Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
              01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

Förklaring: Justitiekanslern ser till att ärenden avgörs i statsrådet med iakttagande av laglig ordning och gällande bestämmelser. Vid övervakningen granskas föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträden och föredragningen för republikens president på förhand så, att eventuella fel kan korrigeras. Målet är att övervakningen i sig inte fördröjer eller försvårar statsrådets verksamhet. Alla ärenden på föredragningslistorna granskas varje vecka. År 2015 granskades 1 973 ärenden på föredragningslistorna. I fråga om klagomål är målet att ärendena behandlas så snabbt som möjligt och att man träffar korrekta, välmotiverade och högklassiga avgöranden. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många ärenden som det har kommit in.

Klagomål

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
inkomna1 8192 0002 000
avgjorda1 9882 0002 000

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. År 2015 var mediantiden för behandlingen av klagomål 5,4 veckor och medeltalet 15,2 veckor. År 2015 träffades avgöranden som ledde till påföljder i 16 % av de klagomål som krävt utredning.

Egna initiativ och granskningar

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
initiativ131515
granskningar81025

De egna initiativen och gransknings- och orienteringsbesöken föranledde sammanlagt 10 påföljder år 2015.

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
Granskning av straffdomar3 2845 0005 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2015 inleddes behandling av 44 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

 2015
utfall
2016
uppskattning
2017
uppskattning
    
inkomna642700700
undersökta710700700

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 467 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.)-31
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-19
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.)-47
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-22
Temporär sänkning av StPL-avgiften-29
Nivåförändring-10
Sammanlagt-193

2017 budget3 467 000
2016 II tilläggsb.-29 000
2016 budget3 660 000
2015 bokslut3 699 000