Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
              01. Mervärdesskatt
              02. Skatt på vissa försäkringspremier
              03. Apoteksavgifter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta 16 908 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på mervärdesskattelagen (1501/1993). I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen. Enligt förslaget ska alla mervärdesskattesatser höjas med en procentenhet. Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid ingången av 2013, varvid skattebeloppet enligt förslaget i regel ska vara 24 % av skattegrunden. Skatten på livsmedel, foder och restaurangmat är 14 %. Skatten på persontransporter, inkvarteringstjänster och idrottstjänster, inträdesavgifter till kultur- och underhållningsevenemang, läkemedel, böcker, försäljning av konstverk när säljaren är upphovsmannen, import av konstverk, finansiering till Rundradion ur statens televisions- och radiofond, upphovsrättsersättningar till upphovsrättsorganisationerna och tidnings- och tidskriftsprenumerationer är 10 %.

Höjningen av skattesatserna uppskattas på årsnivå öka skatteintäkterna med 830 miljoner euro, men under det år som höjningen träder i kraft beräknas effekterna vara mindre, dvs. 692 miljoner euro. De lägre intäkterna beror på en två månaders fördröjning i samband med betalningen av skatten.

Vid ingången av 2013 träder också en lag som man tidigare har beslutat om och som gäller en ändring av det minsta mervärdesskattebelopp som uppbärs vid import i kraft. Det bedöms att en sänkning från 10 euro till 5 euro av det minsta mervärdesskattebelopp som uppbärs ökar statens skatteintäkter med ca 15—20 miljoner euro.

Den största delen av mervärdesskattebasen utgörs av privat konsumtion, som står för mer än 70 % av mervärdesskatteintäkterna. Värdet av den privata konsumtionen beräknas 2013 öka med 3½ %. Mervärdesskatt inflyter också av insatsförbrukningen inom den statliga sektorn och i de socialskyddsfonder som hänför sig till den offentliga sektorn. Denna insatsförbrukning bedöms öka med ca 3,7 % år 2013. Också på kommunernas och samkommunernas insatsförbrukning tas det ut mervärdesskatt, men eftersom den skatt som tagits ut återbetalas till lokalförvaltningen ökar skatten inte statens mervärdesskatteintäkter. En viktig del av skatteutfallet är också den mervärdesskatt som tas ut på insatsförbrukningen inom så kallad övrig skattefri verksamhet. Här ingår mervärdesskatten från insatsförbrukning inom finansierings- och försäkringsverksamhet, vid ägande och hyrning av bostäder samt inom privat hälso- och sjukvård samt socialservice. Sammanlagt över 80 % av statens mervärdesskatteinflöde kommer från privat konsumtion, statens och socialskyddsfondernas insatsförbrukning och insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet. Dessutom inflyter mervärdesskatt bl.a. genom insatsförbrukning inom icke-vinstsyftande sammanslutningar som betjänar hushållen samt genom dessa sammanslutningars investeringar.

Förändringen i centrala poster som ingår i mervärdesskattebasen, %

 20112012
prognos
2013
prognos
    
Värdet av privata konsumtionsutgifter5,74,53,6
Insatsförbrukning inom den statliga sektorn och socialskyddsfonderna5,34,13,7
Insatsförbrukning inom övrig skattefri verksamhet4,33,82,5

Inflödet av mervärdesskatt består av mervärdesskatt som skatteförvaltningen och tullverket tar ut och av belopp som övriga statliga räkenskapsverk bokför under mervärdesskattemomentet. Tullverket tar ut mervärdesskatt för import från länder utanför Europeiska unionen. De återbäringar av mervärdesskatt som dras av från det totala inflödet består av skatter som återbetalas till mervärdesskattepliktiga på grund av deklarationer, ansökningar och ändringar. Utöver egentlig skatt ingår i återbäringarna den mervärdesskatt som återbetalas till kommunerna.

Influten mervärdesskatt (mn euro)

 2011
bokslut
2012
budget
2013
budgetprop.
    
Skatteförvaltningens bruttoutfall23 22523 89425 293
Tullverkets nettoutfall3 0123 1013 217
Mervärdesskatteutfallet från övriga statliga räkenskapsverk666874
Skatteförvaltningens återbäringar-11 137-11 225-11 676
Influten mervärdesskatt sammanlagt 15 16615 83816 908

Hur väl mervärdesskatteprognosen slår in beror i avgörande grad på hur väl man kan förutse utvecklingen i konsumtionens totala värde och vartåt konsumtionen styrs. I fråga om den privata konsumtionen utgör hushållens konsumtionsiver den största risken. Förändringar i konsumtionsivern inverkar inte bara på den nuvarande konsumtionen utan också på den förväntade framtida konsumtionen och därigenom på den förväntade mervärdesskattebasen.

I intäktsprognosen har man beaktat skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten och som består av sänkta skattesatser. Prognosen omfattar också vissa skattesanktioner som föranleds av positiva skattesatser som avviker från normen. År 2013 hänför sig 16 olika skatteutgifter till mervärdesskatten. Det totala beloppet av dem är uppskattningsvis drygt 3 miljarder euro.

Skatteutgifter som hänför sig till mervärdesskatten (mn euro)

 201120122013
    
Reducerad mervärdesskattesats för livsmedel och foder (13 %, 1.1.2013: 14 %)1 1201 1701 181
Reducerad mervärdesskattesats för läkemedel (9 %, 1.1.2013: 10 %)416433440
Reducerad mervärdesskattesats för persontransporter (9 %, 1.1.2013: 10 %)253264271
Nollskattesats 2011, reducerad skattesats på 9 % 2012 och reducerad skattesats på 10 % fr.o.m. 1.1.2013 på försäljningen av tidningar och tidskrifter genom prenumeration samt försäljningen av upplagor av föreningars medlemstidningar207103126
Reducerad mervärdesskattesats för restaurang- och cateringtjänster (13 %, 1.1.2013: 14 %) 452482495
Övriga skatteutgifter563531542
Skatteutgifter sammanlagt 3 0112 9833 055

2013 budget16 908 000 000
2012 I tilläggsb.126 000 000
2012 budget15 712 000 000
2011 bokslut15 165 975 003

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta 708 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966). Avsikten är att försäkringsanstalterna primärt ska ta ut skatten och överföra den på försäkringstagarna. Försäkringspremieskatten kompletterar mervärdesskatten, eftersom försäkringstjänsterna inte omfattas av mervärdesbeskattningen. Försäkringspremieskattesatsen har följt utvecklingen av den allmänna mervärdesskattesatsen. År 2012 är skatten 23 % av försäkringspremierna utan skatt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier. Enligt förslaget ska försäkringspremieskattesatsen höjas med en procentenhet till 24 % vid ingången av 2013. Detta beräknas öka statens skatteinkomster med ca 30 miljoner euro på årsnivå. Under 2013, det år då höjningen träder i kraft, beräknas effekterna på skatteintäkterna dock vara mindre, dvs. 28 miljoner euro. De lägre skatteintäkterna beror på en fördröjning på en månad i samband med betalningen av skatten.


2013 budget708 000 000
2012 budget665 000 000
2011 bokslut626 229 921

03. Apoteksavgifter

Under momentet beräknas inflyta 146 000 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna utgörs av avgifter enligt lagen om apoteksavgift (148/1946).

Regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till en sådan ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift att justeringen av tabellen i paragrafen grundar sig på den faktiska ändringen i den totala omsättningen från 2010 till 2011. Den justerade apoteksavgiftstabellen tillämpas första gången på den apoteksavgift som fastställs på basis av omsättningen 2012.


2013 budget146 000 000
2012 budget150 000 000
2011 bokslut142 939 265