Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 281 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:För sin verksamhet ställer kommunikationsministeriet preliminärt upp följande centrala verksamhetsmål för 2018, som stöder de mål för samhälleliga verkningar som ställs upp i motiveringen till huvudtiteln samt de övriga mål som ställts upp för förvaltningsområdet.

Produktion och kvalitetsledning
Tjänsterna i fråga om trafik och kommunikation och marknaden för dem
 • — Det har skapats förutsättningar för en fungerande marknad för person-, gods- och posttransporter genom att man avlägsnat hinder för inträde på marknaden och möjliggjort uppkomsten av dörr-till-dörr-tjänster som förenar fysisk mobilitet och digitala lösningar.
 • — Tillgången på trafik- och kommunikationstjänster som motsvarar användarnas behov har säkerställts och de samhällsomfattande tjänsterna samt serviceskyldigheterna har anpassats till förändringarna i verksamhetsmiljön.
Energireformen inom trafiksektorn
 • — Utnyttjandet av ny teknik, bioekonomi, rena lösningar och energieffektiviteten inom trafiksektorn har främjats.
Livskraftiga medier
 • — Det har skapats förutsättningar för en förnyelse av mediebranschen.
Utnyttjande av information samt affärsmöjligheter
 • — Uppkomsten av nya mobilitetstjänster och ny affärsverksamhet som i stor omfattning utnyttjar digitaliseringen, automatiseringen och stora informationsmaterial har möjliggjorts.
Förtroende för digitala tjänster
 • — Serviceformerna och affärsverksamhetsmodellerna för trafiken och kommunikationen har utvecklats. De risker som hänför sig till användarnas säkerhet är under kontroll.
Trafik- och kommunikationsnäten
 • — Näten har möjliggjort en utveckling av trafik- och kommunikationstjänster som baserar sig på data
 • — Tillgången på och funktionssäkerheten i fråga om trafik- och kommunikationsförbindelserna har tryggats
 • — I stadsregionerna har man främjat det avtalsbaserade samarbetet.
Finansiering och ekonomisk styrning av trafiksystemet
 • — Det har skapats förutsättningar för en hållbar finansiering av trafikens infrastruktur och underhåll.
Funktionell effektivitet
 • — Helhetsproduktiviteten har ökat med 2 % och arbetsproduktiviteten med 1 % i förhållande till året innan.

Dessutom ställer kommunikationsministeriet upp följande mål för sin verksamhet:

 • — Koncernenhetligheten har säkerställts och ämbetsverkens roller är klara
 • — Förvaltningsområdets strategiska kompetensområden och kompetensbehov har identifierats, en plan för utvecklandet av ministeriets kompetens har utarbetats och kunnandet har utvecklats på strategiska områden
 • — Lagstiftningsarbetet har framskridit enligt en mångårig plan
 • — Ministeriets kommunikation och intressegruppsverksamhet är öppen, planmässig och effektfull.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 13 642 15 192 14 291
Bruttoinkomster 114 10 10
Nettoutgifter 13 528 15 182 14 281
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 961    
— överförts till följande år 11 967    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -4
Slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar (överföring till moment 23.01.01) -11
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 27
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -6
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -13
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -750
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -100
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -19
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -3
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Sammanlagt -901

2018 budget 14 281 000
2017 I tilläggsb. -11 000
2017 budget 15 182 000
2016 bokslut 15 534 000