Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              44. Alueellinen kuljetustuki
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 375 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och beslutsfattande samt till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde.

Anslaget får även användas till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner.

Anslaget får användas till att avlöna personal motsvarande högst 18 årsverken.

Förklaring:Avsikten är att informationssamhällsprogrammet och sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget.

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 125 000 euro i överföring av löneutgifter och andra omkostnader för två personer till moment 33.01.21. Maximiantalet årsverken under momentet har på motsvarande sätt minskats med två.

Beräknad fördelning av anslaget enligt olika projekt
 
Fortsättning och effektivering av pågående projekt
Verkställande av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården
Verkställande av utvecklingsprogrammet för det sociala området
Välfärdsklusterverksamhet samt genomförande av strategin för utnyttjande av datateknik inom social- och hälsovården (informationssamhällsprogrammet)
Det riksomfattande programmet gällande olycksfall i arbetet
Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015
Det i regeringens jämställdhetsprogram ingående projektet för att förebygga våld mot kvinnor och prostitution samt människohandel
Programmet Veto (sysselsättningsprogrammet)
Utvecklande av en nationell elektronisk patientjournal (informationssamhällsprogrammet)
Verkställande av programmet för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn
Utveckling av hälsofrämjande motion
Försök angående regionalt samarbete inom miljö- och hälsoskyddets område
Verkställande av alkoholprogrammet
Projekt som gäller lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster
Programmet för verkställande av lagen om företagshälsovård
 
Inledande av nya projekt
Nationell medfinansiering i försäkringsverksamheten
 
EU:s ramprogram och särskilda program
Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram


2005 budget 7 375 000
2004 budget 7 500 000
2003 bokslut 7 000 000