Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2017

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

Förklaring:Justitiekanslern ser till att ärenden avgörs i statsrådet med iakttagande av laglig ordning och gällande bestämmelser. Vid övervakningen granskas föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och föredragningen för republikens president på förhand så, att eventuella fel kan korrigeras. Målet är att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2015 granskades 1 973 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena behandlas så snabbt som möjligt och att man träffar korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många ärenden som det har kommit in.

Klagomål

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
inkomna 1 819 2 000 2 000
avgjorda 1 988 2 000 2 000

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. År 2015 var mediantiden för behandlingen av klagomål 5,4 veckor och medeltalet 15,2 veckor. År 2015 träffades avgöranden som ledde till påföljder i 16 % av de klagomål som krävt utredning.

Egna initiativ och granskningar

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
initiativ 13 15 15
granskningar 8 10 25

De egna initiativen och gransknings- och orienteringsbesöken föranledde sammanlagt 10 påföljder år 2015.

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
Granskning av straffdomar 3 284 5 000 5 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2015 inleddes behandling av 44 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

  2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
       
inkomna 642 700 700
undersökta 710 700 700

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 467 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -31
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -19
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -47
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -22
Temporär sänkning av StPL-avgiften -29
Nivåförändring -10
Sammanlagt -193

2017 budget 3 467 000
2016 II tilläggsb. -29 000
2016 budget 3 660 000
2015 bokslut 3 699 000