Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATURPDF-versio

Förklaring: Statens skatteinkomster uppskattas växa med cirka 5 % år 2013, dvs. med ca 1,9 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2012 (budgeten inklusive tilläggsbudgetarna). Det ökade skatteutfallet beror på såväl ökade skattebaser som på skattepolitiska åtgärder som regeringen beslutat om i syfte att balansera statsfinanserna. Statens skatteinkomster ökar också genom den rundradioskatt som ska införas 2013 för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Avkastningen från skatten inflyter under momenten för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster och för samfundsskatt. Tillväxtprognoserna för de viktigaste skattebasposterna anges i förklaringarna till inkomstmomenten.

Regeringens skattepolitik och de viktigaste ändringarna i beskattningsgrunderna

Det grundläggande målet för regeringens skattepolitik är att finansiera välfärdstjänsterna, samtidigt som regeringen eftersträvar balans i statsfinanserna. Regeringen har som mål att få till stånd en minskning av statens skuldkvot före valperiodens slut. Det svaga utgångsläget när det gäller de offentliga finanserna – den långsamma ekonomiska tillväxten, de ekonomiska problemen inom euroområdet och befolkningens stigande medelålder – medför utmaningar för den ekonomiska politiken. Under 2013 kommer man att genomföra omfattande skattepolitiska anpassningsåtgärder som är nödvändiga för att balansera de offentliga finanserna och minska hållbarhetsgapet. Samtidigt genomförs också skattelösningar som främjar en rättvis beskattning och stöder ekonomisk tillväxt och innovationer. De ändringar i beskattningsgrunderna som görs 2013 beräknas leda till en ökning av statens skatteinkomster med ca 1,5 miljarder euro netto på årsnivå1).

Till de viktigaste skattepolitiska anpassningsåtgärderna hör att man 2013 och 2014 i beskattningen av förvärvsinkomster låter bli att göra de justeringar enligt inflation och inkomstnivå som anges i regeringsprogrammet och att alla mervärdesskattesatser höjs med en procentenhet. Att man avstår från att justera beskattningen av förvärvsinkomster beräknas öka alla skattetagares sammanlagda skatteinkomster med ca 340 miljoner euro jämfört med rambeslutet från hösten 2011, och höjningen av mervärdesskattesatserna beräknas leda till en ökning av skatteinkomsterna med ca 830 miljoner euro under skatteåret 2013. Skatteinkomsterna ökar också av att överlåtelsebeskattningen skärps, försäkringspremieskatten höjs och överkompensationen i fråga om kilometerersättningar avvecklas.

För att en rättvis beskattning ska kunna främjas lägger man i samband med åtstramningsåtgärderna inom beskattningen vikt vid skattebetalningsförmågan. En ny högsta inkomstklass införs temporärt i statens inkomstskatteskala, och beskattningen av stora arv skärps. Skattetrycket på stora pensionsinkomster ökas så att det motsvarar skattetrycket på löneinkomster. Dessa s.k. solidaritetsskatter beräknas öka skatteintäkterna på årsnivå med sammanlagt ca 100 miljoner euro. Samtidigt lindras beskattningen av låginkomsttagare genom en höjning av arbetsinkomstavdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen.

Flera skatteincitament införs för viss tid i syfte att stödja den ekonomiska tillväxten. I syfte att stödja produktutveckling som inriktas på tillväxt införs skatteincitament för forskning och utveckling, och i syfte att öka investeringarna fördubblas rätten till avskrivningar på investeringar inom industrin. Inom kapitalbeskattningen kommer det att införas ett skatteincitament för investerare som innebär att investerarna får göra avdrag för investeringar i tillväxtföretag. Dessutom höjs den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag till 50 %.

Inom samfundsbeskattningen beaktas skatteavdraget för utbildningskostnader. Dessutom ska avdragsrätten för ränteutgifter begränsas.

De förändringar i kommunernas inkomster som de ändrade beskattningsgrunderna medför ska kompenseras till fullt belopp. De ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster som påverkar kommunernas skatteinkomster kommer att kompenseras via statsandelssystemet. Ändringar som påverkar kommunernas och församlingarnas samfundsskatteinkomster kompenseras genom en ändring av utdelningen av samfundsskatten. Dessutom betalas kommunernas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 5 procentenheter och församlingarnas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 0,4 procentenheter åren 2013—2015. Statens utdelning minskas i motsvarande grad.

I enlighet med regeringsprogrammet kommer fordonsskatten att höjas och en bankskatt att införas vid ingången av 2013. I överensstämmelse med tidigare beslut kommer rätten att dra av räntorna på bostadslån att begränsas, avfallsskatten att skärpas och statens skatteutgifter för torv och naturgas att minska. Inom energibeskattningen vill man uppmuntra utsläppssnåla lösningar genom att överföra tyngdpunkten inom skatten på uppvärmningsbränslen till koldioxidskatten.

Effekterna på statens skatteintäkter år 2103 på årsnivå till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (mn euro)

 effekten på
årsnivå
  
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 1)  
– införande av en ny inkomstklass i statens inkomstskatteskala30
– skärpt beskattning av stora pensionsinkomster 50
– skärpt beskattning av kilometerersättningar2)7
– begränsning av rätten till ränteavdrag för bostadslån3)17
– ökning av arbetsinkomstavdraget-33
– införande av skatteincitament för investerare-7
– höjning av den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag0
– höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggspensionsskydd är avdragsgilla2
– rundradioskatt för personer475
Bankskatt  
– införande av bankskatt170
Samfundsskatt  
– införande av skatteincitament för forskning och utveckling -184
– fördubblad rätt till avskrivningar på produktiva investeringar inom industrin-20
– skärpt beskattning av kilometerersättningar2)6
– skatteavdrag för utbildningskostnader-60
– införande av begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter70
– höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggspensionsskydd är avdragsgilla3
– ökning av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten -246
– rundradioskatt för samfund22
Skatt på arv och gåva  
– införande av en ny skatteklass20
– slopad skattefrihet för försäkringsgåvor5
Mervärdesskatt  
– höjning av skattesatserna med en procentenhet830
– sänkning av det minsta samfundsskattebelopp som tas ut3)15
Höjning av försäkringspremieskattesatsen med en procentenhet 30
Överlåtelseskatt  
– höjning av överlåtelseskatten på bostadsaktier och fastigheter40
– fogande av bostads- och fastighetsbolagens skuldandelar till skattebasen för överlåtelseskatt40
Fordonsskatt  
– justering av grundskattetabellen för fordonsskatten3)140
Energiskatter  
– minskade skatteutgifter för torv4)30
– minskade skatteutgifter för naturgas5)35
Sammanlagt 1 487
– varav åtgärder som ökar skatteintäkterna2 037
– varav åtgärder som minskar skatteintäkterna-550

1) Enligt regeringsprogrammet ska grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster justeras årligen, så att beskattningen av arbete inte skärps på grund av inflationen och en höjd inkomstnivå. I och med att justeringarna inte görs 2013 och 2014 ökar skatteinkomsterna jämfört med tidigare uppskattningar, men eftersom det inte handlar om en egentlig ändring av beskattningsgrunderna 2013 anges effekten inte i denna tabell.

2) Beskattningen av kilometerersättningar skärps stegvis. År 2013 föreslås beloppet av den skattefria kilometerersättningen bli sänkt från 45 cent per kilometer till 43 cent per kilometer. Uppskattningen av skatteintäkterna har beräknats utgående från denna åtgärd.

3) Beslut om ändringarna fattades 2011.

4) Beslut om ändringarna fattades 2010 och 2011.

5) Beslut om ändringarna fattades 2010.

De föreslagna och de tidigare beslutade ändringarna i beskattningsgrunderna ökar statens skatteintäkter med sammanlagt ca 1 487 miljoner euro på årsnivå. Under det år som ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft blir effekten av många ändringar mindre, bl.a. till följd av en fördröjning i anknytning till betalningen av skatterna.

Skatteinkomsternas utveckling

Tyngdpunkten inom beskattningen har under senare år flyttats från beskattning av arbete till beskattning av konsumtion. De indirekta skatternas andel av statens skatteinkomster ökade klart 2009 och har därefter varit i stort sett oförändrad.

Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2009—2013 (mn euro)

 2009
bokslut
2010
bokslut
2011
bokslut
2012 budget+ tilläggsbudget I—II2013
budgetprop.
      
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet10 32810 06111 61411 74612 585
Skatter på grund av omsättning14 00114 41515 93516 65317 762
Punktskatter5 0925 2846 0496 7176 711
Övriga skatter och inkomster av skattenatur2 1132 4462 7182 9542 945
Sammanlagt 31 53432 20636 31638 07040 003

Den totala beskattningsnivån påverkas förutom av statens beslut även av nivån på kommunalbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna. I tabellen nedan anges, i förhållande till bruttonationalprodukten, de skatter som sammanlagt inflyter inom samhällsekonomin (den totala skattegraden) både sektorvis och enligt skatteslag.

Skatteinkomster som offentliga samfund får, sektorvis och enligt skatteslag, % av BNP

 20092010201120122013
      
Sektorvis:  
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt 42,8 42,4 43,3 43,2 43,8
Staten19,619,320,620,421,0
Kommunerna10,210,410,110,010,0
Socialskyddsfonderna12,912,812,712,812,8
      
Enligt skatteslag:  
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt 42,8 42,4 43,3 43,2 43,8
Direkta skatter16,416,216,516,116,4
Skatter på produktion och import13,413,414,114,314,6
Socialförsäkringsavgifter12,912,812,712,812,8
Skatteutgifter

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i stödjande syfte inom skattelagstiftningen2). Det finns ca 200 olika typer av skatteutgifter, men för alla typer är det inte möjligt att ange ett värde i euro. Till följd av brist på uppgifter är också många av de skatteutgifter som ingår i tabellen nedan endast uppskattningar. Vid en bedömning av skatteutgifternas totalbelopp bör det beaktas att en del av skatteutgifterna överlappar varandra och att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom förfarandet också påverkar priserna och beteendet. I förklaringsdelen under respektive skatteinkomstmoment anges de viktigaste skatteutgifter som sänker intäkterna under momentet. Beloppet av skatteutgifterna uppskattas till ca 23,3 miljarder euro år 2013. Av detta belopp hänför sig drygt 16 miljarder euro till statens skatteintäkter.

Skatteutgifter 2011—2013 (mn euro)

 201120122013
    
Allmän förvaltning151515
Utbildning, vetenskap och kultur146150147
Social trygghet4 7015 0915 356
Hälso- och sjukvård416433440
Boende och miljö5 0075 2705 207
Jord- och skogsbruk348354134
Trafik1 3811 1581 163
Industri och näring5 9746 0606 276
Icke-specificerbara4 2484 5984 599
Sammanlagt 22 23523 12823 336

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet11 613 65411 976 00012 585 000609 0005
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster7 646 0477 706 0008 597 000891 00012
02.Samfundsskatt3 374 9823 555 0003 173 000-382 000-11
03.Källskatt på ränteinkomster197 778270 000150 000-120 000-44
04.Skatt på arv och gåva394 847445 000495 00050 00011
05.Bankskatt170 000170 0000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning15 935 14416 527 00017 762 0001 235 0007
01.Mervärdesskatt15 165 97515 712 00016 908 0001 196 0008
02.Skatt på vissa försäkringspremier626 230665 000708 00043 0006
03.Apoteksavgifter142 939150 000146 000-4 000-3
08.Punktskatter6 049 2616 702 0006 711 0009 0000
01.Punktskatt på tobak739 016753 000779 00026 0003
04.Punktskatt på alkoholdrycker1 281 0891 399 0001 429 00030 0002
05.Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker133 650181 000203 00022 00012
07.Energiskatter3 880 4784 356 0004 285 000-71 000-2
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar15 02913 00015 0002 00015
10.Övriga skatter2 603 7152 809 0002 793 000-16 000-1
03.Bilskatt1 067 9371 209 0001 034 000-175 000-14
05.Överlåtelseskatt544 013540 000606 00066 00012
06.Lotteriskatt168 727200 000201 0001 0001
07.Fordonsskatt758 955770 000882 000112 00015
08.Avfallsskatt64 08390 00070 000-20 000-22
19.Övriga inkomster av skattenatur114 096123 048151 70228 65423
02.Lästavgifter9398008000
03.Banskatt17 60018 60018 000-600-3
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet5 6935 89826 94621 048357
05.Tillsynsavgift för flygtrafiken7 88310 45011 5451 09510
06.Farledsavgifter75 74080 30084 6804 3805
(07.)Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten0
08.Oljeavfallsavgift3 7364 0004 0000
09.Övriga skatteinkomster2 5043 0002 700-300-10
10.Energimarknadsverkets tillsynsavgift3 0313 0310
Sammanlagt36 315 86938 137 04840 002 7021 865 6545