Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              04. Punktskatt på alkoholdrycker
              05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
              07. Energiskatter
              08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

08. PunktskatterPDF-versio

01. Punktskatt på tobak

Under momentet beräknas inflyta 779 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 22,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 146,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 27 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 13,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 16,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 87,50 euro per kilogram. För cigarettpapper och andra produkter som innehåller tobak tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes vid ingången av 2012, när punktskatten på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter höjdes med ca 25 % och på övriga tobaksprodukter med ca 10 %. Skattehöjningarna beräknas ha ökat skatteinkomsterna med ca 53 miljoner euro på årsnivå. Konsumtionen av skattebelagda tobaksprodukter beräknas minska något 2013.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Cigaretter657675701
Övriga tobaksprodukter827878
Sammanlagt 739753779

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2013 budget779 000 000
2012 budget753 000 000
2011 bokslut739 016 278

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 429 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 43,40 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter är på motsvarande sätt 29,76 euro och punktskatten på viner 28,36 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 29,90 euro.

Punktskatten på alkoholdrycker höjdes 2012, då punktskatten på öl och svaga genom jäsning tillverkade alkoholdrycker höjdes med 15 % och på övriga alkoholdrycker med 10 %. Skattehöjningen beräknas ha ökat skatteintäkterna med ca 115 miljoner euro, varav ca 15 miljoner euro får sin förklaring av Alkos justering av prissättningskoefficienterna. Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

 2011 20122013
    
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, %0-1½0

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Etylalkohol440465465
Öl530590610
Viner och andra genom jäsning tillverkade produkter samt mellanprodukter311344354
Sammanlagt 1 2811 3991 429

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier. Skatteutgiften uppgår till ca 4 miljoner euro.


2013 budget1 429 000 000
2012 budget1 399 000 000
2011 bokslut1 281 088 512

05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta 203 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skattebeloppet för sötsaker är 95 cent per kilogram och för läskedrycker 11 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på sötsaker, sötsaksliknande produkter, choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol. När det gäller sötsaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Vid ingången av 2012 höjdes punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker med ca 50 miljoner euro.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Sötsaker477477
Glass243434
Läskedrycker638892
Sammanlagt 134196203

Som skatteutgift minskar skattefriheten för vissa livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat och bantningspreparat det belopp som inflyter under momentet. Det beräknas att beloppet av skatteutgiften är ringa i förhållande till skatteintäkterna.


2013 budget203 000 000
2012 II tilläggsb.15 000 000
2012 budget181 000 000
2011 bokslut133 649 597

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 4 285 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalans som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

 20112012
prognos
2013
prognos
    
Förbrukning av motorbensin-2,4-3-2
Förbrukning av dieselolja3,8½
Elförbrukning-0,8-21

Skatten på uppvärmningsbränslen och elström höjdes vid ingången av 2011 med ca 730 miljoner euro netto för att ersätta de förlorade skatteintäkterna på grund av slopandet av arbetsgivarens folkpensionsavgift. Samtidigt övergick man inom energibeskattningen till en skatt som baserar sig på energiinnehåll och koldioxidutsläpp och som främjar miljöstyrningen. Detta gällde alla energiprodukter med undantag av elström samt torv som tidigare hade varit skattefri. I enlighet med beslut av den tidigare regeringen kommer skatten på torv och naturgas att höjas i två steg, 2013 och 2015. Som ett led i omstruktureringen av beskattningen av bränslen bestämdes det att skatten på dieselolja höjs med ca 8 cent per liter vid ingången av 2012. Vid ingången av 2012 höjdes skatten på flytande trafikbränslen med ca 5 %, med särskild betoning på koldioxidskatten. Dessutom beslutade den sittande regeringen att höja nivån på skatten på torv 2013 utöver de redan fastställda höjningarna.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Koldioxidskatten på uppvärmningsbränslen kommer att höjas och energiinnehållsskatten att sänkas i syfte att öka den miljöstyrande effekten. Omprioriteringen är intäktsneutral i fråga om de skatter som inflyter under momentet.

 Skattenivån 2012
(inkl. försörjningsberedskapsavgift)
Skattenivån fr.o.m. 1.1.2013
   
Motorbensin, cent/l65,0465,04
Dieselolja, cent/l46,9546,95
Lätt brännolja, cent/l16,0516,34
Tung brännolja, cent/kg18,7919,21
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh1,7031,703
El II (industrin), cent/kWh0,7030,703
Stenkol, €/t128,10132,71
Naturgas, €/MWh9,02411,464
Bränntorv, €/MWh1,904,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Motorbensin1)1 3341 3501 300
Diesel1)1 0381 3251 340
El8991 000960
Övriga609681685
Sammanlagt 3 8804 3564 285

1) Inbegriper ersättande biobränslen.

Under momentet för energiskatt ingår 12 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 1,8 miljarder euro 2013. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som nämns i tabellen nedan finns andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för naturgas och elström som används i trafiken samt skattefriheten i fråga om träbaserade bränslen, flytgas, biogas och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

 201120122013
    
Lägre skattesats för dieselbränsle1)969793766
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner450470465
Lägre skattesats för torv2)126121102
Lägre skattesats för naturgas756835
Lägre elskattesats för industri och växthus377376381
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar576877
Övriga242424

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion. Skatten är ca 240 miljoner euro 2012.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom stöd till dem som bedriver växthusodling och energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, sammanlagt ca 50 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 200 miljoner euro 2013. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 (energiskattestöd) och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.


2013 budget4 285 000 000
2012 budget4 356 000 000
2011 bokslut3 880 477 633

08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Punktskatt ska betalas för dryckesförpackningar av olika material avsedda för alkoholdrycker, läskedrycker, vatten och vissa andra drycker som dricks som sådana, med undantag av förpackningar framställda av vätskekartong. Punktskattefria är däremot dryckesförpackningar som är återanvändbara och ingår i ett pantbaserat retursystem. Punktskatten på dryckesförpackningar för engångsbruk som inte ingår i ett godkänt retursystem är 51 cent per liter. Mängden skattebelagda förpackningar antas hålla sig i det närmaste på 2012 års nivå år 2013.


2013 budget15 000 000
2012 budget13 000 000
2011 bokslut15 028 748