Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokajärjestelmän tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kestävä kehitys

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala toteuttaa valtioneuvoston kestävän kehityksen selontekoa edistämällä osaltaan kestäviä biotalous- ja cleantech-ratkaisuja. Vuoden 2019 talousarviossa biotalous- ja puhtaat ratkaisut -painopistealueelle kohdennetaan määrärahoja yhteensä 636 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan suomalaisen ruoantuotannon kannattavuutta ja kilpailukyvyn parantamista sekä tukee ympäristön tilaa ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviä investointeja. Ympäristökorvauksiin, luonnonmukaiseen tuotantoon, neuvontaan ja ei-tuotannollisiin investointeihin kohdennetaan 290,7 milj. euroa ja viherryttämistukeen 157,5 milj. euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala tukee myös luonnonvara- ja biotalouden sekä metsien monimuotoisen käytön ja hoidon edistämistä. Näihin toimenpiteisiin kohdennetaan yhteensä 9,8 milj. euroa. Veteen perustuvien liiketoimintojen kehittämistä sekä vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä tuetaan 4,6 milj. eurolla. Puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen kohdennetaan 56,2 milj. euroa.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus67,596,01)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,0
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus118,5121,71)
30.20.40Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)  
 — myöntämisvaltuus30,0-
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus20,020,01)
30.40Luonnonvaratalous  
 — muu valtuus2,02,0
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus59,044,0
30.64.50Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus2,21,1

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2019.

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto ja tutkimus130 14609000486131 532
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
21 9841 00022 984
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
73 1559007174 126
22.Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 3431 343
23.Hallinnolliset järjestelyt
(siirtomääräraha 2 v)
585-5850
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
28 54028 540
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)
4 5394 539
10.Maaseudun kehittäminen463 649000-20 000443 649
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
(siirtomääräraha 3 v)
84 976084 976
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
13 00013 000
42.Luopumistuet ja -eläkkeet
(siirtomääräraha 2 v)
40 50040 500
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
67 767-20 00047 767
44.Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
22 50022 500
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 2665 266
51.Porotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 8431 843
54.Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
40 09240 092
55.Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
3 9053 905
63.Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 1003 100
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
180 7000180 700
20.Maa- ja elintarviketalous1 786 8610117068 3141 855 292
01.Ruokaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
70 04803 31473 362
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
5 9485 948
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
322 700322 700
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
529 700529 700
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
290 71065 000355 710
44.Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
548 288548 288
46.EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
10 63511710 752
47.Ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 9452 945
60.Siirto interventiorahastoon
(kiinteä määräraha)
170170
62.Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
5 7175 717
40.Luonnonvaratalous189 5891 400001 858192 847
20.Kalakannan hoitovelvoitteet
(siirtomääräraha 3 v)
3 1003 100
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
13 97120014 171
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
6 45006 450
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 5861 4006 986
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
(arviomääräraha)
1 7451 745
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 3755 375
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 2 v)
8 8508 850
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
56 23056 230
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 0275 027
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)
39 16039 160
50.Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
11 75111 751
51.Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
10 5361 65812 194
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
1 3321 332
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
20 47620 476
64.Metsähallitus7 491000167 507
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
7 491167 507
70.Maanmittaus ja tietovarannot43 5800003 20046 780
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
40 0803 20043 280
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
3 5003 500
 Yhteensä2 621 3161 4001 017053 8742 677 607

 Henkilöstön kokonaismäärä4 1834 1744 178