Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATURPDF-versio

Förklaring:Statens skatteinkomster uppskattas växa med cirka 5 % år 2013, dvs. med ca 1,9 miljarder euro jämfört med vad som budgeterats för 2012 (budgeten inklusive tilläggsbudgetarna). Det ökade skatteutfallet beror på såväl ökade skattebaser som på skattepolitiska åtgärder som regeringen beslutat om i syfte att balansera statsfinanserna. Statens skatteinkomster ökar också genom den rundradioskatt som ska införas 2013 för att finansiera Rundradion Ab:s verksamhet. Avkastningen från skatten inflyter under momenten för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster och för samfundsskatt. Tillväxtprognoserna för de viktigaste skattebasposterna anges i förklaringarna till inkomstmomenten.

Regeringens skattepolitik och de viktigaste ändringarna i beskattningsgrunderna

Det grundläggande målet för regeringens skattepolitik är att finansiera välfärdstjänsterna, samtidigt som regeringen eftersträvar balans i statsfinanserna. Regeringen har som mål att få till stånd en minskning av statens skuldkvot före valperiodens slut. Det svaga utgångsläget när det gäller de offentliga finanserna – den långsamma ekonomiska tillväxten, de ekonomiska problemen inom euroområdet och befolkningens stigande medelålder – medför utmaningar för den ekonomiska politiken. Under 2013 kommer man att genomföra omfattande skattepolitiska anpassningsåtgärder som är nödvändiga för att balansera de offentliga finanserna och minska hållbarhetsgapet. Samtidigt genomförs också skattelösningar som främjar en rättvis beskattning och stöder ekonomisk tillväxt och innovationer. De ändringar i beskattningsgrunderna som görs 2013 beräknas leda till en ökning av statens skatteinkomster med ca 1,5 miljarder euro netto på årsnivå1).

Till de viktigaste skattepolitiska anpassningsåtgärderna hör att man 2013 och 2014 i beskattningen av förvärvsinkomster låter bli att göra de justeringar enligt inflation och inkomstnivå som anges i regeringsprogrammet och att alla mervärdesskattesatser höjs med en procentenhet. Att man avstår från att justera beskattningen av förvärvsinkomster beräknas öka alla skattetagares sammanlagda skatteinkomster med ca 340 miljoner euro jämfört med rambeslutet från hösten 2011, och höjningen av mervärdesskattesatserna beräknas leda till en ökning av skatteinkomsterna med ca 830 miljoner euro under skatteåret 2013. Skatteinkomsterna ökar också av att överlåtelsebeskattningen skärps, försäkringspremieskatten höjs och överkompensationen i fråga om kilometerersättningar avvecklas.

För att en rättvis beskattning ska kunna främjas lägger man i samband med åtstramningsåtgärderna inom beskattningen vikt vid skattebetalningsförmågan. En ny högsta inkomstklass införs temporärt i statens inkomstskatteskala, och beskattningen av stora arv skärps. Skattetrycket på stora pensionsinkomster ökas så att det motsvarar skattetrycket på löneinkomster. Dessa s.k. solidaritetsskatter beräknas öka skatteintäkterna på årsnivå med sammanlagt ca 100 miljoner euro. Samtidigt lindras beskattningen av låginkomsttagare genom en höjning av arbetsinkomstavdraget och grundavdraget vid kommunalbeskattningen.

Flera skatteincitament införs för viss tid i syfte att stödja den ekonomiska tillväxten. I syfte att stödja produktutveckling som inriktas på tillväxt införs skatteincitament för forskning och utveckling, och i syfte att öka investeringarna fördubblas rätten till avskrivningar på investeringar inom industrin. Inom kapitalbeskattningen kommer det att införas ett skatteincitament för investerare som innebär att investerarna får göra avdrag för investeringar i tillväxtföretag. Dessutom höjs den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag till 50 %.

Inom samfundsbeskattningen beaktas skatteavdraget för utbildningskostnader. Dessutom ska avdragsrätten för ränteutgifter begränsas.

De förändringar i kommunernas inkomster som de ändrade beskattningsgrunderna medför ska kompenseras till fullt belopp. De ändringar i beskattningen av förvärvsinkomster som påverkar kommunernas skatteinkomster kommer att kompenseras via statsandelssystemet. Ändringar som påverkar kommunernas och församlingarnas samfundsskatteinkomster kompenseras genom en ändring av utdelningen av samfundsskatten. Dessutom betalas kommunernas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 5 procentenheter och församlingarnas utdelning av samfundsskatten förhöjd med 0,4 procentenheter åren 2013—2015. Statens utdelning minskas i motsvarande grad.

I enlighet med regeringsprogrammet kommer fordonsskatten att höjas och en bankskatt att införas vid ingången av 2013. I överensstämmelse med tidigare beslut kommer rätten att dra av räntorna på bostadslån att begränsas, avfallsskatten att skärpas och statens skatteutgifter för torv och naturgas att minska. Inom energibeskattningen vill man uppmuntra utsläppssnåla lösningar genom att överföra tyngdpunkten inom skatten på uppvärmningsbränslen till koldioxidskatten.

Effekterna på statens skatteintäkter år 2103 på årsnivå till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (mn euro)

  effekten på
årsnivå
   
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 1)  
– införande av en ny inkomstklass i statens inkomstskatteskala 30
– skärpt beskattning av stora pensionsinkomster 50
– skärpt beskattning av kilometerersättningar2) 7
– begränsning av rätten till ränteavdrag för bostadslån3) 17
– ökning av arbetsinkomstavdraget -33
– införande av skatteincitament för investerare -7
– höjning av den presumtiva anskaffningsutgiften för investeringar i onoterade tillväxtföretag 0
– höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggspensionsskydd är avdragsgilla 2
– rundradioskatt för personer 475
Bankskatt  
– införande av bankskatt 170
Samfundsskatt  
– införande av skatteincitament för forskning och utveckling -184
– fördubblad rätt till avskrivningar på produktiva investeringar inom industrin -20
– skärpt beskattning av kilometerersättningar2) 6
– skatteavdrag för utbildningskostnader -60
– införande av begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter 70
– höjning av åldersgränsen för när premier för tilläggspensionsskydd är avdragsgilla 3
– ökning av kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten -246
– rundradioskatt för samfund 22
Skatt på arv och gåva  
– införande av en ny skatteklass 20
– slopad skattefrihet för försäkringsgåvor 5
Mervärdesskatt  
– höjning av skattesatserna med en procentenhet 830
– sänkning av det minsta samfundsskattebelopp som tas ut3) 15
Höjning av försäkringspremieskattesatsen med en procentenhet 30
Överlåtelseskatt  
– höjning av överlåtelseskatten på bostadsaktier och fastigheter 40
– fogande av bostads- och fastighetsbolagens skuldandelar till skattebasen för överlåtelseskatt 40
Fordonsskatt  
– justering av grundskattetabellen för fordonsskatten3) 140
Energiskatter  
– minskade skatteutgifter för torv4) 30
– minskade skatteutgifter för naturgas5) 35
Sammanlagt 1 487
– varav åtgärder som ökar skatteintäkterna 2 037
– varav åtgärder som minskar skatteintäkterna -550

1) Enligt regeringsprogrammet ska grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster justeras årligen, så att beskattningen av arbete inte skärps på grund av inflationen och en höjd inkomstnivå. I och med att justeringarna inte görs 2013 och 2014 ökar skatteinkomsterna jämfört med tidigare uppskattningar, men eftersom det inte handlar om en egentlig ändring av beskattningsgrunderna 2013 anges effekten inte i denna tabell.

2) Beskattningen av kilometerersättningar skärps stegvis. År 2013 föreslås beloppet av den skattefria kilometerersättningen bli sänkt från 45 cent per kilometer till 43 cent per kilometer. Uppskattningen av skatteintäkterna har beräknats utgående från denna åtgärd.

3) Beslut om ändringarna fattades 2011.

4) Beslut om ändringarna fattades 2010 och 2011.

5) Beslut om ändringarna fattades 2010.

De föreslagna och de tidigare beslutade ändringarna i beskattningsgrunderna ökar statens skatteintäkter med sammanlagt ca 1 487 miljoner euro på årsnivå. Under det år som ändringarna i beskattningsgrunderna träder i kraft blir effekten av många ändringar mindre, bl.a. till följd av en fördröjning i anknytning till betalningen av skatterna.

Skatteinkomsternas utveckling

Tyngdpunkten inom beskattningen har under senare år flyttats från beskattning av arbete till beskattning av konsumtion. De indirekta skatternas andel av statens skatteinkomster ökade klart 2009 och har därefter varit i stort sett oförändrad.

Statens skatteinkomster enligt skatteslag 2009—2013 (mn euro)

  2009
bokslut
2010
bokslut
2011
bokslut
2012 budget+ tilläggsbudget I—II 2013
budgetprop.
           
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 10 328 10 061 11 614 11 746 12 585
Skatter på grund av omsättning 14 001 14 415 15 935 16 653 17 762
Punktskatter 5 092 5 284 6 049 6 717 6 711
Övriga skatter och inkomster av skattenatur 2 113 2 446 2 718 2 954 2 945
Sammanlagt 31 534 32 206 36 316 38 070 40 003

Den totala beskattningsnivån påverkas förutom av statens beslut även av nivån på kommunalbeskattningen och socialförsäkringsavgifterna. I tabellen nedan anges, i förhållande till bruttonationalprodukten, de skatter som sammanlagt inflyter inom samhällsekonomin (den totala skattegraden) både sektorvis och enligt skatteslag.

Skatteinkomster som offentliga samfund får, sektorvis och enligt skatteslag, % av BNP

  2009 2010 2011 2012 2013
           
Sektorvis:  
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt 42,8 42,4 43,3 43,2 43,8
Staten 19,6 19,3 20,6 20,4 21,0
Kommunerna 10,2 10,4 10,1 10,0 10,0
Socialskyddsfonderna 12,9 12,8 12,7 12,8 12,8
           
Enligt skatteslag:  
Skatter och socialförsäkringsavgifter sammanlagt 42,8 42,4 43,3 43,2 43,8
Direkta skatter 16,4 16,2 16,5 16,1 16,4
Skatter på produktion och import 13,4 13,4 14,1 14,3 14,6
Socialförsäkringsavgifter 12,9 12,8 12,7 12,8 12,8
Skatteutgifter

Med skatteutgifter avses sådana avvikelser från beskattningens normala grundstruktur som har fastställts i stödjande syfte inom skattelagstiftningen2). Det finns ca 200 olika typer av skatteutgifter, men för alla typer är det inte möjligt att ange ett värde i euro. Till följd av brist på uppgifter är också många av de skatteutgifter som ingår i tabellen nedan endast uppskattningar. Vid en bedömning av skatteutgifternas totalbelopp bör det beaktas att en del av skatteutgifterna överlappar varandra och att slopandet av en skatteutgift inte nödvändigtvis ökar skatteinkomsterna med motsvarande belopp, eftersom förfarandet också påverkar priserna och beteendet. I förklaringsdelen under respektive skatteinkomstmoment anges de viktigaste skatteutgifter som sänker intäkterna under momentet. Beloppet av skatteutgifterna uppskattas till ca 23,3 miljarder euro år 2013. Av detta belopp hänför sig drygt 16 miljarder euro till statens skatteintäkter.

Skatteutgifter 2011—2013 (mn euro)

  2011 2012 2013
       
Allmän förvaltning 15 15 15
Utbildning, vetenskap och kultur 146 150 147
Social trygghet 4 701 5 091 5 356
Hälso- och sjukvård 416 433 440
Boende och miljö 5 007 5 270 5 207
Jord- och skogsbruk 348 354 134
Trafik 1 381 1 158 1 163
Industri och näring 5 974 6 060 6 276
Icke-specificerbara 4 248 4 598 4 599
Sammanlagt 22 235 23 128 23 336

Avdelningens inkomstposter 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 11 613 654 11 976 000 12 585 000 609 000 5
01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster 7 646 047 7 706 000 8 597 000 891 000 12
02. Samfundsskatt 3 374 982 3 555 000 3 173 000 -382 000 -11
03. Källskatt på ränteinkomster 197 778 270 000 150 000 -120 000 -44
04. Skatt på arv och gåva 394 847 445 000 495 000 50 000 11
05. Bankskatt 170 000 170 000 0
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 15 935 144 16 527 000 17 762 000 1 235 000 7
01. Mervärdesskatt 15 165 975 15 712 000 16 908 000 1 196 000 8
02. Skatt på vissa försäkringspremier 626 230 665 000 708 000 43 000 6
03. Apoteksavgifter 142 939 150 000 146 000 -4 000 -3
08. Punktskatter 6 049 261 6 702 000 6 711 000 9 000 0
01. Punktskatt på tobak 739 016 753 000 779 000 26 000 3
04. Punktskatt på alkoholdrycker 1 281 089 1 399 000 1 429 000 30 000 2
05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker 133 650 181 000 203 000 22 000 12
07. Energiskatter 3 880 478 4 356 000 4 285 000 -71 000 -2
08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar 15 029 13 000 15 000 2 000 15
10. Övriga skatter 2 603 715 2 809 000 2 793 000 -16 000 -1
03. Bilskatt 1 067 937 1 209 000 1 034 000 -175 000 -14
05. Överlåtelseskatt 544 013 540 000 606 000 66 000 12
06. Lotteriskatt 168 727 200 000 201 000 1 000 1
07. Fordonsskatt 758 955 770 000 882 000 112 000 15
08. Avfallsskatt 64 083 90 000 70 000 -20 000 -22
19. Övriga inkomster av skattenatur 114 096 123 048 151 702 28 654 23
02. Lästavgifter 939 800 800 0
03. Banskatt 17 600 18 600 18 000 -600 -3
04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet 5 693 5 898 26 946 21 048 357
05. Tillsynsavgift för flygtrafiken 7 883 10 450 11 545 1 095 10
06. Farledsavgifter 75 740 80 300 84 680 4 380 5
(07.) Tillsynsavgift för besiktningsverksamheten 0
08. Oljeavfallsavgift 3 736 4 000 4 000 0
09. Övriga skatteinkomster 2 504 3 000 2 700 -300 -10
10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift 3 031 3 031 0
Sammanlagt 36 315 869 38 137 048 40 002 702 1 865 654 5