Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2017
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter
              21. Ordnar
              26. Finland 100
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2017

90. Övriga utgifterPDF-versio

21. Ordnar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 700 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra.


2017 budget700 000
2016 II tilläggsb.100 000
2016 budget700 000
2015 bokslut691 013

26. Finland 100 (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet för högst elva årsverken

2) till upphandling eller statsunderstöd enligt prövning för utgifter som föranleds av planeringen och genomförandet av jubileumsåret.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget under momentet enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Planeringen, genomförandet och arrangerandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet anpassas till jubileumsårets vikt och betydelse. Målet är att kostnaderna för planeringen av och det riksomfattande gemensamma genomförandet av jubileumsåret ska täckas med anslag som reserveras i statsbudgeten åren 2013—2018.

År 2017 har det förflutit hundra år sedan Finland blev en självständig stat. Jubileumsårets program skapas tillsammans med olika aktörer under temat Tillsammans. I beredningen deltar samhällets olika delområden på olika håll i Finland. Finlands 100-årsjubileum firas i hela landet och uppmärksammas även i den internationella verksamheten. Med jubileumsårets programinnehåll vill man fördjupa den allmänna kännedomen om hela självständighetstiden, om nationens utveckling, betydelsen av Finland och det finländska i dag samt om nationens framtida utmaningar och nya riktning.

Sekretariatet för projektet, som tillsatts av statsrådets kansli, bereder förslag om jubileumsåret för styrelsen för jubileumsårets projekt, som styr arbetet. Jubileumsårets evenemang genomförs i huvudsak genom upphandling. Anslaget kan efter prövning delvis även användas till betalning av utgifter för program som olika aktörer ordnar under jubileumsåret och det betalas då i form av statsunderstöd enligt prövning.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

 20172018Sammanlagt
fr.o.m.
2017
    
Förbindelser som ingåtts före 20172 6001002 700
Utgifter sammanlagt2 6001002 700

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring5 600
Sammanlagt5 600

2017 budget10 100 000
2016 II tilläggsb.1 000 000
2016 budget4 500 000
2015 bokslut2 000 000