Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7 661 14 710 7 049 92
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 15 531 7 661 14 710 7 049 92
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 99 470 90 700 94 600 3 900 4
10. Domstolarnas inkomster 30 822 22 500 25 400 2 900 13
20. Utsökningsavgifter 68 536 68 000 69 000 1 000 1
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 113 200 200 0
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 8 942 12 638 17 028 4 390 35
98. Inkomster från EU för solidaritet och hantering av migrationsströmmar 8 334 12 188 16 578 4 390 36
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 609 450 450 0
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 816 3 760 2 076 -1 684 -45
01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 53 8 8 0
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 18 18 0
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 746 3 734 2 050 -1 684 -45
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 900 582 2 044 933 2 132 307 87 374 4
10. Tullverkets inkomster 4 805 4 485 4 474 -11 0
11. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 130 554 132 139 138 043 5 904 4
12. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 25 009 25 312 26 443 1 131 4
13. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 19 922 20 164 21 065 901 4
25. Inkomster av metallmynt 19 730 25 000 25 000 0
50. Överföring från statens pensionsfond 1 509 380 1 636 934 1 688 792 51 858 3
51. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 100 440 113 538 130 950 17 412 15
52. Försäkringsavgifter 17 988 20 510 20 220 -290 -1
60. Premie för främjande av arbetarskydd 900 900 0
92. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 47 582 47 000 55 000 8 000 17
93. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter 1 521 2 400 2 800 400 17
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 23 650 17 451 18 620 1 169 7
29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 548 818 556 652 555 756 -896 0
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 24 129 32 300 19 900 -12 400 -38
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 516 638 520 352 531 856 11 504 2
99. Övriga inkomster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 8 051 4 000 4 000 0
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 859 525 893 658 891 937 -1 721 0
01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket 547 945 550 888 549 288 -1 600 0
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling 266 511 302 000 304 500 2 500 1
03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen 5 040 5 510 4 000 -1 510 -27
04. Andra inkomster från EU 0 560 560 0
20. Statens andel av inkomsten av totospel 8 059 2 600 1 120 -1 480 -57
(31.) Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 0
32. Växtförädlingsavgifter 212 580 380 -200 -34
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 545 2 500 2 500 0
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 464 500 550 50 10
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 5 700 5 400 5 400 0
43. Spöfiskeavgifter 2 894 2 867 2 896 29 1
44. Fiskevårdsavgifter 5 626 5 992 5 556 -436 -7
45. Jaktvårdsavgifter 9 347 9 261 10 187 926 10
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 183 5 000 5 000 0
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 12 911 51 266 51 533 267 1
10. Trafikverkets inkomster 12 819 51 208 51 483 275 1
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 91 58 50 -8 -14
32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 330 558 325 588 299 957 -25 631 -8
20. Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster 1 954 3 280 2 530 -750 -23
30. Finansieringsandel för arbets- och näringsministeriets samt närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 218 200 200 0
31. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 34 165 23 327 29 327 6 000 26
50. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden 240 258 257 781 245 000 -12 781 -5
99. Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 53 963 41 000 22 900 -18 100 -44
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 496 661 485 430 508 430 23 000 5
02. Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 1 521 960 960 0
03. Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd 71 500 500 0
90. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 367 495 390 295 413 295 23 000 6
98. Återbäringar av statsunderstöd 127 488 93 500 93 500 0
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 87 175 175 0
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 188 386 140 150 124 650 -15 500 -11
10. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 19 199 6 150 4 150 -2 000 -33
20. Överföring från statens bostadsfond 166 000 130 000 117 000 -13 000 -10
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 3 187 4 000 3 500 -500 -12
39. Övriga inkomster av blandad natur 260 946 247 500 232 500 -15 000 -6
01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder 90 884 105 000 105 000 0
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 77 544 90 000 75 000 -15 000 -17
04. Återtagande av överförda anslag 86 013 50 000 50 000 0
(07.) Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 3 102 0
10. Övriga inkomster av blandad natur 3 403 2 500 2 500 0
Sammanlagt 4 723 148 4 859 936 4 925 484 65 548 1