Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. (29.70, osa) Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2024

50. Avustukset taiteen ja kulttuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 96 172 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämiseen

2) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja valtionavustuslain (688/2001) mukaisten valtionavustusten maksamiseen

3) Suomen elokuvasäätiölle elokuvien käsikirjoittamiseen, tuotantoon, jakeluun ja muun elokuvakulttuuriin tukemiseen valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain (1174/2018) nojalla sekä Suomen elokuvasäätiön tukitoiminnasta aiheutuviin menoihin

4) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen tarkoitettuihin valtionavustuksiin

5) Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnitteluun sekä toiminnan valmisteluun ja käynnistämiseen tarkoitettuihin valtionavustuksiin

6) Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen tarkoitettuihin valtionavustuksiin

7) näyttelypalkkioavustusten maksamiseen ja toimeenpanosta aiheutuviin enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

8) Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta ja kulttuurimatkailun edistämisestä aiheutuviin menoihin sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

9) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoimintaa koskevien menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin.

Määrärahasta on varattu 3 000 000 euroa menojen ja avustusten maksamiseen kulttuurin ja luovien alojen yrityksille, yhteisöille ja toimijoille innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen ja käyttöönottoon (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa sekä enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen määräaikaisiin investoinnin hallinnointi-, koordinointi- ja asiantuntijatehtäviin.

Selvitysosa:Elpymis- ja palautumissuunnitelmaan liittyvä rakennetuki (RRF pilari3) toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitetta vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen eli matkailun, luovan talouden ja tapahtuma-alan innovatiivista ja tutkimustietoa hyödyntävää uudistumista, toipumista ja kestävää kasvua. Sillä vahvistetaan luovaa taloutta, tuotteiden ja palveluiden uusiutumista, digitalisaation edistymistä sekä työn tuottavuutta. Tavoitteena on, että luoville aloille syntyy 10 000 uutta työpaikkaa ja luovien alojen BKT-osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:sta vuoteen 2026 mennessä.

Rakennetuella tuetaan kulttuuri- ja luovien alojen yrityksiä, yhteisöjä sekä muita taide- ja kulttuurialan toimijoita niin, että ne voivat sopeutua koronapandemian vaikutuksiin sekä pystyvät kehittämään ja ottamaan käyttöön muuttuneisiin ja vaikeasti ennakoitaviin olosuhteisiin sopivia innovatiivisia palveluja sekä tuotanto- ja toimintamalleja toimialojen elvyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Suuri osa luovista sisällöistä jaetaan ja kulutetaan digitaalisten alustojen kautta ja luovan osaamisen käyttö palveluna liittyy usein digitaalisten konseptien toteuttamiseen. Digitalisaatio parantaa kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden mahdollisuuksia kilpailla Euroopan ja maailman markkinoilla. Tukien myöntämisen ehtoihin sisällytetään merkittävässä määrin digitaalisuutta edistäviä kriteereitä.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1) Opetus- ja kulttuuriministeriö 66 588 000
Luova työ, tuotanto ja jakelu 39 953 000
Elokuvataide ja muu kuvaohjelmatuotanto 25 761 000
Esittävä taide, kirjallisuus, visuaalinen ja rakennustaide sekä muotoilu 2 062 000
Kulttuurivienti ja kansainvälinen yhteistyö 8 301 000
Tekijänoikeusjärjestelmän sekä luovan alan tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 829 000
Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki (RRF pilari3) 3 000 000
   
Osallisuus, kulttuuritoiminta ja -palvelut 17 711 000
Taide- ja kulttuurialan valtakunnalliset yhteisöt 9 765 000
Valtakunnalliset taide- ja kulttuurifestivaalit 2 368 000
Lastenkulttuuri 2 256 000
Saamelainen kulttuuri 522 000
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 2 800 000
   
Kulttuurin perusta ja jatkuvuus 8 924 000
Museot ja kulttuuriperintö 1 291 000
Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu ja valmistelu 400 000
Kulttuuritilojen investoinnit 6 178 000
Taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus ja erityishankkeet 1 055 000
   
2) Taiteen edistämiskeskus 24 714 000
Luova työ, tuotanto ja jakelu 19 142 000
Elokuvataide 663 000
Esittävä taide (musiikki, tanssi, teatteri ja sirkus) 9 324 000
Kirjallisuus, taidejournalismi ja kulttuurilehdet 1 178 000
Visuaalinen taide, rakennustaide sekä muotoilu 3  942 000
Rakentamisen prosenttiperiaate 500 000
Residenssi- ja monitaide, taidepalkinnot ja alueiden taideapurahat 3 535 000
   
Osallisuus, kulttuuritoiminta ja -palvelut 5 572 000
Kulttuuriin osallistumisen ja saavutettavuuden, kulttuurihyvinvoinnin sekä kulttuurin moninaisuuden edistämiseen 2 909 000
Taide- ja kulttuuritapahtumat ja lastenkulttuuri 2 663 000
   
3) Museovirasto 4 548 000
Luova työ, tuotanto ja jakelu 1 190 000
Näyttelypalkkiot 1 000 000
Kulttuurimatkailun edistäminen 190 000
   
Kulttuurin perusta ja jatkuvuus 3 358 000
Museot ja kulttuuriperintökohteet 2 629 000
Museo- ja kulttuuriperintöalan yhteisöt 304 000
Kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpano 425 000
   
4) Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 322 000
Kulttuurin perusta ja jatkuvuus  
Mediakasvatuksen ja -lukutaidon edistäminen 322 000
Yhteensä 96 172 000

Määrärahan käytöstä arvioidaan siirtomenojen osuudeksi 95 502 000 euroa ja kulutusmenojen osuudeksi 670 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelu sekä toiminnan valmistelu ja käynnistäminen 100
Erä- ja luontokulttuurimuseon suunnittelu -300
Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke 1 200
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin jakamat avustukset (siirto momentilta 29.80.52) 238
Kertaluonteisten erien poistuminen -4 690
Kertamenon poistuminen (Turun tuomiokirkon peruskorjaus) -4 000
Mediakasvatuksen avustuksen siirto (siirto momentilta 29.01.14) 84
Momentin 29.80.53 rakenteellisen vajeen kattaminen (siirto momentille 29.80.53) -530
Museoviraston jakamat avustukset (siirto momentilta 29.80.52) 3 244
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamat avustukset (siirto momentilta 29.80.52) 62 859
Rakennetuki kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille ja yhteisöille (RRF pilari3) -6 000
Suomen Kansallisoopperan ja -baletin tilat (siirto momentille 29.80.53) -800
Taiteen edistämiskeskuksen jakamat avustukset (siirto momentilta 29.80.52) 22 945
Valtionavustussäästö (HO 2023) -2 942
Yhteensä 71 408

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2024 talousarvio 96 172 000
2023 II lisätalousarvio -1 290 000
2023 I lisätalousarvio 3 800 000
2023 talousarvio 24 764 000
2022 tilinpäätös 90 141 000