoimisen opiskelun kasvu 600
Tarvearvion tekninen tarkennus -262
Yhteensä 4 538

2021 talousarvio 36 164 000
2020 talousarvio 31 626 000
2019 tilinpäätös 30 097 378

59. Koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 48 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista (465/2019) säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2021 lukien. Hallitus antaa eduskunnalle esityksen oppivelvollisuusuudistuksesta, johon sisältyy esitys laiksi koulumatkatukilain muuttamisesta. Esityksen mukaan 1.8.2021 lukien maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden koulumatkat voidaan korvata ilman omavastuuta koulumatkan pituuden ollessa vähintään seitsemän kilometriä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Koulumatkatuen uudistus 1.8.2021 (oppivelvollisuuden laajentaminen, HO 2019) 4 600
Päätoimisen opiskelun kasvu ja tarvearvion täsmennys -9 400
Yhteensä -4 800

2021 talousarvio 48 800 000
2020 talousarvio 53 600 000
2019 tilinpäätös 43 135 791