Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde15 5317 66114 7107 04992
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde15 5317 66114 7107 04992
25.Justitieministeriets förvaltningsområde99 47090 70094 6003 9004
10.Domstolarnas inkomster30 82222 50025 4002 90013
20.Utsökningsavgifter68 53668 00069 0001 0001
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde1132002000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde8 94212 63817 0284 39035
98.Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar8 33412 18816 5784 39036
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde6094504500
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde8163 7602 076-1 684-45
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster53880
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter1818180
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde7463 7342 050-1 684-45
28.Finansministeriets förvaltningsområde1 900 5822 044 9332 132 30787 3744
10.Tullverkets inkomster4 8054 4854 474-110
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna130 554132 139138 0435 9044
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna25 00925 31226 4431 1314
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna19 92220 16421 0659014
25.Inkomster av metallmynt19 73025 00025 0000
50.Överföring från statens pensionsfond1 509 3801 636 9341 688 79251 8583
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar100 440113 538130 95017 41215
52.Försäkringsavgifter17 98820 51020 220-290-1
60.Premie för främjande av arbetarskydd9009000
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel47 58247 00055 0008 00017
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 5212 4002 80040017
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde23 65017 45118 6201 1697
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde548 818556 652555 756-8960
70.Inkomster från studiestödsverksamheten24 12932 30019 900-12 400-38
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel516 638520 352531 85611 5042
99.Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde8 0514 0004 0000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde859 525893 658891 937-1 7210
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket547 945550 888549 288-1 6000
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling266 511302 000304 5002 5001
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen5 0405 5104 000-1 510-27
04.Andra inkomster från EU05605600
20.Statens andel av inkomsten av totospel8 0592 6001 120-1 480-57
(31.)Inkomster av köttbesiktningsverksamheten0
32.Växtförädlingsavgifter212580380-200-34
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter2 5452 5002 5000
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv4645005505010
42.Avgifter för jakt på hjortdjur5 7005 4005 4000
43.Spöfiskeavgifter2 8942 8672 896291
44.Fiskevårdsavgifter5 6265 9925 556-436-7
45.Jaktvårdsavgifter9 3479 26110 18792610
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde5 1835 0005 0000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde12 91151 26651 5332671
10.Trafikverkets inkomster12 81951 20851 4832751
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde915850-8-14
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde330 558325 588299 957-25 631-8
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster1 9543 2802 530-750-23
30.Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande2182002000
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti34 16523 32729 3276 00026
50.Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden240 258257 781245 000-12 781-5
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde53 96341 00022 900-18 100-44
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde496 661485 430508 43023 0005
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 5219609600
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd715005000
90.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet367 495390 295413 29523 0006
98.Återbäringar av statsunderstöd127 48893 50093 5000
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde871751750
35.Miljöministeriets förvaltningsområde188 386140 150124 650-15 500-11
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador19 1996 1504 150-2 000-33
20.Överföring från statens bostadsfond166 000130 000117 000-13 000-10
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 1874 0003 500-500-12
39.Övriga inkomster av blandad natur260 946247 500232 500-15 000-6
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder90 884105 000105 0000
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen77 54490 00075 000-15 000-17
04.Återtagande av överförda anslag86 01350 00050 0000
(07.)Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond3 1020
10.Övriga inkomster av blandad natur3 4032 5002 5000
Sammanlagt4 723 1484 859 9364 925 48465 5481