Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 9 130 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavustusten maksamiseen

2) yleisten kirjastojen erityisiin tehtäviin, kirjastojen toiminnan kehittämiseen, yleisille kirjastoille tuotettaviin valtakunnallisiin palveluihin sekä järjestötoimintaan tarkoitettujen valtionavustusten maksamiseen

3) yleisille kirjastoille kulttuurilehtien hankinnoista aiheutuviin menoihin

4) viittomakielisen kirjaston toimintaan liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Avustukset valtakunnalliseen ja alueellisiin kehittämistehtäviin 2 944 000
Avustukset erityisiin tehtäviin, kirjastojen toiminnan kehittämiseen, yleisille kirjastoille tuotettaviin valtakunnallisiin palveluihin sekä eräille kirjastojärjestöille 5 650 000
Kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille 116 000
Valtionavustus vangeille järjestettäviin kirjastopalveluihin 200 000
Avustus viittomakielisen kirjaston toimintaan 220 000
Yhteensä 9 130 000

Yleisten kirjastojen toiminnalla edistetään väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimisen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Valtionavustuksilla tuetaan yleisten kirjastojen yhdenvertaista toimintaa ja toiminnan alueellista kehittämistä. Tavoitteena on turvata yleisten kirjastojen verkon toimivuus, toiminnan laatu sekä tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus koko väestölle.

Kirjastotoimen vaikuttavuutta arvioidaan kirjastojen käytön, aineistohankintojen, henkilöstövoimavarojen ja saatavuuden indikaattoreilla.

Eräitä kirjastotoimen tunnuslukuja

2021
toteutuma
2022
toteutuma
2023
arvio
2024
arvio
         
Kirjahankinta, kpl/1 000 asukasta 280 291 292 292
Muu aineistohankinta, kpl/1 000 asukasta 24 22 22 22
Henkilötyövuodet/1 000 asukasta 0,7 0,7 0,7 0,7
Aukiolotunnit, 1 000 tuntia 1 993 2 399 2 400 2 400
Fyysiset käynnit, kpl/asukas 5,9 7,4 9,0 9,0
Verkkokäynnit, kpl/asukas1) 9,6 7,9 7,9 7,9
Lainaukset, kpl/asukas 13,9 14,6 16 16
Toimintakustannukset, euroa/asukas 60 61,9 61 61

1) Verkkokäyntien osalta on huomioitava, että vuoden 2022 verkkokäyntien määrä ei ole enää vertailukelpoinen aiempien vuosien tilastojen kanssa. Traficomin uuden 13.9.2021 evästeohjeistuksen käyttöönoton myötä myös kirjaston verkkopalveluiden kävijätilastoihin tallentuu huomattavasti aiempaa vähemmän kävijöitä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustukset yleisten kirjastojen kehittämiseen, venäjänkieliseen kirjastotehtävään sekä eräille kirjastojärjestöille (siirto momentilta 29.80.52) 4 750
Indeksitarkistus (2,2 %) 64
Valtionavustussäästö (HO 2023) -860
Valtionavustus vangeille järjestettäviin kirjastopalveluihin (siirto momentilta 25.40.01) 200
Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille (siirto momentilta 29.80.52) 976
Yhteensä 5 130

2024 talousarvio 9 130 000
2023 I lisätalousarvio 200 000
2023 talousarvio 4 000 000
2022 tilinpäätös 4 894 000