Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
              40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
              42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen
              (43.) Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Alueellinen kuljetustuki
              64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
              65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 8 178 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin ja muihin yritysten kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan ennen vuotta 2019 tehdyistä sitoumuksista aiheutuvia menoja. Momentilla ei ole käytettävissä myöntämisvaltuutta uusien avustusten myöntämiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201920202021Yhteensä
vuodesta
2019 lähtien
     
Ennen vuotta 2019 tehdyt sitoumukset8 1781 6781 678 11 534
Menot yhteensä8 1781 6781 67811 534

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Arviomäärärahan tarkentuminen4 600
Julkisen talouden välittömät sopeutustoimet (HO 2015)-3 693
Kertaluonteisen valtuuslisäyksen maksatusten vähentyminen-4 900
Yhteensä-3 993

2019 talousarvio8 178 000
2018 I lisätalousarvio4 000 000
2018 talousarvio12 171 000
2017 tilinpäätös21 876 457

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 8 178 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten avustusten maksamiseen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin ja muihin yritysten kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 9 400 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 10 400 000 eurolla.

Selvitysosa: Myöntämisvaltuudesta ja määrärahan lisäyksestä 8 400 000 euroa aiheutuu alueellisen pääomasijoitustoiminnan käynnistämisestä, mistä 4 900 000 euroa on siirtoa momentilta 32.50.64. Lisäksi määrärahan lisäyksestä 3 500 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51.

Myöntämisvaltuudesta 2 000 000 euroa aiheutuu Varsinais-Suomessa toteutettavista uuden teknologian investointihankkeista, joilla arvioidaan olevan merkittävät työllisyysvaikutukset. Tätä vastaava määrärahan lisäys 1 000 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51.

Myöntämisvaltuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 9 400 000 euroa vuonna 2019, 500 000 euroa vuonna 2020 ja 500 000 euroa vuonna 2021.


2019 I lisätalousarvio9 400 000
2019 talousarvio8 178 000
2018 I lisätalousarvio4 000 000
2018 talousarvio12 171 000
2017 tilinpäätös21 876 457

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 9 400 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2019 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 10 400 000 eurolla.