Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
              02. Lästavgifter
              03. Banskatt
              04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
              05. Tillsynsavgift för flygtrafiken
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
              10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2013

19. Övriga inkomster av skattenaturPDF-versio

02. Lästavgifter

Under momentet beräknas inflyta 800 000 euro.

Förklaring: Lästavgiften grundar sig på lagen om lästavgift (189/1936) och förordningen om lästavgift (468/1954). Motsvarande utgifter har antecknats under moment 31.30.50.


2013 budget800 000
2012 budget800 000
2011 bokslut939 370

03. Banskatt

Under momentet beräknas inflyta 18 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003). Enligt 5 § i lagen om ändring av banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats av anslaget under moment 31.10.78, ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 4 300 000 euro. Av inkomstposten har 13 700 000 euro beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.10.20.


2013 budget18 000 000
2012 budget18 600 000
2011 bokslut17 599 823

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas inflyta 26 946 000 euro.

Förklaring: Kommunikationsmarknadsavgiften, 3 400 000 euro, grundar sig på kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Dataskyddsavgiften, 480 000 euro, grundar sig på lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004). Tillsynsavgiften för postverksamhet, 1 488 000 euro, grundar sig på postlagen (415/2011). Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, 1 069 000 euro, grundar sig på lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998). Certifikatavgiften, 184 000 euro, grundar sig på lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). De nämnda avgifterna beräknas inflyta till ett sammanlagt belopp av 6 621 000 euro. Utgifterna för dessa verksamheter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.

Koncessionsavgiften, 20 000 000 euro, grundar sig på lagen om auktion av vissa radiofrekvenser (462/2009). I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändring av den lagen. Kommunikationsverket tar ut den koncessionsavgift som lagen förutsätter hos de teleföretag som beviljas koncession för frekvensområdet 800 megahertz utifrån den frekvensauktion som kommer att ordnas 2013. Utgångspriset för hela frekvensområdet är 100 miljoner euro, och avgiften intäktsförs i jämna poster under koncessionsperiodens fem första år. Kommunikationsverket tar också ut en deltagaravgift på 65 000 euro av de företag som deltar i auktionen. Fem företag beräknas delta i auktionen, varvid inkomsterna från deltagaravgifterna förväntas uppgå till 325 000 euro sammanlagt. Avsikten är att föreslå att kostnaderna på 260 000 euro för auktionen ska beaktas vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01 i en tilläggsbudget hösten 2012. Dessutom överlämnar regeringen i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen (393/2003). Genom ändringen höjs priset på en avgiftsenhet av kommunikationsmarknadsavgiften från 350 euro till 430 euro, varvid de avgifter som flyter in ökar med ca 0,5 miljoner euro jämfört med nuvarande nivå.


2013 budget26 946 000
2012 budget5 898 000
2011 bokslut5 693 245

05. Tillsynsavgift för flygtrafiken

Under momentet beräknas inflyta 11 545 000 euro.

Förklaring: Tillsynsavgiften för flygtrafiken grundar sig på lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005). Tillsynsavgiften är 1,20 euro per passagerare. Avgiften tas ut för varje passagerare som fyllt två år och som avrest från en flygplats. Flygplatsens ledningsenhet är betalningsskyldig. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro. Uppskattningen av inflödet av tillsynsavgifter för flygtrafiken 2013 grundar sig på en uppskattning av utvecklingen inom den inhemska och internationella trafiken. Inkomstposten under momentet har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.20.01.


2013 budget11 545 000
2012 budget10 450 000
2011 bokslut7 883 297

06. Farledsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 84 680 000 euro.

Förklaring: Farledsavgiften grundar sig på lagen om farledsavgift (1122/2005), enligt vilken det för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde ska betalas farledsavgift till staten. Uppskattningen av inflödet av farledsavgifter 2013 grundar sig på en uppskattning av utfallet 2012 så att trafiken under år 2013 har beräknats öka med 2,0 %, vilket gör att de inkomster som flyter in ökar med ca 1,0 %. Kostnadsmotsvarigheten för farledsavgiften beräknas vara 89,2 %.


2013 budget84 680 000
2012 budget80 300 000
2011 bokslut75 739 797

08. Oljeavfallsavgift

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring: Avgiften grundar sig på lagen om oljeavfallsavgift (894/1986). Avgiften är 5,75 cent/kg smörjolja. Motsvarande utgifter som finansieras med oljeavfallsavgiften har budgeterats under moment 35.10.60 och 35.10.65.


2013 budget4 000 000
2012 budget4 000 000
2011 bokslut3 736 240

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas inflyta 2 700 000 euro.

Förklaring: Under momentet intäktsförs alla sådana skatter och inkomster av skattenatur för vilka det inte har ansetts nödvändigt med ett särskilt inkomstmoment på grund av att det belopp som inflyter är litet. Under momentet inflyter närmast skatter och avgifter enligt de beskattningsgrunder som gällde före 2013.


2013 budget2 700 000
2012 budget3 000 000
2011 bokslut2 503 957

10. Energimarknadsverkets tillsynsavgift

Under momentet beräknas inflyta 3 031 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller avgifter för el- och naturgasnät. Motsvarande utgifter har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 32.60.01.


2013 budget3 031 000